Jason Rowley

Jason Rowley

Mae gweithio yn Vision Products wedi helpu Jason Rowley i ddod yn fwy hyderus, a'i alluogi i fyw'n annibynnol - mewn cartref sydd â ffenestri PVCu; rhai sy'n cael eu cynhyrchu yn ei weithle. 

Cyn dechrau yn ei swydd fel gweithiwr cynhyrchu gyda Vision Products yn 2012, ni freuddwydiodd Jason, sy'n 49 oed, o Donysguboriau, y byddai'n byw yn annibynnol ac yn gwneud cymaint o ffrindiau newydd. 

Ond mae Vision Products, sy'n dathlu 25 mlynedd o fusnes, wedi helpu Jason i fagu hyder yn ogystal â chyflawni ei freuddwyd o fyw'n annibynnol am y tro cyntaf. 

Ac mae Jason wedi cymryd ei waith adref gyda fe! Erbyn hyn mae'n byw mewn cartref sydd, nid yn unig â ffenestri PVCu, ond wedi'u gosod gan Vision Products. 

Meddai rhieni Jason, Terry ac Yvonne, fod gweithio yn Vision Products wedi helpu eu mab i gyflawni cymaint. “Mae'n hoff iawn o'i waith, mae wedi rhoi cymaint o hyder iddo. Mae hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau yn ystod y broses. ” 

Dywedodd Jason: “Mae gweithio yma wedi rhoi chwa newydd ar fywyd i mi. Dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau ac rydw i wrth fy modd yn dod i mewn i'r gwaith bob dydd. 

“Dwi hefyd yn sylweddoli fy mod yn rhan o dîm mawr, ac rydyn i gyd yn darparu gwasanaeth hynod o werthfawr i'r gymuned.”

Mae cwmni Vision Products yn cael ei redeg fel 'busnes â chymorth' yn rhan o Gyngor RhCT. Mae'n darparu cyflogaeth ystyrlon a chyfleoedd datblygu ar gyfer pobl yn yr ardal sydd ag anableddau.

Mae modd llwyddo yn hyn oherwydd darpariaeth adran gweithgynhyrchu PVCu, y Gwasanaeth Offer Cymunedol Integredig, Siopau Symudedd a'r Adran Technoleg a Gwasanaethu.

Ar ôl adleoli i Bont-y-clun 25 mlynedd yn ôl, mae cwmni Vision Products wedi ehangu dros y blynyddoedd. Ond mae prif nodau, amcanion a gwerthoedd y cwmni wedi aros yr un fath am chwarter canrif bellach. 

Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae Vision Products wedi arallgyfeirio ei ddarpariaeth gwasanaeth ac mae bellach yn fusnes ffyniannus, gyda chronfa cwsmeriaid sy'n ymestyn i Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd a Chymdeithasau Tai ledled Cymru.

Gan weithio yn adran adnewyddu'r cwmni am yr 8 mlynedd diwethaf, mae Jason yn adnewyddu offer cymunedol. Yn ystod yr amser yma mae Jason wedi dod yn aelod gwerthfawr o'r staff, yn rhan allweddol o'r garfan ac yn weithiwr proffesiynol ymroddedig sy'n cynhyrchu gwaith o ansawdd.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg, “Mae Jason yn enghraifft berffaith o rywun, gyda'r gefnogaeth gywir, sydd wedi cael y cyfle i ddatblygu o ran sgiliau a sefyllfa bywyd personol a phroffesiynol.

“Rydyn ni i gyd mor falch o lwyddiant Jason wrth ei waith a'r daith bersonol y mae wedi llwyddo ei ddilyn o ganlyniad i weithio yn Vision Products.

“Mae Jason wedi dod dros rwystrau sylweddol o ran ei anabledd dysgu i gyflawni cymaint yn ei fywyd. Mae'n parhau i ddatblygu ac mae'n aelod pwysig iawn o'r gweithlu yn Vision Products.

“Mae pawb yn Vision Products mor angerddol am greu cynnyrch o'r radd flaenaf ac yn cael boddhad enfawr yn eu swyddi.” 

Wrth barhau i ddatblygu, mae Jason wedi cwblhau ei gymhwyster llythrennedd digidol yn ddiweddar, ynghyd â hyfforddiant arall sy'n gysylltiedig â'r gwaith fel Hyfforddiant COSHH, hyfforddiant codi a chario a hyfforddiant sy'n benodol i'r cynnyrch sy'n cael ei greu. 

Mae Jason yn weithiwr brwdfrydig sy'n mwynhau dysgu sgiliau newydd ac mae bob amser yn awyddus i gymryd rhan mewn hyfforddiant sy'n gysylltiedig â swydd. Y tu allan i'r gweithle, mae'n mwynhau cerddoriaeth ac yn chwarae gitâr. Mae hefyd yn mwynhau nofio, mynd i'r gampfa a bowlio. 

I Jason, mae gweithio yn Vision Products yn fwy na swydd iddo, mae'n amgylchedd diogel lle mae modd iddo ddysgu, tyfu a datblygu. 

Mae ei ymrwymiad i hyfforddi a datblygu heb ei ail ac mae wedi ei alluogi i wneud rhagor o ran cymdeithasu y tu allan i'r gwaith. Mae ganddo lawer yn rhagor o hyder ers iddo ddechrau byw'n annibynnol am y tro cyntaf. 

Mae hyn yn gamp enfawr i Jason ac mae'n parhau i dyfu a datblygu yn bersonol ac yn broffesiynol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.