ferndale school - Copy

Mae Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru wedi ymweld â disgyblion yng Nglynrhedynog a chwaraeodd rôl allweddol wrth sicrhau mai Rhondda Cynon Taf oedd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflwyno nwyddau glanweithiol am ddim i ddisgyblion benywaidd ym mhob un o'i ysgolion.

Ymunodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip Jane Hutt â'r Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Joy Rosser, yn Ysgol Gymuned Glynrhedynog ar 8 Mai i gwrdd â disgyblion a helpodd i lywio'r polisi pwysig, a gafodd ei roi ar waith ym mis Medi 2018.

Ym mis Ebrill 2018, cytunodd y Cabinet i gyflwyno dull gwell a chyson o ddarparu nwyddau glanweithiol mewn ysgolion, gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru. Cytunodd yr Aelodau ar gynllun gweithredu sydd wedi'i gyflawni ers hynny, gan gynnwys treial chwe mis mewn ysgolion dethol yn nhymor yr haf 2018. Cafodd hyn ei adolygu cyn i'r cynllun gael ei roi ar waith yn ehangach o fis Medi 2018.

Rhaid i bob ysgol yn Rhondda Cynon Taf sydd â disgyblion naw oed a hŷn  ddarparu nwyddau glanweithiol am ddim bellach, i ddisgyblion benywaidd gael mynediad iddyn nhw'n annibynnol.

Roedd y newid yn dilyn rhybudd o gynnig diwygiedig a gafodd ei ystyried gan y Cyngor Llawn ym mis Gorffennaf 2017. Sefydlodd y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifainc weithgor i ymchwilio i'r ddarpariaeth bresennol, gan weithio'n agos gyda phobl ifainc i fesur eu teimladau a'u profiadau. Chwaraeodd Ysgol Gymuned Glynrhedynog rôl bwysig yn y broses yma, er mwyn llywio penderfyniad y Cabinet.

Yn ystod mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru fod cyllid ar gael i sicrhau y bydd gan bob disgybl benywaidd cynradd ac uwchradd ledled Cymru fynediad i nwyddau glanweithiol am ddim yn y dyfodol.

Yn ystod yr ymweliad ddydd Mercher, cafodd y Dirprwy Weinidog ei chroesawu i'r ysgol gan y Cynghorydd Rosser, ynghyd â Chyfarwyddwr Addysg Rhondda Cynon Taf Gaynor Davies, Rheolwr y Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifainc Jessica Allen, a Phennaeth Ysgol Gymuned Glynrhedynog Emma Clarke.

Yna cymerodd y Dirprwy Weinidog ran mewn grŵp ffocws gyda'r disgyblion. Siaradon nhw am gyfrannu at ymchwil y gweithgor, eu barn am yr angen am nwyddau glanweithiol am ddim mewn ysgolion, a sut mae'r polisi newydd wedi helpu i wella'r sefyllfa a dileu rhwystrau o ran eu haddysg.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Roeddwn i wrth fy modd yn croesawu'r Dirprwy Weinidog i Ysgol Gymuned Glynrhedynog, i gwrdd â disgyblion a helpodd i lywio'r polisi sydd wedi golygu mai Rhondda Cynon Taf yw'r Cyngor cyntaf yng Nghymru i ddarparu nwyddau glanweithiol am ddim i ddisgyblion benywaidd. Roedd yr ymweliad yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog y bydd Cymru gyfan yn dilyn ein camre wrth gyflwyno'r mesur hanfodol yma.

“Hoffwn ddiolch yn arbennig i'r disgyblion yng Nglynrhedynog, a gyfrannodd at ymchwil y gweithgor Craffu i'r maes yma. Roedd eu cyfranogiad yn cynnwys rhannu profiadau personol am bwnc anodd iawn i'w drafod, yn enwedig i fenywod ifainc. Ond gyda'u mewnbwn, roedd y gweithgor yn gallu adrodd ar yr heriau roedd ein disgyblion benywaidd yn eu hwynebu.

"Yn y pen draw, mae'r bobl ifainc wedi helpu i lunio a gweithredu'r polisi newydd, a gyflwynwyd ar draws Rhondda Cynon Taf. Unwaith eto, roedden nhw'n cynrychioli eu hysgol yn wych yn ystod ymweliad y Dirprwy Weinidog ddydd Mercher, gan ddangos dealltwriaeth ac aeddfedrwydd wrth gymryd rhan yn y grŵp ffocws."

Meddai'rDirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, Jane Hutt, wrth siarad am gyhoeddiad diweddar gan Brif Weinidog Cymru ynghylch darparu nwyddau glanweithiol am ddim i ddisgyblion benywaidd ledled Cymru: "Mae'n gwbl annerbyniol i unrhyw un beidio â chael mynediad i nwyddau glanweithiol y mislif oherwydd dydyn nhw ddim yn gallu eu fforddio.

"Mae'n hanfodol bod digon o nwyddau glanweithiol, yn ogystal â chyfleusterau da, ar gael i bob disgybl benywaidd fel bod modd iddyn nhw deimlo'n hyderus yn ystod eu mislif, ac er mwyn gwaredu rhwystrau diangen i'w haddysg.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi urddas merched yn ystod y mislif a mynd i'r afael â'r anghydraddoldeb yma yng Nghymru. Bydd yr arian yma yn helpu i sicrhau bod nwyddau glanweithiol y mislif ar gael am ddim i ddisgyblion ym mhob ysgol, ac yn y ffordd fwyaf urddasol posibl."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.