CYM Public-consultation-events-Copy

Bydd y Cyngor yn cynnal tri achlysur ymgysylltu â'r cyhoedd ym mis Mawrth 2019, lle bydd modd i aelodau'r cyhoedd ddarganfod rhagor am gynigion i foderneiddio gofal i bobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf.

Dechreuodd cyfnod ymgynghori 12 wythnos ar 14 Ionawr, 2019, i roi cyfle i bobl gael dweud eu dweud mewn arolygon ar-lein am y cynigion sy'n ymwneud â gofal oriau dydd a gofal preswyl. Mae crynodeb o'r cynigion yma isod.

Hyd yma, mae ymgynghoriad y Cyngor wedi canolbwyntio ar ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd - gan ddefnyddio cymorth eirioli lle bo angen - yn ogystal â staff. Mae'r Cyngor wedi gweithio gydag ymgynghoreion annibynnol Practice Solutions Ltd i gynnal nifer o sesiynau ymgysylltu mewn cartrefi gofal a chanolfannau oriau dydd. Cafodd defnyddwyr gwasanaeth, perthnasau a staff wahoddiad i fynd i'r sesiynau yma.

Bydd y sesiynau yma'n cael eu cwblhau cyn bo hir. Ar ôl iddyn nhw ddod i ben bydd cyfleoedd i aelodau o'r cyhoedd fynd i dri achlysur cyhoeddus ar wahân ym mis Mawrth 2019, cyn i'r ymgynghoriad ddod i ben ar 8 Ebrill. Mae croeso i bawb yn yr achlysuron cyhoeddus. Maen nhw'n cael eu cynnal yn:

  • Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, Ystrad - 13 Mawrth 2019 (2pm - 8pm).
  • Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr - 21 Mawrth 2019 (2pm - 8pm).
  • Canolfan Hamdden Llantrisant - 28 Mawrth 2019 (2pm - 8pm).

Bydd yr achlysuron ymgysylltu 'galw heibio' hyn yn caniatáu i'r cyhoedd gael rhagor o wybodaeth am y cynigion, a gofyn cwestiynau i Swyddogion y Cyngor.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg: "Hyd yn hyn, mae achlysuron ymgynghori'r Cyngor ynglŷn â moderneiddio gofal ar gyfer pobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf wedi targedu defnyddwyr gwasanaeth unigol, eu teuluoedd a staff, drwy gyfrwng nifer o sesiynau ymgysylltu mewnol er mwyn sicrhau bod pawb yn deall y cynigion, ac i gasglu eu hadborth.

"Trwy gydol mis Mawrth 2019, mae'r ymgynghoriad yn rhoi'r cyfle i'r cyhoedd gael rhagor o wybodaeth, a dweud eu dweud wyneb yn wyneb, mewn tri achlysur 'galw heibio' yn Ystrad Rhondda, Aberdâr a Llantrisant.

"Cafodd aelodau o'r cyhoedd gyfle i weld y dogfennau ymgynghori ar-lein, a chwblhau arolwg ar gyfer y cynnig gofal dydd a gofal preswyl, ers dechrau'r ymgynghoriad. Bydd yr achlysuron 'galw heibio' cyhoeddus yn rhoi cyfle i bobl siarad â Swyddogion am y cynigion wyneb yn wyneb, a gofyn unrhyw gwestiynau.

"Mae'r Cyngor yn credu mai moderneiddio'r gofal ar gyfer pobl hŷn yw'r peth iawn i wneud, ac mai dyma'r amser iawn i'w wneud.

"Wrth wraidd y cynigion mae buddsoddiad arfaethedig o £50 miliwn mewn gwasanaethau Gofal Ychwanegol ar draws Rhondda Cynon Taf. Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i adeiladu pum cyfleuster newydd sbon a chynyddu cyfanswm nifer y lleoedd Gofal Ychwanegol i 300 ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae'r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo ar y cyntaf - yn Club Street yn Aberaman - tra bod yr ail yn y Graig, Pontypridd, wedi derbyn caniatâd cynllunio yn ddiweddar.

"Rydw i'n annog aelodau o'r cyhoedd i fynd i un o'r tri sesiwn 'galw heibio' y mis yma, er mwyn cael rhagor o wybodaeth ac i ddweud eu dweud."

Mae'r cynigion ar gyfer gofal preswyl a gofal oriau dydd wedi cael eu hamlinellu isod:

Cynigion Gofal Preswyl

OPSIWN 1 – Parhau â'r trefniadau presennol.

OPSIWN 2 – Dadgomisiynu pob Cartref Gofal y Cyngor yn raddol.

OPSIWN 3 – Mae'r Cyngor yn cadw rhai o'i gartrefi gofal preswyl, er mwyn canolbwyntio ar ofal cymhleth. Dyma'r opsiwn y mae'r Cyngor yn ei ffafrio.

Cynigion Gofal Oriau Dydd

OPSIWN 1 – Parhau â'r trefniadau presennol.

OPSIWN 2 – Digomisiynu'r pum canolfan gofal oriau dydd yn raddol, gan gyflwyno model gwasanaeth newydd sy'n cynnig gwasanaethau a chyfleoedd cyffredinol i bobl hŷn mewn Canolfannau Cymuned, ynghyd â gwasanaethau oriau dydd ar gyfer anghenion gofal sydd wedi'u hasesu a gofal dementia arbenigol. Dyma'r opsiwn y mae'r Cyngor yn ei ffafrio. 

Mae cyfle i chi ddweud eich dweud yn yr ymgynghoriad drwy fynd i un o'r tudalennau gwe isod:

Cynigion Gofal Preswyl:

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/CurrentConsultations/ResidentialCareServicesConsultation.aspx

Cynigion Gofal Dydd:

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/CurrentConsultations/DayCareServicesConsultation.aspx

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.