vet-WELSH - Copy

Mae rhieni'n cael eu hatgoffa bod plant sy'n colli'r ysgol yn colli allan ar lawer yn fwy - yn blentyn ac yn oedolyn.

Eleni mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, ac yntau wedi lansio'i ymgyrch Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory yn gynharach yn y flwyddyn sy'n mynd i'r afael â phresenoldeb yn yr ysgol yn gynharach yn y flwyddyn, yn parhau i bwysleisio'r neges bod mynychu'r ysgol yn fwy na gofyn statudol, mae'n chwarae rôl hanfodol o ran gwella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifainc. Mae mynychu'r ysgol yn gyson yn hanfodol er mwyn sicrhau deilliannau cadarnhaol a llwyddiant academaidd.

Mae'r rheiny sydd dim ond yn cyflawni presenoldeb o 80 y cant yn colli allan ar FLWYDDYN GYFAN o addysg dros gyfnod o bum mlynedd.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Mae disgyblion sy'n colli'r ysgol, am ba bynnag rheswm, yn colli allan ar gymaint. Yn ogystal ag effeithio ar bresenoldeb yn yr ysgol, mae modd i absenoldebau heb eu hawdurdodi peryglu'u dyheadau a'u huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol.

"Y plant a phobl ifainc hynny sy'n mynychu'r ysgol yn gyson yw'r rheiny sy'n fwy tebygol o lwyddo fel oedolyn o ganlyniad i ennill y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn cyflawni'u huchelgeisiau o ran gyrfa.

"Rydyn ni eisiau rhoi'r cyfle i gynifer o'n disgyblion ag sy'n bosibl i ddysgu yn ein hamgylchoedd ysgogol o'r radd flaenaf er mwyn eu helpu nhw i gyflawni'u potensial. Fodd bynnag, rydyn ni angen cymorth rhieni a chynhalwyr i sicrhau bod eu plant yn mynychu'r ysgol ar bob cyfle posibl er mwyn gwneud hyn.

"Rydyn ni eisoes wedi gweld ymateb cadarnhaol iawn i'n hymgyrch, ers i ni ei lansio ym mis Chwefror, a rhaid i ni gyd barhau i weithio gyda'n gilydd, gan fod presenoldeb yn yr ysgol yn rhan allweddol o ddyfodol ein plant."

'Mae mynd ar wyliau'n rhesymol, heblaw yn nhymor yr ysgol'

Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i sicrhau bod plant Rhondda Cynon Taf yn mynychu'r ysgol ble y bo'n bosibl. Mae masgot presenoldeb yn yr ysgol, yr uwach charwr Super Fynychwr, yn helpu i ledaenu'r neges hon.

Mae pob ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn y Fwrdeistref Sirol yn cefnogi'r ymgyrch, gan arddangos baneri mawr ar eiddo'r ysgol ac annog eu plant i fynychu'r ysgol ble y bo'n bosibl.

Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory - mae modd i bob un ohonon ni chwarae rôl

Mae rhieni a chynhalwyr sydd ddim yn sicrhau bod eu plant yn mynychu'r ysgol yn ystod y tymor yn wynebu erlyniad.  Yn ystod blwyddyn academaidd 2017/2018, cyflwynodd Cyngor Rhondda Cynon Taf 679 o Hysbysiadau Cosb Benodedig - 378 ar gyfer gwyliau heb eu hawdurdodi, 291 ar gyfer absenoldebau heb eu hawdurdodi, a 10 ar gyfer bod yn hwyr yn rheolaidd.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.