MA5

Yr wythnos yma, mae'r Cyngor yn parhau i adeiladu ar ei berthynas barhaus ag aelodau cymuned y Lluoedd Arfog, o'r gorffennol i'r presennol. 

Heddiw, aeth Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, a Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Maureen Webber, i gyfarfod â grŵp Valley Veterans. Mae'r grŵp yn cyfarfod bob dydd Llun (ac eithrio Gwyliau'r Banc) rhwng 10am a 12.30pm yng Nghanolfan Cymuned Glynrhedynog. 

Cafodd amrywiaeth o faterion eu trafod gan gynnwys cynlluniau ar gyfer Cofeb Ryfel newydd i Gwm Cynon a'r Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr newydd, a gafodd ei lansio gan y Cyngor mewn cyfarfod diweddar o Valley Veterans, sy'n cael ei gynnal bob dydd Iau yng Nghanolfan Cymuned Ton a'r Gelli, Ton Pentre. 

Trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd ac ymroddgar AM DDIM, caiff cyn aelodau o'r Lluoedd Arfog siarad â swyddogion penodol yn gyfrinachol. Mae Jamie Ireland, Swyddog Cyngor i Gyn-filwyr newydd y Cyngor, hefyd yn mynychu'r cyfarfodydd yn rheolaidd. 

Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr y Cyngor

Mae David Warner, a welodd wasanaeth gweithredol gyda Chyffinwyr De Cymru a'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, wrth ei fodd bod gwasanaethau ar-lein bellach ar gael. Serch hynny, mae'n pryderu dydy rhai aelodau a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog ddim yn gwybod beth mae'n nhw'n cael ei hawlio. Mae hefyd yn dweud bod grwpiau fel Valley Veterans yn darparu cyswllt hanfodol â chymunedau. 

Meddai Mr Warner, sy'n byw yng Nghwm Cynon: "Dros y blynyddoedd, rydw i wedi gallu helpu llawer o gyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog i hawlio pensiwn. Dydy llawer ohonyn nhw ddim yn gwybod bod ganddyn nhw'r hawl i gael adolygiad pensiwn. Dydy eraill ddim yn hawlio'r hyn mae ganddyn nhw'r hawl iddo am nifer o resymau. Mae rhai'n rhy falch i ofyn am help." 

Mae grŵp Valleys Veterans yn cael ei redeg gan gyn-filwyr, gyda chefnogaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf, ac maen nhw'n cwrdd mewn amgylchedd anffurfiol a chyfeillgar i rannu eu storïau a phrofiadau ag eraill yng nghymuned y Lluoedd Arfog. 

Mae'r grwpiau Valley Veterans, yng Nghwm Rhondda a Chwm Cynon, hefyd yn cynnig ystod eang o gymorth am faterion megis Anhwylder Straen Wedi Trawma, Tai, Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Budd-daliadau, Cyllid a Chyflogaeth. 

Meddai Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Maureen Webber: “Roeddwn i ac Arweinydd y Cyngor yn awyddus i gwrdd â'r gangen yma o'r Valley Veterans yng Nghwm Cynon gan ein bod yn gwybod eu bod yn gwneud cymaint o waith da wrth ddarparu cymorth a chefnogaeth i eraill. 

“Mae'n ofid clywed dydy llawer o'n cyn-filwyr ddim yn gwybod ble i droi pan maen nhw'n gadael y Lluoedd Arfog. Mae llawer yn teimlo'n ddigymorth ac yn ynysig, ond mae help bob amser wrth law, waeth beth yw'r amgylchiadau. 

“Mae'r Fwrdeistref Sirol yma'n hynod falch o'i chysylltiadau cryf ag aelodau presennol a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog. Rydyn ni wrth ein bodd bod ein Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr sydd newydd gael ei lansio yn cael cymaint o groeso. 

"Mae'n bwysig ein bod ni byth yn anghofio dewrder ein holl bersonél Lluoedd Arfog, o'r gorffennol i'r presennol, gartref a thramor. Dyma pam mae'r Cyngor yn parhau i ymestyn ei wasanaethau cyngor a chymorth i leddfu'r pontio i fywyd bob dydd, er mwyn diolch iddyn nhw am eu cyfraniadau a rhoi cymorth iddyn nhw nawr. 

"Mae nifer o sefydliadau sy'n cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog, felly mae dod o hyd i'r sefydliad cywir yn gallu bod yn gymhleth. Bwriad Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr yw gwneud y broses yma mor hawdd â phosibl." 

Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd un o'r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i gofrestru am Gyfamod y Lluoedd Arfog yn 2012, dyma ymrwymiad a gafodd ei ailddatgan yn 2018. 

Dros y blynyddoedd diweddar, mae'r Awdurdod Lleol hefyd wedi rhoi Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i'r Gwarchodlu Cymreig a'r Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan, a holl bersonél Yr Awyrlu Brenhinol, o'r gorffennol i'r presennol.  

Nododd y Cyngor ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda nifer o achlysuron rhwng 2014 a 2018, yn ogystal â'i achlysur Diwrnod y Lluoedd Arfog blynyddol. 

Cyngor RhCT yw'r unig Awdurdod Lleol yng Nghymru i ennill Gwobr Aur fawreddog Y Weinyddiaeth Amddiffyn yn gydnabyddiaeth o ddull y Cyngor at gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog yn lleol. 

Mae'r Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr ar gael i holl bersonél y Lluoedd Arfog, o'r gorffennol i'r presennol, a'u teuluoedd. E-bost: GwasanaethiGynfilwyr@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio 07747 485 619 (dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am-5pm). 

Mae grŵp Valleys Veterans yn cwrdd bob dydd Iau yng Nghanolfan Cymuned Ton a'r Gelli, Tonpentre, o 10am tan 12pm. Maen nhw hefyd yn cyfarfod yng Nghanolfan Cymuned Glynrhedynog, Aberpennar bob dydd Llun, ar wahân i Wyliau'r Banc o 10am tan 12.30pm. Mae croeso i holl bersonél y Lluoedd Arfog, o'r gorffennol i'r presennol.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.