local transport fund

Mae'r Cyngor wedi derbyn £3 miliwn o gyllid gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20 – gan gynnwys cyllid arwyddocaol ar gyfer Teithio Llesol, coridor yr A4119 a chynlluniau Llwybrau Diogel yn y Gymuned yn Llwynypïa a Phont-y-clun.

Bydd y £3.093 miliwn o gyllid, a gafodd ei gyhoeddi ar 16 Mai, yn cyfrannu at fuddsoddiad pwysig mewn Priffyrdd a Chynlluniau Trafnidiaeth ledled Rhondda Cynon Taf – a hynny ar ben Rhaglen Gyfalaf y Cyngor gwerth £25.9 miliwn ar gyfer 2019/20. Mae'r cyhoeddiad yma yn dilyn £23.6 miliwn o gyllid a gafodd ei ddyrannu ar gyfer y gwasanaeth y llynedd, wrth i raglen #buddsoddiadRhCT wella rhwydwaith ffyrdd y Cyngor a sicrhau ei fod yn addas ar gyfer y dyfodol am yr wythfed flwyddyn yn olynol.

Mae'r Gronfa Trafnidiaeth Leol wedi clustnodi'r cyllid canlynol ar gyfer 2019/20:

  • Llwybrau Diogel yn y Gymuned

Llwynypïa (85,000), Pont-y-clun Cam 2 (£211,000)

  • Grant Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

Addysg a hyfforddiant (£124,500)

  • Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Digitaleiddio Camerâu Diogelwch (£335,000)

Adolygiad diogelwch – Cyffyrdd yr A4058, Broadway a Heol Sardis (£35,600)

  • Cronfa Trafnidiaeth Leol

Pecyn seilwaith economaidd sylweddol (£100,000)

  • Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol

Llwybr strategol yr A4119 (£600,000)

  • Cronfa Teithio Llesol

Cynlluniau Teithio Llesol strategol a lleol (£1,086,000)

Dyrannu Cronfa Teithiol Llesol Graidd (£516,000)

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Rydw i'n croesawu'r cyhoeddiad yma gan Lywodraeth Cymru sydd wedi dyrannu £3.093 miliwn o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer cynlluniau priffyrdd lleol, a hynny'n mynd law yn llaw â'n cyllid #buddsoddiadRhCT sylweddol yn y maes blaenoriaeth yma.

"Mae'r cyllid yma yn cynnwys cynlluniau Llwybrau Diogel yn Llwynypïa a Phont-y-clun, ac mae'n dilyn nifer o gynlluniau llwybrau diogel a gafodd eu cynnal yn yr haf y llynedd i wella cyfleusterau i gerddwyr. Cafodd cynlluniau yn y Porth, Tonypandy, Tonyrefail a Chwmaman eu cwblhau er mwyn ategu ein gwelliannau Ysgolion yr 21ain Ganrif sylweddol ym mhob cymuned ar gyfer mis Medi 2018.

"Mae cyllid Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnwys £1.6 miliwn ar gyfer Teithio Llesol y mae'r Cyngor wedi ymrwymo i'w gefnogi. Yn ddiweddar, mae'r cynnig Teithio Llesol wedi cael ei wella trwy brosiectau megis Llwybr i Gymuned Llantrisant, ac mae ein cynlluniau priffyrdd wedi'u cynllunio gan ystyried cyfleoedd Teithio Llesol – er engraifft, darpariaeth feicio ychwanegol yn rhan o gynllun cyffordd Beddau Halt. Mae'r Cyngor wedi cyflwyno Map Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru sy'n amlinellu'r cynlluniau sydd i'w cynnal dros y 15 mlynedd nesaf.

"Mae'r Cyngor wedi derbyn £600,000 o gyllid ar gyfer llwybr yr A4119 a gafodd ei glustnodi'n Ardal Cyfleoedd Strategol gan y Cabinet ar gyfer ei botensial ar gyfer twf economaidd. Mae nifer o welliannau wedi cael eu cynnal ar yr A4119 dros y blynyddoedd diweddar, gan gynnwys cynllun cylchfan Tonysguboriau gwerth miliynau o bunnoedd yn 2017. Cafwyd adborth cadarnhaol mewn ymarfer ymgynghori cyhoeddus diweddar ynglŷn â chynlluniau i ddeuoli'r ffordd rhwng Coed-elái ac Ynysmaerdy.

"Bydd y Cyngor yn parhau i geisio buddsoddiad allanol gan ffynonellau megis y Gronfa Trafnidiaeth Leol. Bydd hyn yn ein galluogi ni i gynnal rhagor o welliannau ar ein rhwydwaith ffyrdd, sef ased unigol mwyaf y Cyngor."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.