LWYL - Copy

Bydd seremoni wobrwyo Bro-garwyr Tra Mad y Cyngor yn dychwelyd yn 2019 – ac mae yna ddigon o amser i chi enwebu'r arwyr amgylcheddol sy'n gwneud gwahaniaeth mawr mewn cymunedau ar draws Rhondda Cynon Taf.

Mae'r Gwobrau yma'n dathlu'r grwpiau a'r bobl sy'n mynd y tu hwnt i'r disgwyl i gadw'r Fwrdeistref Sirol yn lân ac yn wyrdd, ac yn eu cydnabod nhw yn ystod seremoni wobrwyo arbennig yn yr haf. Bydd Bro-garwyr Tra Mad yn dychwelyd am yr 11eg flwyddyn yn 2019 – ac mae modd i chi gyflwyno'ch enwebiadau hyd at ddiwedd mis Mawrth 2019.

Llynedd, roedd yna wyth categori, gan gynnwys Hyrwyddwr Amgylcheddol yn y Gymuned, Yr Ymgyrch Amgylcheddol Orau mewn Ysgol, a Hyrwyddwr Amgylcheddol yn yr Ysgol. Bydd un o enillwyr yr wyth categori yn ennill gwobr y Prif Enillydd. Enillydd Bro-garwyr Tra Mad y llynedd oedd grŵp Rhondda Fundraisers – dyma grŵp bach o wirfoddolwyr sy'n casglu eitemau diangen o'r cartref a'u gwerthu nhw mewn ocsiwn ar-lein er mwyn codi arian hollbwysig ar gyfer y gymuned leol.

Mae'r grŵp wedi darparu eitemau newydd i grwpiau lleol fel citiau rygbi, a gwisgoedd codi hwyl (cheerleading) a diffibrilwyr. Mae'r grŵp wedi codi swm anhygoel o £15,000 mewn tair blynedd – trwy gasglu'r pethau roedd pobl eraill yn mynd i'w taflu i ffwrdd!

Felly, ydych chi'n gwybod am grŵp yn Rhondda Cynon Taf sy'n mynd y tu hwnt i'r disgwyl i helpu'r amgylchedd? Neu ydych chi'n adnabod unigolyn sy'n caru'i ardal ac sy'n mynd yr ail filltir i sicrhau bod ei gymuned yn un fwy gwyrdd? Enwebwch nhw nawr!

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae achlysur Bro-garwyr Tra Mad yn parhau i fod yn garreg filltir arbennig yng nghalendr blynyddol y Cyngor, ac rydw i'n falch iawn o ddweud y bydd y Cyngor yn cydnabod ein harwyr gwyrdd eto eleni. Rydyn ni wedi dathlu llwyddiant sawl unigolyn a grŵp arbennig yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf, ac rydw i'n edrych ymlaen at gwrdd â rhagor yn 2019.

"Mae cadw'n Bwrdeistref Sirol yn lân ac ailgylchu gymaint o wastraff ag sy'n bosibl yn bwysig iawn, ac mae Rhondda Cynon Taf yn gwneud gwaith arbennig ar hyn o bryd. Ond mae wastad modd gwella, ac rydyn ni'n parhau i gynnal ein hymgyrch 'Mae'r Dewis yn Glir' i wella cyfraddau ailgylchu, er mwyn bwrw targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25. Mae'r Cyngor hefyd wedi uno â phum Awdurdod Lleol arall i lansio ymgyrch 'Mae Pawb Wrthi'.

"Mae modd cyflwyno enwebiadau ar gyfer gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2019 nawr, ac rydw i'n annog preswylwyr i enwebu'r arwyr amgylcheddol sy'n byw yn eu cymunedau nhw - er mwyn i ni gydnabod eu hangerdd a'u hymrwymiad nhw."

Mae yna sawl ffordd y mae modd i chi gael pecyn cais er mwyn cynnig enwebiadau ar gyfer gwobrau Bro-garwyr Tra Mad.  Ewch i www.rctcbc.gov.uk/gwobrau, ffoniwch 01443 827700, neu anfonwch ebost i Bro-garwyrTraMad@rctcbc.gov.uk.

Dylech chi gwblhau eich pecynnau, a'u dychwelyd erbyn 31 Mawrth i: Bro-garwyr Tra Mad, Gwasanaethau Gofal y Strydoedd, Tŷ Glantaf, Uned B23, Taffs Fall Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5TT.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.