IDAHOBT 2019 2

Heddiw yw'r Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia. Rydyn ni'n ei ddathlu ar 17 Mai gan ei fod yn coffáu'r diwrnod ym 1990 pan dynnodd Sefydliad Iechyd y Byd gyfunrhywiaeth o'i restr o glefydau meddwl.

Mae'r diwrnod yma yn dathlu ac yn cydnabod amrywiaethau rhywiol a rhywedd, ac mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o ymrwymo'n llwyr i greu diwylliant lle caiff pobl fynegi eu hunain; a lle mae rhyddid gyda phobl i siarad am eu hunaniaeth heb ofn gwahaniaethu yn y gweithle.

Byddwn ni'n cefnogi ac yn dathlu diwrnodau a mentrau penodol LGBT+ trwy gydol y flwyddyn, trwy gynyddu ymwybyddiaeth staff a thrigolion Rhondda Cynon Taf. Trwy godi'r faner ar safle ein pencadlys ac ar safleoedd eraill y Cyngor, rydyn ni'n annog uwch reolwyr ac aelodau o'r Cabinet i gymryd rhan, cynnal boreau coffi, cael stondin yn achlysur Pride Cymru a gorymdeithio gyda 'Chynghorau Balch' eraill, a rhannu erthyglau a bywgraffiadau gan ein haelodau o Rwydwaith y Cynghreiriaid a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT).

Eleni mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dathlu'r Diwrnod Rhyngwladol trwy godi'r faner enfys ar safle ein pencadlys. Bydd Chris Bradshaw, Prif Weithredwr, Y Cyng. Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd ac aelodau eraill o Uwch Garfan y Rheolwyr ac Aelodau o'r Rhwydwaith yn bresennol.

Mae Richard Evans, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac Hyrwyddwr Materion LGBT+, wedi ysgrifennu erthygl am y Diwrnod Rhyngwladol er mwyn rhannu gyda staff.

Rydyn ni hefyd yn cynnal achlysuron ar gyfer ein rhwydwaith staff LGBT, Perthyn. Mae Swyddog Materion Cydraddoldeb ac Amrywioldeb a Chadeirydd Rhwydwaith Perthyn yn gwneud hyn trwy alw heibio i nifer o adeiladau'r Cyngor i hyrwyddo'r rhwydwaith i staff, ac yn cynnal sesiynau galw heibio mewn 3 adeilad i annog aelodau presennol, aelodau posibl ac aelodau newydd i gwrdd â'i gilydd.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.