Hopkinstown river wall 2 - Copy

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun sylweddol i ymgymryd â gwaith angenrheidiol ar strwythur wal afon, sy'n cynnal yr A4058 yn Nhrehopcyn.

Bydd y prosiect pwysig gwerth £300,000 yn  atgyweirio tua 950m o wal yr afon, ac mae'n hanfodol er mwyn sicrhau sylfaen barhaus i Ffordd Trehopcyn - sy'n lwybr cymudo mawr sy'n cysylltu Pontypridd a Chymoedd y Rhondda. Bydd y cynllun yn cynnwys symud llystyfiant a choed, gwaith ailbwyntio, atgyweiriadau holltau, ac ailadeiladu sawl rhan o strwythur y wal.

Mae'r wal yn 6m o ucheder yn gyffredinol, a bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud ar wely'r afon (i'r gogledd-orllewin o Bont Castell Ifor). Mae natur y gwaith yma yn gwneud y cynllun yn heriol, ond ychydig iawn o reolaeth traffig sydd ei angen. Penodwyd Alun Griffiths (Contractors) Ltd i gwblhau'r cynllun.

Bydd y cynllun yn cychwyn Dydd Mawrth, Mai 28 - yn syth ar ôl Gwyl y Banc. Rydyn ni'n rhagweld y bydd y gwaith yn dod i ben ar ddiwedd hydref 2019.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: “Mae'r Cyngor yn buddsoddi yn y cynllun yma yn Nhrehopcyn, sy'n bwysig i ddiogelu wal yr afon yn y dyfodol a sicrhau ein bod ni yn parhau i warchod y Briffordd - gan fod yr A4058 yn ffordd gymudo mor allweddol. Cafodd y cynllun ei gynnwys yn Rhaglen Cyfalaf y Priffyrdd, gwerth £25.9 miliwn, ar gyfer 2019/20. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad o dros a £23.6 miliwn ar gyfer cynlluniau Priffyrdd a Thrafnidiaeth blwyddyn diwethaf yn rhan o #buddsoddiadRhCT

“Mae atgyweirio a chynnal strwythurau sy'n cefnogi'r rhwydwaith ffyrdd yn rhan bwysig o fuddsoddiad ein Priffyrdd. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith adeiladu wal yr afon yn y Porth, gwaith atgyweirio i wal gynnal ar Heol Pen-rhys, atgyweirio pont ar System Gylchu Heol Sardis ym Mhontypridd, gwaith i Heol Caerdydd yn Aberaman a Ffordd Llantrisant ym Mhont-y-clun.

“Mae Trehopcyn hefyd wedi gweld buddsoddiad sylweddol yn yr ardal yma, gyda chwblhau pont droed newydd yn 2018, tra bod cynllun i atgyweirio Pont Castell Ifor wedi gwneud cynnydd da ers iddo ddechrau ym mis Ebrill 2019.

“Bydd atgyweiriadau wal yr afon gyfagos yn cychwyn yn fuan, gyda chyn lleied o darfu â phosibl ar drigolion a defnyddwyr y ffyrdd. Bydd y Cyngor yn gweithio gyda'i gontractwr penodedig i gyflawni'r cynllun yma yn gyflym ac yn effeithlon.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21st Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.