assault

Cafodd yr ymosodiad ar y Swyddog ei recordio ar TCC

Mae Heddlu De Cymru wedi erlyn unigolyn yn llwyddiannus am ymosod ar Swyddog Gorfodi. Cafodd yr unigolyn ddedfryd wedi'i gohirio gan gefnogi ymagwedd 'dim goddefgarwch' y Cyngor tuag at drais yn erbyn ei staff.

Ymddangosodd Regan Everson, 40 oed, o Dunraven Place yng Nghwm Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, o flaen Llys Ynadon Merthyr Tudful ddydd Gwener, 1 Mawrth, lle plediodd yn euog i gyhuddiadau o ymosodiad ac ymddygiad bygythiol. Roedd hyn yn dilyn yr ymosodiad ar Swyddog Gorfodi yng Nghanol Tref Aberdâr ar 4 Chwefror.

Cafodd y diffynnydd ddedfryd o 16 wythnos yn y carchar, wedi'i gohirio am 12 mis. Yn ogystal, mae rhaid iddo ufuddhau i gyrffyw electronig am wyth wythnos.

Daeth Heddlu De Cymru â'r achos llys yn dilyn y digwyddiad, a ddigwyddodd wedi i'r diffynnydd barcio mewn bae ar gyfer pobl anabl. Aeth y Swyddog Gorfodi, oedd ar batrôl arferol yng Nghanol y Dref, i siarad â'r unigolyn. Cafodd yr ymosodiad ar y Swyddog ei recordio ar TCC, a'i drosglwyddo gan y Cyngor i'r Heddlu fel tystiolaeth.

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae'r cam cadarn yma gan yr Heddlu a'r Cyngor yn tynnu sylw at ein hymagwedd 'dim goddefgarwch' at drais yn erbyn unrhyw aelod o staff y Cyngor. Digwyddodd yr ymosodiad ar y Swyddog pan oedd yn gwneud ei rôl er budd y gymuned. Dydy hyn ddim yn dderbyniol. Cafodd hyn ei adlewyrchu yn y ddedfryd o garchar wedi'i gohirio a roddodd y Llys i'r unigolyn.

"Mae ein neges yn glir - fyddwn ni ddim yn goddef yr ymddygiad yma a dydyn ni ddim yn ofni cymryd camau pellach pan fydd tystiolaeth yn awgrymu bod trosedd fel hyn wedi cael ei chyflawni. Mae'r erlyniad diweddar yn dangos ein bod ni'n cymryd y mater yma o ddifri."

Ychwanegodd yr Arolygydd Rob Blunt, arolygydd plismona lleol Cwm Cynon: "Roedd hyn yn ymosodiad diesgus ar rywun oedd yn gwneud ei swydd. Dydyn ni ddim yn goddef ymosodiadau nac ymddygiad ymosodol yn erbyn ein cydweithwyr sy'n gweithio i Gyngor RhCT. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiogelu'r rhai sy'n gwasanaethu ein cymuned, a byddwn ni'n ymdrin yn gadarn ag unrhyw honiadau o gamdriniaeth neu ymosod arnyn nhw. Does byth esgus dros ymddygiad fel hyn."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.