Day-Care-graphic-WELSH - Copy

Yn dilyn ymgynghoriad ar y pedair Canolfan Gymunedol Oriau Dydd sydd o dan ofal y Cyngor, mae'r Cabinet wedi cytuno i gau tair Ganolfan yn seiliedig ar eu defnydd isel a'u costau parhaus uchel - ond bydd y ddarpariaeth yn Gilfach Goch yn cael ei chadw.

Ym mis Tachwedd 2018, cytunodd y Cabinet i archwilio modelau cyflwyno amgen ar gyfer Canolfannau Cymunedol Oriau Dydd yn Gilfach Goch (Canolfan Gilfach Goch), Gelli (Brynnar Jones), Trewiliam (Tŷ Nasareth) a Maerdy (Tŷ Teifi).

Dechreuodd ymgynghoriad chwe wythnos ar ddiwedd mis Ionawr 2019, a daeth i ben ar 4 Mawrth, 2019.

Cytunwyd ar yr ymgynghoriad oherwydd natur defnydd y Canolfannau - gyda niferoedd isel o ddefnyddwyr ynghyd â'r angen i foderneiddio ac ail-gyflunio'r gwasanaethau oedd yn bodoli yng Nghanolfannau Cymunedol y Cyngor. Roedd yna amcan y byddai'r gwaith atgyweirio ar y canolfannau hyn yn werth tua £500,000. 

Mae nifer y prydau sy'n cael eu gwerthu bob dydd ar draws y Canolfannau yn isel iawn, gyda'r gost i'r Cyngor yn hynod o uchel. Mewn un achos, bu'r gost i'r Cyngor am un pryd o fwyd yn £21. Mae yna hefyd raglen gyfyngedig iawn o weithgareddau ar gyfer defnyddwyr ar draws y Canolfannau Cymunedol Oriau Dydd, tra nad oes dim o gwbl yn Nhrewiliam.

Fodd bynnag, mae Canolfan Oriau Dydd Gilfach Goch yn gwerthu'r cyfanswm mwyaf o brydau'r dydd, sy'n golygu llai o gost fesul pryd i'r Cyngor. Mae'n cefnogi rhaglen o weithgareddau - ac mae gan ei adeilad gostau atgyweirio isel o'i gymharu â Threwiliam a Maerdy. Mae modd i nifer y defnyddwyr gynyddu yng Nghanolfan Oriau Dydd Gilfach Goch yn 2019/20, gan fod defnyddwyr Canolfan Oriau Dydd San Siôr yn Nhonyrefail wedi'u cyfeirio yno ar ôl cau canolfan St George yn 2018.

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys wyth achlysur galw heibio cyhoeddus - dau ym mhob Canolfan - tra bod arolwg ar-lein ar gael ar wefan y Cyngor. Derbyniwyd cyfanswm o 331 o ymatebion, ynghyd â deiseb i gefnogi Canolfan Oriau D Gilfach Goch gyda 488 llofnod, a llythyr gan yr Aelod Etholedig Lleol.

Cafodd crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ei gynnwys mewn adroddiad i gyfarfod y Cabinet ddydd Mercher, 8 Mai. Ar ôl ystyried yr adborth, cytunodd yr Aelodau i gadw Canolfan Oriau Dydd Gilfach Goch ar agor a chau Canolfan Brynnar Jones, Canolfan Nasareth a Chanolfan Teifi House.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: “Fis Tachwedd diwethaf, cytunodd y Cabinet i archwilio ac ymgynghori ar ddyfodol Canolfannau Cymunedol Oriau Dydd - yn seiliedig ar y dystiolaeth nad oes llawer yn defnyddio'r gwasanaeth ac, felly, mae modd dadlau'n rhesymol nad yw'r model presennol yn darparu gwasanaethu mwyafrif pobl hŷn yn y Fwrdeistref Sirol.

“Mae hyn yn cael ei gyfuno â'r nifer isel o brydau sy'n cael eu gwerthu a'r gost gynyddol i'r Cyngor - tua hanner miliwn o bunnoedd sydd eu hangen ar draws ein Canolfannau ar gyfer gwaith atgyweirio neu foderneiddio. Roedd yn amlwg i'r Aelodau bod angen edrych ar y model presennol.

“Mae'r Cabinet wedi ystyried adborth yr ymgynghoriad yn drylwyr. Roedd tystiolaeth i awgrymu y dylid cadw Canolfan Oriau Dydd Gilfach Goch ar agor - mae ganddo'r niferoedd defnyddwyr uchaf ac mae'r nifer yn debygol o gynyddu yn 2019/20. Mae llawer o brydau'n cael eu gwerthu yno, mae costau gwaith atgyweirio'n isel ac nid oes llawer o waith i'w wneud ar nid oes llawer o waith i'w wneud i adnewyddu'r adeilad. Yn rhan o'r broses ymgynghori cyflwynwyd cefnogaeth i gadw'r Ganolfan yma ar agor mewn deiseb 488 llofnod.

“Wrth ystyried yr holl dystiolaeth yn ogystal ag ystyried barn y cyhoedd, cytunodd y Cabinet i gadw Canolfan Oriau Dydd Gilfach Goch a Chanolfannau agos yn Gelli, Trewiliam a Maerdy ar agor. Cytunodd y Cabinet hefyd i'r Cyngor archwilio i ddarpariaeth wahanol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth drwy sefydliadau trydydd sector presennol yn y cymunedau - neu drwy ddatblygu 'Hybs' Cymunedol.

“Mae'n bwysig nodi bod y newidiadau hyn yn un elfen o strategaeth moderneiddio ehangach y Cyngor ar gyfer gwasanaethau pobl hŷn ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn yn cynnwys ein rhaglenni Gofal Ychwanegol a Hybiau Cymunedol, a fydd yn cynnal gwasanaethau a chyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol - gan greu mannau newydd i gwrdd â phobl o bob oed a chefndir. ”

Yn ystod y cyfarfod dydd Mercher, cadarnhaodd Swyddogion y bydd cleientiaid presennol sydd ag anghenion dysgu dwys yn dal i gael mynediad at wasanaethau o Ganolfan Oriau Dydd Brynnar Jones er mai o safle arall bydd hyn. Bydd y Cyngor yn gweithio gyda'r unigolion a'u teuluoedd i roi cymorth iddyn nhw ar ddewis pa leoliad neu drafnidiaeth i gyrraedd lleoliad fydd orau iddyn nhw a byddan nhw'n derbyn cefnogaeth barhaus.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.