treorchy 3G

Mae Cyngor RhCT wedi sicrhau £3.185 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i gyflawni rhagor o welliannau i gyfleusterau addysg ledled Rhondda Cynon Taf.

Yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet, bydd y cyllid, sy'n rhan o gyfanswm o £40 miliwn i gefnogi Awdurdodau Lleol Cymru o dan Grant Cynhaliaeth Cyfalaf Rhaglen Ysgolion ac Addysg i helpu i fynd i'r afael â phwysau cynhaliaeth cyfalaf mewn ysgolion, yn ariannu rhaglen barhaus y Cyngor o welliannau i ysgolion. Mae'r gwelliannau yma yn cael eu cynnal yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 trwy raglen gyfalaf Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant gwerth £6.886 miliwn.

Bydd nifer sylweddol o brosiectau yn cael eu hariannu gan y grant yn 2019/20, gan gynnwys creu cae chwarae 3G, pob tywydd, newydd sbon ar gyfer Ysgol Gyfun Treorci fydd, fel pob cae 3G arall y Cyngor, ar gael i'r gymuned ei ddefnyddio; gwella'r pwll nofio yn Ysgol Gymuned Glynrhedynog; gosod to gwastad newydd a chynnal gwaith adnewyddu ar dai bach y disgyblion yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog, a; gwella'r ystafelloedd dosbarth ac iard Ysgol Gynradd Pengeulan.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes/Gwasanaethau Cynhwysiant: "Rydw i'n falch bod y Cyngor wedi llwyddo i sicrhau'r grant cyfalaf sylweddol yma gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynnal gwelliannau pellach ar ysgolion ledled y Fwrdeistref Sirol.

"Mae parhau â'r rhaglen moderneiddio ysgolion yn gwella cyfleusterau addysg yn sylweddol ledled RhCT, ac mae'r buddsoddiad parhaus dros nifer o flynyddoedd ariannol wedi gwella ansawdd amgylcheddau ysgolion er mwyn i'n pobl ifainc a'r gymuned ehangach elwa arnyn nhw.

"Ein bwriad yw darparu'r cyfleusterau addysg gorau posibl i gynifer o gymunedau â phosibl, a bydd y grant yma yn cefnogi'r gwelliannau sydd wedi'u hamserlennu i gael eu cyflawni o dan raglen gyfalaf Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant y Cyngor ar gyfer 2019/20.

"Rydw i'n siŵr y bydd disgyblion yn Nhreorci a Rhondda Fawr uchaf yn edrych ymlaen at gael cae 3G newydd ar safle'r ysgol, ac rydw i'n gwybod, trwy ymweld â nifer o ysgolion eraill sydd â'r caeau artiffisial yma, mai dyma gyfleuster poblogaidd iawn i ddisgyblion a'r gymuned ehangach ei ddefnyddio."

Mae cyhoeddi y bydd cyfleuster 3G pob tywydd newydd yn cael ei adeiladu yn Nhreorci yn golygu y bydd y Cyngor, ar ôl ei gwblhau, wedi creu 14 cae artiffisial ledled y Fwrdeistref Sirol gyfan. Mae hyn yn golygu y bydd uchelgais y Cyngor i ddarparu cyfleuster 3G o fewn tair milltir i gartref pob preswylydd wedi cael ei fodloni. 

Agorodd y 12fed cyfleuster yn Ysgol Gyfun Rhydywaun yn ddiweddar mewn da bryd i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol ar ôl gwyliau'r Pasg, a hynny wrth i waith darparu'r cyfleuster barhau yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.