resilient-families-drop-in

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn croesawu'r sylwadau cadarnhaol diweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â'i raglen 'Teuluoedd Cydnerth'. 

Yn ei hadroddiad, sydd wedi'i ryddhau cyn wythnos y Rhuban Gwyn (25- 29 Tachwedd), mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi tynnu sylw at y rhaglen fel un sy'n arddel arfer da o ran y Cynnydd sy'n cael ei wneud i weithredu'r ddeddf trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Cafodd y rhaglen 'Teuluoedd Cydnerth' ei sefydlu ym mis Ionawr 2018 ac mae'n darparu un llwybr penodol ar gyfer cymorth ymyrraeth gynnar i deuluoedd. Mae'n darparu'r gefnogaeth gywir i deuluoedd ar yr amser iawn ac yn canolbwyntio ar gynyddu gwydnwch teulu - sef y gallu i 'fownsio'n ôl' ar ôl i rywbeth anodd ddigwydd.

Mae angen ychydig o help ar lawer o deuluoedd o bryd i'w gilydd ac mae'r gwasanaeth yma wedi bod yn amhrisiadwy yn y modd y mae wedi darparu help a chefnogaeth i'r teulu cyfan pan fydd ei angen arnyn nhw fwyaf a chaniatáu iddyn nhw ailadeiladu eu cryfder a'u gwydnwch.

Dywedodd y Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc: “Mae'r rhaglen 'Teuluoedd Cydnerth' yn gwneud gwahaniaeth mawr i deuluoedd yn Rhondda Cynon Taf ac mae yno i gynnig cefnogaeth pan fydd ei hangen fwyaf ar deuluoedd.

“Am amryw o resymau, a all gynnwys cam-drin domestig, mae angen help llaw ar deuluoedd i’w tywys a’u cefnogi trwy gyfnod anodd. Nod y rhaglen yw dal llaw teulu yn ystod yr amser yma a rhoi'r sgiliau iddyn nhw adeiladu eu gwydnwch, trwy dderbyn cefnogaeth amlasiantaethol.

“Mae'r ffaith bod y rhaglen wedi'i hamlygu yn yr adroddiad yma am ei harfer da yn rhoi hwb haeddiannol i'r garfan ac yn cydnabod y gwaith gwych maen nhw'n ei wneud, i helpu teuluoedd ledled Bwrdeistref y Sir pan fo angen.”   

Mae'r Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth yn cefnogi unrhyw deulu sydd ei angen ar draws RhCT. Gall asiantaethau atgyfeirio teulu neu gall teuluoedd hunangyfeirio ar adegau o argyfwng neu pan fo angen ychydig o help arnyn nhw. Wrth ddarparu cefnogaeth mor gynnar â phosibl, mae modd atal teuluoedd rhag gorfod cael ymyriadau tymor hir. 

Mae'r Cyngor yn gweithio gydag ystod o bartneriaid gan gynnwys Ymwelwyr Iechyd, yr Heddlu, y Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid a'r Sector Gwirfoddol i ddarparu'r gwasanaeth yma.

I gael rhagor o wybodaeth am raglen 'Teuluoedd Cydnerth' ewch i www.rctcbc.gov.uk/CY// RFS 01443 281435 neu rfs@rctcbc.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 26th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.