Skip to main content

Diweddariad cynnydd ac ymweliad y Pwyllgor Craffu â Llys Cadwyn

llys cadwyn - scrutiny committee visit - Copy

Mae aelodau o'r Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant wedi ymweld â datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd, i weld y cynnydd rhagorol sy'n cael ei wneud wrth i'r safle barhau i drawsnewid.

Cafodd y datblygiad, ar hen safle Canolfan Siopa Dyffryn Taf, ei ailenwi'n swyddogol yn Llys Cadwyn yn ystod digwyddiad ym mis Mawrth 2019, lle'r oedd Prif Weinidog Cymru yn bresennol. Mae'r enw swyddogol yn dathlu treftadaeth Rhondda Cynon Taf, ac yn cyfeirio at weithfeydd cadwyn byd-enwog Brown Lennox a oedd wedi'u lleoli ym Mhontypridd.

Ddydd Llun, 13 Mai, ymwelodd y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant â Llys Cadwyn, er mwyn i'r Aelodau weld drostyn nhw eu hunain y cynnydd cyflym sy'n cael ei wneud ar y safle gan gontractwr y Cyngor, Willmott Dixon.

Mae Llys Cadwyn yn elfen hanfodol o'r gwaith i adfywio safle strategol sy'n croesawu ymwelwyr i Bontypridd. Roedd e'n adfeiliedig ers blynyddoedd yn dilyn cau Canolfan Siopa Dyffryn Taf a sawl cais aflwyddiannus i'w ailddatblygu gan y sector preifat. Mae cynlluniau'r Cyngor yn cynnwys tri adeilad yn rhan o ddatblygiad sy'n cynnwys swyddfeydd yn bennaf, ond a fydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion eraill hefyd.

Bydd 1 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf at Faes Parcio Gas Road) yn gartref i weithredwr Metro De Cymru, Trafnidiaeth Cymru, gan greu cannoedd o swyddi ym Mhontypridd. Bydd 2 Llys Cadwyn (yr adeilad yn y canol) yn cynnwys swyddfeydd o'r safon uchaf ac uned bwyd/diod, a bydd 3 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf at Stryd y Bont) yn gartref i lyfrgell â chyfleusterau sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif, pwynt cyswllt i gwsmeriaid y Cyngor, a chanolfan hamdden a ffitrwydd.

Bydd pont droed newydd hefyd yn cael ei hadeiladu i ddarparu llwybr newydd i gerddwyr i Barc Coffa Ynysangharad o Lys Cadwyn a Stryd Taf. Disgwylir i waith adeiladu'r bont droed ddechrau ym mis Mehefin 2019.

Meddai'rCynghorydd Steven Bradwick, Cadeirydd Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant y Cyngor: "Rwy'n falch bod Aelodau'r Pwyllgor wedi cael cyfle i ymweld â Llys Cadwyn, sy'n brosiect blaenllaw i'r Cyngor i adfywio tir strategol yng nghanol tref Pontypridd. Mae gan y prosiect botensial i ddod â nifer fawr o swyddi, a chynyddu nifer yr ymwelwyr er budd busnesau.

"Bydd ymwelwyr rheolaidd â Phontypridd wedi gweld Llys Cadwyn yn trawsnewid dros yr wythnosau a'r misoedd diwethaf, ac roedd yn wych i'r Pwyllgor weld cynnydd y datblygiad drostyn nhw eu hunain. Bydd yr aelodau'n parhau i weithio'n agos gyda Swyddogion y Cyngor drwy gydol proses gyflawni'r prosiect pwysig yma."

Ychwanegodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Mae'n wych gweld cynnydd parhaus Llys Cadwyn. Mae'r prosiect fwy na hanner ffordd tuag at ei gyflawni, ac yn dangos ymrwymiad y Cyngor i'w wireddu. Mae'n wych gweld pa mor bell rydyn ni wedi dod ers i'r gwaith ddechrau ym mis Ionawr 2018 – ac yn wir, ers i'r Cyngor ddod yn berchennog llwyr ar y safle ym mis Ebrill 2015.

"Roedd sicrhau y byddai Llys Cadwyn yn gartref i gwmni Trafnidiaeth Cymru yn llwyddiant enfawr i'r prosiect, ac mae'r Cyngor yn parhau i drafod â phartïon â diddordeb ynghylch cyfleoedd tenantiaeth ychwanegol o fewn y datblygiad. Mae nifer o brosiectau ar y gweill yn y dyfodol ar gyfer Pontypridd, sydd wedi'i nodi gan y Cyngor yn Ardal Cyfle Strategol gyda'r potensial ar gyfer twf a datblygiad economaidd, ac mae Llys Cadwyn wrth galon y dyfodol yma. "

Wedi ei bostio ar 14/05/19