Carwch eich gardd yn ystod Wythnos Genedlaethol Garddio eleni (dydd Llun 29 Ebrill tan ddydd Sul 5 Mai 2019) trwy ailgylchu'ch gwastraff gwyrdd.

Wrth i ni ddechrau edrych ymlaen at haf poeth, gyda llawer o haul ac ambell i gawod, mae gerddi Rhondda Cynon Taf yn dechrau blodeuo ac mae garddwyr brwd yn brysur yn gweithio.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn atgoffa trigolion bod modd ailgylchu'r holl wastraff gwyrdd wrth ymyl y ffordd yn rhan o'r casgliadau ailgylchu wythnosol yn ystod yr haf.

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud ydy rhoi'r gwastraff gwyrdd (dim pridd) yn y bagiau ailgylchu clir a'u gadael wrth ochr y ffordd ar eich diwrnod casglu arferol. Mae'r Cyngor yn gofyn i chi gadw'r gwastraff ailgylchu yma ar wahân i'r ailgylchu arferol, gan fod gwastraff yr ardd yn cael ei gasglu mewn cerbyd gwahanol a'i ailgylchu'n wahanol.

Y llynedd, ailgylchodd y Cyngor a'i drigolion 7182 tunnell o wastraff gwyrdd, tua'r un pwysau â Thŵr Eiffel! Mae modd troi'r gwastraff gwyrdd yma yn wrtaith a mwydion pren ar gyfer gerddi a pharciau ledled y Fwrdeistref Sirol a thu hwnt!

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Fel Bwrdeistref Sirol, rydyn ni'n gwneud gwaith gwych wrth ailgylchu a hoffwn ddiolch i'n trigolion am weithio gyda'r Cyngor i gefnogi dyfodol cynaliadwy. Mae gyda ni ychydig o ffordd i fynd o hyd ac rydw i'n annog y trigolion hynny sydd dal ddim yn ailgylchu i gefnogi dyfodol gwyrddach - mae'r dewis yn glir. Rydyn ni'n credu bod 75% o drigolion eisoes yn ailgylchu, a dyna pam mae'r rheolau gwastraff newydd a'r gwaith codi ymwybyddiaeth yn targedu'r rheiny sydd ddim yn ailgylchu.

"Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i hybu a chefnogi pobl. Trwy gynnal gwasanaeth ailgylchu hawdd i'w ddefnyddio ac arloesol, mae'n cefnogi addysg gyhoeddus barhaol a chodi ymwybyddiaeth.

"Rydyn ni'n gwneud y gwasanaeth mor hawdd i'w ddefnyddio ag sy'n bosibl, yn ehangu'r ffordd i chi ailgylchu a beth allwch ailgylchu o hyd. Gyda'n gilydd, gallwn wneud ein Bwrdeistref Sirol yn le sy'n fwy glân a gwyrdd i fyw a gweithio ynddi ac ymweld â hi." 

"Mae'r adnodd chwilio ailgylchu A i Y CLIR i'w weld yn gymorth mawr i drigolion chwilio am eitemau mae modd eu hailgylchu ac nad oes modd eu hailgylchu yn ein Bwrdeistref Sirol. Mae'r adnodd yma, ynghyd â rhoi cyfyngiad ar nifer y bagiau du/gwastraff cyffredinol tua blwyddyn yn ôl, i'w gweld yn ddefnyddiol iawn o ran ein helpu ni i fwrw targed ailgylchu Llywodraeth Cymru, sef 70% erbyn 2024/25 ac osgoi derbyn dirwyon mawr."

Caiff gwelyau gwair, gwellt a blawd llif anifeiliaid anwes llysieuol bach megis cwningod, adar, moch cwta ac ati eu hailgylchu mewn bag ailgylchu CLIR ar wahân. Bydd y bagiau yma yn cael eu casglu ar yr un pryd â'r gwastraff o'r ardd. RHAID i chi roi baw cŵn/cathod/gwastraff yn eich bagiau du.

Yn anffodus, does dim modd i'r Cyngor gasglu hen siediau neu siediau wedi'u torri a dodrefn gardd wrth ymyl y ffordd. Serch hynny, cewch chi fynd â'r rhain i un o'n Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned i gael eu hailgylchu. Mae Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ar agor o 8am tan 7.30pm – hyd yn oed ar ddydd Sul a Gwyliau Banc.

Am ragor o wybodaeth am ailgylchu gwastraff gwyrdd, ewch i www.rctcbc.gov.uk/GwastraffGarddio. I gael gwybod pa eitemau mae modd eu hailgylchu ac nad oedd modd eu hailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned, ewch i www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.