Town Centre - Copy

Mae'r Cyngor bellach wedi cymeradwyo dros 100 o gynlluniau yn rhan o Grant Cynnal Canol y Dref – ac mae masnachwyr yn ardaloedd Treorci, Tonypandy ac Aberpennar wedi trafod sut mae'r cynllun wedi helpu i wella blaenau'u heiddo.

Cafodd y Grant, a oedd wedi'i lansio ym mis Hydref 2017, ei ehangu gyda buddsoddiad pellach o £150,000 o fis Ebrill 2019. Mae cyfanswm o 102 o gynlluniau wedi cael eu cymeradwyo. Mae'r rhain yn cynnwys 34 yn Nhonypandy, 29 yn Aberpennar, 35 yn Nhreorci a 4 yn Aberdâr. Mae gwelliannau gwerth cyfanswm o £164,000 wedi cael eu cyflawni diolch i fuddsoddiad gwerth £98,000 gan y Cyngor trwy'r Grant.

Mae rhaid i'r gwaith gael ei gyflawni gan gontractwr cydnabyddedig, a bydd y cynllun yn cyfrannu uchafswm o 75% tuag at gostau cymwys, gydag uchafswm grant o £1,000. Mae'n bosibl y bydd grant pellach o £300 (cyfraniad uchaf o 75%) ar gael hefyd, lle mae angen llogi sgaffaldiau neu sgip er mwyn cyflawni'r gwaith. 

Mae Wayne Hankins yn berchen ar fusnes ffotograffiaeth o'r enw Mountain Ash Studio sydd wedi'i leoli yn Stryd Rhydychen, Aberpennar. Elwodd ei fusnes o grant gwerth £906, a chyfrannodd £302 tuag at y gwaith. Meddai: "Gwelais fanylion am y grant yma mewn llythyr a ddaeth trwy'r post, ac roedd angen arwydd newydd ar gyfer blaen y siop.

"Roedden ni wedi cwblhau gwaith arall hefyd, gan gynnwys swndio'r gwaith pren ar flaen y siop a'i ail-baentio, yn ogystal â phaentio top yr adeilad. Mae'n edrych yn hyfryd.

"Mae'n fenter wych – mae llawer o'r siopau yn edrych yn daclus iawn. Mae yna dal rhai siopau ar ôl, ond mae'r cynllun wedi bywiogi'r dref."

Mountain Ash Studios - Mountain Ash-11 - Copy

Mae Louise Evans yn berchen ar siop rhoddion Sparkilicious sydd wedi'i lleoli ar y Stryd Fawr yn Nhreorci. Roedd ei busnes hi wedi elwa o grant gwerth £787.50 a chyfrannodd £262.50 tuag at y gwaith. Dywedodd hi: "Daeth y Cyngor o gwmpas â ffurflenni a oedd yn esbonio'r Grant i ni. Rydw i'n meddwl ei fod yn syniad da i helpu busnesau fel ein busnesau ni.

"Cefais i arwydd newydd, sy'n edrych yn dda iawn. Rydw i wedi eisiau un ers sbel. Doedd gen i ddim yr arian i wneud rhywbeth fel hyn – felly manteisiais ar y cyfle."

Sparklicious - Treorchy-1 - Copy

Mae Dean Morgan yn cyd-berchen ar salon gwallt a harddwch The Doll House sydd wedi'i leoli ar Stryd Dunraven, Tonypandy. Elwodd ei fusnes o grant gwerth £915, a chyfrannodd £305 tuag at y gwaith. Meddai: "Rydyn ni wedi agor y busnes yn ddiweddar ac rydyn ni wedi gwario llawer o arian ar y tu fewn i'r siop. Felly roedd y grant yn gymorth mawr wrth brynu arwydd ar gyfer y tu fas. Roedd modd i ni hefyd brynu arwyddion a sticeri ar gyfer y ffenest.

"Mae'r siopau sydd wedi gwneud hyn yn ardal Tonypandy yn edrych yn wych. Mae yna rhai adeiladu sydd ddim yn cael eu defnyddio ac a allai gael eu gwella trwy osod byrddau neu arwyddion yn y ffenest, ond mae'r Grant wedi gwneud gwahaniaeth."

The Doll House - Tonypandy-1 - Copy

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Rydw i'n falch iawn bod cynifer o fusnesau wedi manteisio ar gynnig Grant Cynnal Canol y Dref, a bod y Cyngor wedi buddsoddi'n bellach i'r cynllun arloesol yma trwy ei gynnig yn Aberdâr, Y Porth a Glynrhedynog o fis Ebrill 2019.

"Mae'r Cyngor wedi gwneud cyfraniad ariannol sylweddol tuag at y gwelliannau gwerth £168,000 hyd yn hyn yn Aberpennar, Treorci a Thonypandy, sydd wedi'u cyflawni trwy'r Grant. Bwriad y cynllun yw gwneud ein Canol Trefi'n fwy bywiog – ac i ddenu ymwelwyr newydd i'r ardaloedd adwerthu hyn. Mae nifer o fentrau yn mynd rhagddyn nhw i er mwyn cyflawni'r nod yma – gan gynnwys y cyhoeddiad diweddar y bydd cyfleuster Wifi am ddim i'r cyhoedd ar gael yn ein Canol Trefi trwy gydol 2019/20.

"Mae'n wych i glywed gan y masnachwyr am sut mae'r Grant Cynnal Canol y Dref wedi cael effaith gadarnhaol ar eu busnesau. Hoffwn i ddiolch i'r rheiny sydd wedi cyfrannu at y gwaith gwella ar y cyd â'r Grant ac rydw i'n gobeithio y bydd rhagor o berchenogion eiddo yn manteisio ar y cynllun yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23rd Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.