blaengwawr posters

Mae artistiaid talentog o Ysgol Gynradd Blaengwawr wedi cael cyfle i weld eu posteri iechyd a diogelwch sy'n cael eu harddangos yn falch ar safle cyfleuster Gofal Ychwanegol Aberaman - ar ôl ennill cystadleuaeth a gafodd ei chynnal gan contractwr y Cyngor.

Mae'r datblygiad Gofal Ychwanegol mawr yn Club Street yn parhau i fynd rhagddo'n dda wrth i'r Cyngor, Linc Cymru a F1 Modular Ltd weithio gyda'i gilydd i ddarparu 40 fflat o'r radd flaenaf ar gyfer pobl hŷn yn y rhanbarth. Mae Ysgol Gynradd Blaengwawr ar bwys safle'r cyfleuster Gofal Ychwanegol, a'r bwriad yw y bydd yr ysgol a'r cyfleuster Gofal Ychwanegol yn cynnal perthynas agos - gan gynnwys cyd-ddefnyddio ardal yr ardd.

Trefnodd Linc Cymru ac F1 Modular Ltd gystadleuaeth posteri yn dilyn cyflwyniad iechyd a diogelwch i ddisgyblion ym mis Chwefror 2019. Cyflwynodd 113 ymgeisydd poster, a chafodd y 10 enillydd ei gyhoeddi yn ystod gwasanaeth arbennig yn yr ysgol ar 3 Mai - gyda phob disgybl llwyddiannus yn ennill tocyn rhodd a thystysgrif.

Cafodd y posteri llwyddiannus eu dewis gan Linc Cymru ac enwau'r disgyblon yw Avery Grace Hajgato a Jessica Williams (dosbarth derbyn), Harry Hooper a Gwen May (Blwyddyn 1 a 2), Lily May Frowen a Bodi Lee Harvey (Blwyddyn 3 a 4), Ffion Davies ac Amelia Dass (Blwyddyn 4 a 5), a Jasmine Hoare a Joel Cartwright (Blwyddyn 5 a 6).

Cafodd y dyluniadau buddugol eu harddangos ar safle'r cyfleuster Gofal Ychwanegol ddydd Gwener, 17 Mai - byddan nhw'n aros yno trwy gydol y gwaith datblygu. Cafodd yr achlysur ei fynychu gan y 10 disgybl, y Pennaeth; Imogen Baker, cynrychiolwyr o Linc Cymru ac F1 Modular Ltd,  a Maer RhCT y Cynghorydd Linda de Vet - sef Cadeirydd y Llywodraethwyr yn yr ysgol a'r Aelod Etholedig Lleol.

Mae'r cynllun yn defnyddio Dulliau Modern o Adeiladu (MMC), lle caiff modiwlau o'r un cyfaint eu cydosod mewn ffatri sy'n defnyddio dulliau manwl gywir wrth reoli'r broses adeiladu. Mae'r modiwlau yn cael eu hadeiladu yng nghanolfan F ym Mhowys cyn cael eu cludo i'r safle yn Aberaman i fod yn rhan o'r datblygiad. Bydd y 19 modiwl olaf yn cyrraedd y safle ym mis Mai 2019, mae hyn yn dilyn y 75 modiwl sydd wedi cyrraedd y safle er mis Ionawr 2019.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau i Oedolion: "Hoffwn i longyfarch disgyblion buddugol cystadleuaeth dylunio poster Linc Cymru - a diolch i bob un o'r 113 disgybl yn Ysgol Gynradd Blaengwawr a dyluniodd poster. Rydyn ni'n gobeithio y bydd nifer o'r disgyblion yma'n elwa o berthynas agos rhwng yr ysgol a'r cyfleuster Gofal Ychwanegol.

"Bob tro rydw i'n ymweld â'r safle yn Aberaman, mae'r cyfleuster yn parhau i drawsnewid, bydd y modiwlau yn cyrraedd y safle trwy gydol mis Mai ac mae disgwyl y bydd y cynllun yn cael ei gwblhau eleni. Dyma'r cyntaf o bum datblygiad Gofal Ychwanegol newydd a fydd yn cael eu hadeiladu yn Rhondda Cynon Taf. Ym mis Medi 2017, cytunodd y Cabinet ar fuddsoddiad o £50 miliwn i ddarparu opsiynau llety modern i ddiwallu anghenion a disgwyliadau newidiol y nifer gynyddol o bobl hŷn.

"Mae Gofal Ychwanegol wrth wraidd ein cynigion a'n hymrwymiad i foderneiddio gofal preswyl ar gyfer pobl hŷn. Yn dilyn diwedd y cyfnod ymgynghori helaeth o bedwar mis ar 8 Ebrill, mae Swyddogion bellach yn adolygu'r adborth a dderbyniwyd a byddan nhw'n adrodd yn ôl i'r Cabinet er mwyn ystyried yr adborth yn ei dro."

Dywedodd Y Cynghorydd Linda de Vet, Maer Cyngor Rhondda Cynon Taf : "Roeddwn i'n falch iawn o fynychu'r achlysur ar safle'r Cyfleuster Gofal Ychwanegol yn Aberaman ddydd Gwener er mwyn llongyfarch yr artistiaid ifainc talentog ar ennill y gystadleuaeth dylunio poster - ac i weld y bydd eu dyluniadau arbennig yn cael eu harddangos trwy gydol y cynllun datblygu. Bydd y Cyfleyster yn dod yn dirnod pwysig iawn yn y gymuned leol, yn y dyfodol, ac yn cynnal cysylltiadau agos iawn gyda'r ysgol."

Ychwanegodd Justine Scorrer, Rheolwr Adfywio Cymunedol Linc Cymru, "Mae o hyd yn bleser i gwrdd â disgyblion Ysgol Gynradd Blaengwawr.  Hoffwn i ddiolch ein partneriaid, F1 Modular, am eu cymorth wrth gynyddu ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar y safle.  Roedd safon y posteri'n uchel iawn ac roedd beirniadu'r gystadleuaeth yn dasg anodd iawn.

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at helpu'r ysgol gyda'i phwll a'i phlannwyr, a byddwn ni'n gweithio gyda nhw i lunio'n gardd newydd sy'n addas ar gyfer sawl genhedlaeth pan fydd preswylwyr yn symud i'w cartrefi newydd."

Meddai Karen Jones, Rheolwr Cyffredinol, F1 Modular Ltd: "Mae hi wedi bod yn bleser i fod ynghlwm â gwaith sefydlu'r rhaglen iechyd a diogelwch yma ar y cyd â holl blant yr ysgol. Mae diogelwch ar y safle yn hanfodol ac mae gallu addysgu'r plant am y peryglon sydd ar y safle ar eu stepen ddrws wedi bod yn weithgaredd gwerthfawr."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.