Mae'r Cyngor wedi erlyn nifer o unigolion yn llwyddiannus am droseddau amgylcheddol, gan weithredu ei agwedd dim goddefgarwch tuag at droseddau tebyg. Mae'r rhain yn cynnwys dros £3,200 mewn dirwyon a chostau wedi'u cyflwyno mewn pedwar achos llys diweddar.

fly tippingJoshua Watkins (chwith uchaf), gwastraff Carl Casey (dde uchaf), gwastraff ailgylchu Chicken King (chwith isaf) a’r gwastraff a adawyd yn Llwydcoed (dde isaf)

Cafodd pedwar achos eu cynnal ar wahân yn Llys Ynadon Merthyr Tudful ar 20 Chwefror, 2019. Erlynodd y Cyngor bedwar unigolyn am dipio'n anghyfreithlon a throseddau 'dyletswydd gofal' gan ddefnyddio data wedi'i gasglu gan Swyddogion Gorfodi. Dyma oedd yr achosion:

  • Cafodd Joshua Paul Watkins, 23, o Drefelin yn Nhrecynon, ddirwy o £310 a'i orfodi i dalu £350 o gostau a gordal i ddioddefwyr o £31. Daeth yr achos yma ar ôl i Swyddog RhCT ddod o hyd i fympar car mawr ar Heol Abercynon, sef Grovers Road. Wedi adolygu teledu cylch cyfyng lleol, gwelodd y swyddog y dyn yn gadael car a rhoi'r bymper ar yr ymyl (ar 24 Awst 2018). Cafodd y dyn ei adnabod trwy ddefnyddio plât rhif y car, a chafodd ei alw am gyfweliad gan y Swyddog lle cyfaddefodd y drosedd.
  • Cafodd Carl Casey, 53, o Deras yr Orsaf yn y Maerdy, ddirwy o £150 a'i orfodi i dalu £987.72 o gostau a gordal i ddioddefwyr o £30. Roedd yr achos wedi cynnwys dau ddigwyddiad yn gynnar yn 2018, lle cafodd gwastraff ei adael ar safle hen Lofa'r Maerdy a Heol Cynllwyndu yn Nhylorstown. Daeth Swyddog RhCT o hyd i'r gwastraff, a oedd wedi cynnwys gwastraff, dillad a gwastraff o'r cartref wedi'u llosgi. Awgrymodd tystiolaeth a oedd yn y gwastraff ei fod yn dod o gyfeiriad Casey. Ar ôl dau wahoddiad i ddod am gyfweliad lle methodd Casey â'u mynychu, erlynodd y Cyngor e. Cafwyd Casey yn euog yn y Llys o drosedd 'dyletswydd gofal' trwy beidio â rheoli'i wastraff.
  • Cafodd Fehmi Akar, 41, perchennog busnes Chicken King ar Sgwâr Fictoria yn Aberdâr, ddirwy o £582 a'i orfodi i dalu £400 o gostau a gordal i ddioddefwyr o £30. Roedd yr achos wedi cynnwys dau ddigwyddiad ym mis Ebrill 2018 lle daeth Swyddog RhCT o hyd i fagiau ailgylchu byd masnach wedi'u llygru gyda chyw iâr. Awgrymodd tystiolaeth yn y bagiau mai gwastraff busnes Chicken King oedd e. Cafodd Akar wahoddiad gan y Swyddog i ddod am gyfweliad lle cyfaddefodd mai gwastraff ei fusnes oedd e. Cyfaddefodd iddo roi'r bagiau tu allan i eiddo masnachol arall.
  • Cafodd preswylydd o Hirwaun ddirwy o £120 a'i orfodi i dalu £200 o gostau a gordal i ddioddefwyr o £30. Daeth Swyddog RhCT o hyd i bum bag o wastraff o'r cartref yn Lôn Ysguborwen yn Llwydcoed, a oedd wedi cael eu gadael ar 5 Ionawr 2018 neu cyn y dyddiad hwnnw. Awgrymodd tystiolaeth yn y gwastraff iddo ddod o gyfeiriad cartref yr unigolyn, a chafodd wahoddiad i ddod am gyfweliad. Cyfaddefodd mai ei gwastraff hi oedd e, ond honnodd nad oedd hi'n gwybod sut gyrhaeddodd y gwastraff y lleoliad dan sylw.

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Cyfadran – Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng Flaen ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae'r erlyniadau diweddar gan y Cyngor yn dangos na fyddwn ni'n goddef tipio'n anghyfreithlon, a dydyn ni ddim yn ofn mynd â'r mater ymhellach gan ddefnyddio'r holl dystiolaeth sydd ar gael. Mae tipio'n anghyfreithlon yn erbyn y gyfraith, mae'n difetha'r amgylchedd ac mae'n gostus i'r Cyngor.

"Yma yn Rhondda Cynon Taf, caiff preswylwyr fanteisio ar gasgliadau gwastraff bob pythefnos a chasgliadau gwastraff ailgylchu bob wythnos. Mae opsiwn i drefnu bod eitemau mawr yn cael eu casglu, a mynd i'n Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned saith niwrnod yr wythnos. Mae'r canolfannau yma yn derbyn nifer o eitemau, boed hynny'n eitemau mawr neu eitemau bach.

"Does dim esgus felly i adael gwastraff yn anghyfreithlon, a bydd ein Swyddogion Gorfodi yn parhau i ymchwilio i achosion o dipio'n anghyfreithlon er budd cymunedau lleol a'r amgylchedd."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.