ponty high

Liam Hooper, Tom Penikett a Seren Hopkins

Mae'r disgyblion chweched dosbarth o Ysgol Uwchradd Pontypridd wedi rhagori mewn menter beirianneg genedlaethol, lle roedd eu cynllun wedi'u noddi gan y Cyngor er mwyn nodi gwelliannau diogelwch y ffyrdd yn ardal Cilfynydd wedi ennill gwobr.

Roedd Tom Penikett, Liam Hooper, Seren Hopkins, Isabelle Preston a Trudy Pounder o Bontypridd wedi cymryd rhan yng Nghynllun EESW wedi'i drefnu gan gynllun Addysg Peirianneg Cymru - ar y cyd â nifer o ddisgyblion Blwyddyn 12 eraill o bob rhan o Gymru. Cafodd bob tîm gyfarwyddyd yn ymwneud â her beirianneg a gafodd ei nodi gan ei noddwr. Tasg y pum disgybl lleol oedd nodi ffyrdd o wella diogelwch y ffyrdd yn ardal Cilfynydd.

Roedd y tîm wedi ymgysylltu â'i ysgol a'r gymuned ehangach i nodi pryderon ynghylch diogelwch y ffyrdd a chasglu tystiolaeth er mwyn cefnogi'i ganfyddiadau. Gan weithio'n agos â pheiriannwyr o garfan Strategaeth Trafnidiaeth y Cyngor, aeth y disgyblion ati i nodi cyfleoedd er mwyn mynd i'r afael â'r materion, gan weithredu egwyddorion peirianneg a glynu wrth ddeddfwriaeth berthnasol ac annog Teithio Llesol o fewn y gymuned.

Lluniodd y disgyblion adroddiad ysgrifenedig ac aeth tri aelod o'r tîm i seremoni wobrwyo Cynllun Addysg Peirianneg Cymru, a oedd yn rhan o Ffair Big Bang De Cymru yn Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan, Bro Morgannwg ym mis Ebrill 2019.

Ar y cyd â 66 ysgol arall o bob rhan o Dde Cymru, rhoddodd tîm Ysgol Uwchradd Pontypridd ddau gyflwyniad yn ogystal ag arddangos ei waith i banel o aseswyr. Enillodd disgyblion Pontypridd y wobr ar gyfer yr Enghraifft Orau o Werthfawrogi Materion Diogelwch. Roedden nhw wedi derbyn siec am £500 a thystysgrifau am gymryd rhan.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Llongyfarchiadau i Tom, Liam, Seren, Isabelle a Trudy o Ysgol Uwchradd Pontypridd a dderbyniodd cydnabyddiaeth a gwobr am eu Cynllun ESSW ynghylch diogelwch y ffyrdd yn ardal Cilfynydd. Roedd y Cyngor yn falch o noddi gwaith ymchwil y tîm ac roedd y disgyblion wedi gweithio'n agos â Swyddogion Trafnidiaeth i gwblhau'u cynllun.

"Mae tynnu sylw ein pobl ifainc at gyfleoedd gyrfaoedd ym maes peirianneg yn bwysig iawn ac mae yna sawl enghraifft ddiweddar gan y Cyngor. Ym mis Chwefror 2019, cynhaliodd ein hadran Briffyrdd ddiwrnod o weithgareddau ar gyfer disgyblion Ysgol Nantgwyn i ddangos y cyfleoedd sydd ar gael i ferched yn y diwydiant.  Yn y cyfamser, roedd ein contractwr ar gyfer y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar wedi gweithio gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil i gynnal sesiynau gweithgareddau mewn ysgolion cynradd lleol, lle'r oedd modd i ddisgyblion helpu i adeiladu pontydd 15 metr dan do.

"Roedd y pum disgybl chweched dosbarth o Ysgol Uwchradd Pontypridd wedi cynrychioli'u hysgol yn wych. Roedd y tîm wedi gwneud ymdrech fawr ac maen nhw wir yn haeddu'r wobr yma. Llongyfarchiadau unwaith eto."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 14th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.