tonypandy centre

Mae Aelodau o'r Cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau i sefydlu fframwaith cydlynol ar gyfer pecyn penodol o gymorth i ganol trefi i ganiatáu i fusnesau lleol RhCT dyfu a ffynnu.  Bydd y pecyn yn arwain at wella cyfleoedd gwaith, gwneud canol trefi yn fwy bywiog ac, yn bwysicach fyth, yn rhoi canol y dref wrth galon ein cymunedau lleol.

Mae'r cynigion a gafodd eu cyflwyno i'r Cabinet ddydd Mercher 8 Ebrill 2019 yn cynnwys ystod o elfennau fydd, ar y cyd, yn helpu i gefnogi hyfywedd a ffyniant hirdymor canol trefi RhCT. Yn ogystal â hyn, byddan nhw'n hwyluso buddsoddiad allanol hanfodol fydd yn creu swyddi a busnesau lleol cryf.  Dyma gynnwys y cynlluniau a gafodd eu cymeradwyo:

  • Strategaethau ac Uwchgynlluniau Canol Trefi – Cynlluniau clir ar gyfer datblygiad a thwf canol ein trefi yn unol â'r fframwaith wedi'i nodi yn Ardal Cyfleoedd Strategol y Cyngor ar gyfer RhCT.  Mae cynllun clir yn hanfodol i ddatblygu canol ein trefi i gyflawni'r cyfuniad cywir o ddatblygu a buddsoddi. Bydd hyn yn caniatáu i gyfleoedd buddsoddi pwysig gael eu blaenoriaethu, yn ogystal â gwella cyfleoedd i ymgysylltu â busnesau presennol a darpar fuddsoddwyr.  Mae'r Cyngor eisoes wedi dangos y dull yma trwy gyhoeddi strategaethau ar gyfer y Porth ac Aberpennar.
  • Cynllun Lleihau Ardrethi Busnes newydd – Mae Ardrethi Annomestig (NDR) yn
    dreth genedlaethol ar eiddo annomestig sy'n cael ei weinyddu gan Gynghorau ar ran Llywodraeth Cymru.  Mae'r cynigion yn amlinellu bod y Cyngor yn datblygu cynllun dewisol o ryddhad rhag ardrethi annomestig sydd â'r bwriad o gynyddu cynaliadwyedd a thwf yng nghanol trefi. Mae £200,000 wedi cael ei neilltuo yn y gyllideb refeniw 2019/20 er mwyn cefnogi cynllun o'r fath i helpu hyd at 300 o fusnesau lleol.
  • Rhaglen Gwella Adeiladau Amlwg yng Nghanol Trefi – Bydd y rhaglen yma yn cefnogi busnesau canol trefi gyda chynlluniau buddsoddi sy'n fwy sylweddol i wella eiddo masnachol a cheisio cyfleoedd i ddefnyddio mannau gwag – gan gynnwys at ddibenion preswyl.  Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar adeiladau amlwg yng nghanol trefi lle bydd eu defnyddio nhw eto yn cael effaith gadarnhaol a sylweddol ar fywiogrwydd canol y dref.

Bydd y Cyngor hefyd yn cynnig cymorth i fusnesau fodloni eu rhwymedigaethau statudol a rhoi cyngor adnoddau dynol i ficro-fusnesau a busnesau bach a chanolig i hyrwyddo iechyd, lles ac amrywiaeth yn y gweithle trwy brosiect Datblygu Cydnerthedd, Ffyniant a Lles.

Mae'r rhaglenni yma yn cael eu hariannu ymhellach gan nifer o gynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo yn barod gan Benderfyniadau Dirprwyedig, gan gynnwys:

  • Ehangu Grant Cynnal Canol Trefi i gynnwys Aberdâr, y Porth a Glynrhedynog – gan adeiladu ar lwyddiant y cynllun hyd yn hyn lle mae 110 o brosiectau wedi cael eu cefnogi yn Nhonypandy, Aberpennar a Threorci;
  • Cyhoeddi y bydd saith prif dref RhCT yn cael manteisio ar wasanaeth di-wifr am ddim yng nghanol y dref yn ystod y flwyddyn ariannol yma. Bydd hyn yn caniatáu i fasnachwyr lleol hysbysebu a hyrwyddo eu nwyddau, a chaniatáu i gwsmeriaid fanteisio ar arbedion a gostyngiadau posibl gan fusnesau lleol;
  • Ehangu Rhaglen Cymorth ar gyfer Mentrau i gynnig ystod o gynlluniau cymorth ariannol i fusnesau ledled RhCT i'w moderneiddio, prynu offer, datblygu TG a rhoi cymorth i fusnesau newydd eu sefydlu.  Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 19 Mawrth 2019, dydy'r cynllun ddim yn dibynnu ar greu cyfleoedd cyflogaeth rhagor.
  • Mae Rhaglen Buddsoddi mewn Eiddo Pontypridd yn grant sy'n cynnig cymorth ariannol i ymgeiswyr sydd am wella eu heiddo masnachol yng nghanol tref Pontypridd.  Trwy'r cynllun, bydd modd gwella blaenau a'r tu allan i siopau, a defnyddio mannau mewnol gwag hefyd.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Rydw i'n falch bod y Cabinet wedi cymeradwyo cynigion i wella'r ystod o gymorth mae modd i ni ei gynnig i'n busnesau a chanol ein trefi yn RhCT.

"Rydyn ni'n gwybod bod canol trefi ledled y DU yn wynebu nifer o heriau, ond mae'r Cyngor yn gweithredu'n rhagweithiol trwy ymyrryd a chefnogi busnesau lleol mewn nifer o ffyrdd. Bydd y cynigion sy'n cael eu cyflwyno i Aelodau o'r Cabinet yn adeiladu ar y ffynonellau o gymorth yma a'u clymu nhw ynghyd mewn ffordd sy'n fwy syml a dealladwy fydd yn ein galluogi ni i ganolbwyntio ar becynnau penodol o gymorth mae modd eu teilwra yn ôl busnesau unigol.

"Er gwaethaf yr heriau yma, mae Rhondda Cynon Taf yn fwyfwy amlwg fel lleoliad deniadol ar gyfer busnes a mentrau. Ffigurau busnesau newydd eu sefydlu ar gyfer mis Tachwedd 2018 oedd 34.2% sy'n sylweddol uwch na'r ffigurau cymharol ar gyfer De-ddwyrain Cymru (17.8%), Cymru (13.7%) a'r DU (13.1%).  Mae'r tueddiadau cadarnhaol yma hefyd yn cael eu hadlewyrchu yn y nifer o fusnesau sy'n rhoi'r gorau i fasnachu yn RhCT (8.9%), sydd dros 10% ar draws Cymru gyfan.

"Mae ein dull rhagweithiol tuag at ymyrryd a chefnogi canol ein trefi yn cadarnhau mai dyma'r dull cywir, a hynny ar ôl cyhoeddiad diweddar yn nodi cynnydd o 16,800 yn nifer yr ymwelwyr â Thonypandy dros y chwarter diwethaf yn dilyn cwblhau cynllun ad-drefnu sylweddol yn 2018.

"Rydyn ni wedi rhoi nifer o gynlluniau hanfodol ar waith yn barod. Mae'r rhain yn cael effaith fuddiol fawr ar ganol ein trefi, gan gynnwys Grant Cynnal Canol Trefi a gafodd ei ehangu yn ddiweddar i gynnwys Glynrhedynog, y Porth ac Aberdâr, a hynny ar ôl rhoi'r cynllun ar brawf yn llwyddiannus yn Aberpennar a Thonypandy, yna Treorci.  Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi y byddwn ni'n darparu gwasanaeth di-wifr am ddim yng nghanol saith o'n prif drefi dros y flwyddyn ariannol yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.