RCT-Logo-RGB-web

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yr un mor siomedig ag y mae preswylwyr i glywed bod bag ailgylchu gwag o'r Awdurdod hwn ymhlith y gwastraff plastig o bob rhan o'r DU sydd wedi cyrraedd tref ger prifddinas Maleisia, Kuala Lumpur. 

Yn gyntaf, cafodd y Cyngor wybod am y mater hwn yn dilyn ymchwiliadau a gynhaliwyd ar gyfer rhaglen ddogfen y BBC, sy'n tynnu sylw at arferion gweithredu sydd o bosib yn 'amhriodol' gan gwmnïau rheoli gwastraff achrededig. 

Mae'n bwysig pwysleisio hyd ein gwybodaeth, nes i'r cwmni sy'n cynhyrchu'r  gyfres hon gysylltu â ni, bod ein holl wastraff ailgylchadwy yn cael ei brosesu yn y ffordd gywir, yn unol â'r trefniadau cytundebol. 

Mae'r Cyngor wedi cynnal ymchwiliad llawn gyda'r cwmni achrededig dan sylw ynglŷn â pham roedd bag ailgylchu Rhondda Cynon Taf ym Malaysia.  

Mae'r cwmni dan sylw yn cadarnhau bod y gweithdrefnau cywir wedi'u dilyn mewn perthynas â rheoli gwastraff ailgylchadwy sy'n dod o'r Cyngor yma. Dyw'r Cyngor bellach ddim yn defnyddio'r cwmni hwn ac mae modd cadarnhau nad yw'r Cyngor wedi allforio unrhyw ddeunyddiau gwastraff y tu allan i'r UE ers 31 Mai 2018. 

Gall y Cyngor hefyd gadarnhau bod 97% o'n gwastraff wedi'i brosesu yn y DU. Roedd y 3% arall am resymau penodol, megis capasiti melinau papur yn y DU, yn cael ei drin a'i brosesu y tu allan i'r DU o dan drwyddedau'r UE ac Asiantaeth yr Amgylchedd. 

Mewn ymateb i'r darganfyddiad hwn, mae'r Cyngor hefyd wedi ceisio sicrwydd a thystiolaeth gan ei holl gontractwyr prosesu gwastraff yn y DU, y mae pob un ohonynt wedi'u trwyddedu a'u rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd, i gadarnhau bod holl wastraff Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi'i brosesu'n briodol yn y DU . Mae'r holl gwmnïau wedi darparu tystiolaeth bod hyn yn wir. 

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r camau sy'n cael eu cymryd gan Asiantaeth yr Amgylchedd i ymchwilio i sefydliadau nad ydyn nhw wedi cydymffurfio â'u trwyddedau i adfer ac ailgylchu plastigau sy'n cael eu hallforio i wledydd fel Malaysia ond sy'n anfon y gwastraff i safleoedd tirlenwi neu'n ei waredu'n anghyfreithlon, ac i erlyn y cwmnïau hynny. 

Rydyn ni am roi sicrwydd i breswylwyr nad yw eu hymdrechion ailgylchu da yn ofer a bod y gwastraff y mae modd ei ailgylchu yn cael ei brosesu mewn ffordd y byddai preswylwyr a'r Cyngor yn ei dymuno, er mwyn galluogi'i ddefnyddio yn y dyfodol. 

Fel Cyngor, credwn fod gwaith y rhaglen hon yn amlygu'r angen i Lywodraeth y DU gyflwyno trefniadau rheoleiddio mwy cadarn i'r diwydiant hwn er mwyn sicrhau na fydd modd gwaredu gwastraff a deunyddiau ailgylchadwy fel hyn yn rhyngwladol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 11th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.