Llantrisant CRC - Th eShed - Opening - Cllr Crimmings-38web

Mae siop ailddefnydd newydd yn Nhreherbert bron iawn yn barod i'w hagor.

Bydd yr ail Sied, sydd wedi'i leoli yng Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned Treherbert, yn agor ei ddrysau yn ystod yr wythnosau nesaf ac yn darparu cyfleusterau ailgylchu ac ailddefnyddio ychwanegol i drigolion ardal Cwm Rhondda.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Y Sied cyntaf yng Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned Llantrisant, cafodd cynlluniau eu cyhoeddi'r gaeaf diwethaf i ail-greu'r llwyddiant yma yn Nhreherbert.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £120,000 o'i Gronfa Cyfalaf Effeithlonrwydd Gwastraff ac Adnoddau er mwyn creu'r cyfleuster newydd yma yn Nhreherbert, a fydd yn ategu llwyddiant Y Sied yn Llantrisant. Bydd hyn yn galluogi'r trigolion i fynd â'u heiddo diangen i'r 'Sied' fel bod modd eu gwerthu a'u hailddefnyddio.

Cafodd Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Treherbert ei hagor ym mis Mawrth 2016, a hynny yn rhan o ymrwymiad parhaus Cyngor Rhondda Cynon Taf i gynyddu cyfraddau ailgylchu ym mhob rhan o'r Fwrdeistref Sirol. Bydd agor Y Sied yn cynyddu nifer y cyfleusterau sydd ar gael yn y ganolfan i'w thrigolion.

Mae Sied Llantrisant yn parhau i fynd o nerth i nerth ac mae wedi llwyddo i roi bywyd newydd i dros 180 tunnell fetrig o eitemau ar gyfer y cartref a'u dargyfeirio o safleoedd tirlenwi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ym mis Mawrth, cofnododd Y Sied wreiddiol, yng Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned Cyngor Rhondda Cynon Taf yn Llantrisant, ei ffigur uchaf erioed o ran eitemau sydd wedi'u hailddefnyddio - cafodd 20 tunnell o eitemau gartref newydd.

Mae'r Sied yn rhoi cyfle i breswylwyr brynu eitemau sy'n cael eu gadael gan aelodau'r cyhoedd yn y Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned. Bydd y siop yn adnewyddu eitemau megis llyfrau, teganau, beiciau, llestri, addurniadau, dodrefn a llawer o eitemau eraill sydd wedi cael eu taflu gan aelodau'r cyhoedd. Mae'r silffoedd a'r gofod llawr bob amser yn llawn o eitemau amrywiol gyda llawer o drysorau yn barod i'w darganfod.

Ar ôl i weithwyr a gwirfoddolwyr Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Llantrisant ddewis yr eitemau ar gyfer eu hail-ddefnyddio, maen nhw'n cael eu gwirio i weld eu bod yn ddiogel ac mewn cyflwr da.

Mae'n newyddion gwych bod y model yma wedi cael ei efelychu yn Nhreherbert a bydd yn agor ei ddrysau'n fuan a fydd yn golygu bydd modd achub mwy o eitemau fyth o safleoedd tirlenwi a dod o hyd i gartrefi newydd iddyn nhw. Bydd y cyfleuster newydd hefyd yn helpu i gynyddu ein ffigurau ailgylchu, yn unol â tharged Llywodraeth Cymru o gyrraedd 70% erbyn 2024/25. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae'r Sied yn hollol wych ac wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda thrigolion Rhondda Cynon Taf. Rydw i'n edrych ymlaen at weld llwyddiant y Sied wreiddiol yn Llantrisant yn cael ei ailadrodd yn Nhreherbert, gan arwain at hyd yn oed mwy o eitemau yn dod o hyd i gartrefi newydd ac yn cael eu dargyfeirio o safleoedd tirlenwi.

"Hoffwn longyfarch pawb yn Sied Llantrisant, ar eu llwyddiant hyd yma ac rydw i'n hyderus iawn y bydd cysyniad 'Y Sied' yn parhau i fynd o nerth i nerth, yn enwedig yn dilyn y cyhoeddiad yma ynglŷn â'r cyfleuster newydd yn Nhreherbert.

"Mae ein hymdrechion ni'n gwneud gwahaniaeth - rydw i'n hyderus byddwn ni'n bwrw'r targed o 70% erbyn 2024/25 os ydyn ni'n parhau gyda'r gwaith caled ac yn meddwl am ffyrdd eraill o ailgylchu (yn debyg i'r Sied). 

Dywedodd Alun Harries, Rheolwr yr elusen 'Wastesavers', sy'n rheoli'r ddau gyfleuster yn weithredol; “Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at agor Sied arall yn Nhreherbert. Mae'r cyfleusterau mae'r Cyngor wedi eu darparu yn ddelfrydol. Rydyn ni'n siŵr bydd y siop newydd yn boblogaidd iawn gyda thrigolion yn y rhan yma o RCT. "

Mae mwy a mwy o bobl yn ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf. Serch hynny, mae angen gwneud rhagor i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25 er mwyn osgoi dirwyon sylweddol i'r Awdurdod. Mae'r angen i ni ailgylchu cymaint â phosibl yn cael ei hyrwyddo drwy ein hymgyrch Mae'r Dewis yn Glir - Mae angen i bawb ailgylchu.

Mae angen i bawb ailgylchu, ac mae'n cael ei amcangyfrif bod tri pherson allan o bedwar yn Rhondda Cynon Taf yn gwneud hynny'n rheolaidd.

Mae'r Cyngor yn ymfalchïo yn nifer y Canolfannau Ailgylchu ar draws y Fwrdeistref Sirol a bydd y cyfleusterau yma yn ateb eu holl ofynion ailgylchu. Mae rhestr lawn o Ganolfannau Ailgylchu a'r deunyddiau maen nhw'n eu derbyn i'w gweld yma: www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu

Mae staff ar gael ym mhob un o'r canolfannau, a bydden nhw'n barod i roi cyngor a help neu gyfeirio trigolion wrth ailgylchu'r deunyddiau o'u cartrefi.

Rhwng mis Ebrill a mis Hydref, mae'r canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul, 8.00am – 7.30pm. Rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth, mae'r canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul, 8.00am – 5.30pm.

Am ragor o wybodaeth am y canolfannau ailgylchu yn y gymuned a'r "Sied" ewch i  www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu neu dilynwch "The Shed" ar Facebook / Twitter. 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 2nd Mai 2019