Llwydcoed Play Area-1

Bydd 14 man chwarae pellach ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf yn cael eu gwella a'u huwchraddio yn ystod blwyddyn ariananol 2019/20, ar ôl i'r Cyngor ryddhau manylion y cyfleusterau a fydd yn elwa o'r buddsoddiad nesaf.

Ers 2015, mae buddsoddiad y Cyngor gwerth £3.2miliwn, a gafodd ei ddarparu trwy raglen gyfalaf #buddsoddiadRhCT, wedi gweld gwelliannau mewn 97 man chwarae, sef bron i hanner cyfanswm y mannau chwarae.  Bydd y gyfres nesaf o gyllid gwerth £600,000 yn cefnogi cyflawni gwaith 14 cynllun ychwanegol, sy'n golygu y bydd cyfanswm y buddsoddiad yn cyrraedd £3.8miliwn ar ddiwedd y flwyddyn ariannol a bydd 111 o gyfleusterau wedi cael eu gwella.

Uchelgais y Cyngor yw sicrhau bod gan bob plentyn fynediad i offer chwarae o ansawdd uchel, gan gydnabod y rôl bwysig sydd gan chwarae yn yr awyr agored o ran ysbrydoli dychymyg a datblygiad plant, ond gan ddarparu amser gwerthfawr i rieni a'r teulu am ddim.

Mae'r cynlluniau ar gyfer gwella yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 wedi'u nodi isod:

Cwm Rhondda

 • Institute Road - Llwynypïa
 • Brookfield Uwch - Y Maerdy
 • Brookfield Iau - Y Maerdy
 • Hendrecafn - Pen-y-graig
 • Parc Wattstown - Ynys-hir

Cwm Cynon

 • Teras Bronallt - De Aberaman
 • Man Chwarae Tynte (Bryncynon) - Abercynon
 • Parc Aberdâr, Aberdâr
 • Tŷ Fry - Dwyrain Aberdâr
 • Llys Pentwyn - Pen-y-waun
 • Stryd Albany/Arthur - Penrhiw-ceibr

Taf-Elái

 • Ilan - Canol Rhydfelen
 • Dinas Isaf - Gorllewin Tonyrefail
 • Stryd y Ddôl - Trefforest

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth: "Rydw i'n falch iawn o gyhoeddi y bydd un deg pedwar o fannau chwarae ychwanegol RhCT yn elwa o fuddsoddiad gwerth £600,000 yn ystod y flwyddyn ariannol yma, gan fynd â'r cyllid wedi'i ddyrannu ers 2015 i £3.8miliwn.

"Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad cadarn i barhau i fuddsoddi yn ein cyfleusterau chwarae awyr agored, ac mae'r gyfres nesaf o gyllid yn arwain ein rhaglen o welliannau i mewn i'w bumed blwyddyn yn olynnol. Mae hyn yn golygu bod gan nifer cynyddol o blant a'u teuluoedd fynediad i gyfleusterau chwarae o ansawdd uchel.  

"Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, bydd dros 110 o'n mannau chwarae ar hyd a lled RhCT wedi elwa o fuddsoddiad y Cyngor. Rydw i'n edrych ymlaen at weld y rhaglen yn gwneud cynnydd trwy gydol y flwyddyn gan roi cyfleoedd i ragor o blant i elwa o weithgareddau chwarae iachus yn yr awyr agored."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.