RSW19_SquareLogo_Welsh

Mae'r Cyngor wedi trefnu nifer o achlysuron ar hyd RhCT yr wythnos nesaf er mwyn cefnogi Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd blynyddol yr elusen Brake. Thema'r wythnos ar gyfer eleni yw teithiau iach a diogel.

Rhwng 18 a 24 Tachwedd mae'r elusen ddiogelwch y ffyrdd cenedlaethol yn hyrwyddo 'Step Up for Safe Streets' yn brif thema wrth gydlynu achlysur diogelwch y ffyrdd mwyaf y DU. Bydd yn hyrwyddo a dathlu datrysiadau newydd sy'n gwneud ein teithiau'n rhai mwy diogel gan alluogi'n trigolion i gadw'n heini, yn iach ac yn hapus.

Yma yn Rhondda Cynon Taf, mae'r Cyngor unwaith eto yn cefnogi Wythnos Diogelwch y Ffyrdd. Bydd carfan diogelwch y ffyrdd y Cyngor yn cynnal achlysuron mewn ysgolion ac yn y gymuned i hyrwyddo'r neges 'Step Up for Safe Streets'.

Drwy gydol yr wythnos, bydd Swyddogion yn cynnal sesiynau 'Kerbcraft' mewn ysgolion cynradd lleol. Mae'r fenter yma wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae'n gyfle i ddisgyblion Blwyddyn 2 ddysgu sgiliau sylfaenol a hanfodol am gadw'n ddiogel fel cerddwyr, gan gynnwys croesi'r ffordd yn ddiogel. Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar egwyddorion Rheolau'r Groes Werdd ac yn dangos i blant sut i roi'r rheolau hynny ar waith yn y gymuned leol.

Bydd disgyblion Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith ac Ysgol Gynradd Parc Aberdâr hefyd yn derbyn hyfforddiant beicio safon genedlaethol yn ystod Wythnos Diogelwch y Ffyrdd.

Nos Fawrth (19 Tachwedd) mae'r Cyngor yn cynnal ei gwrs Pasio a Mwy Cymru diweddaraf yng Ngorsaf Dân Pontypridd. Mae'r cwrs 'Gyrru'n Ddiogel am Hirach' sy'n cael ei gynnal ddydd Gwener (22 Tachwedd) wedi'i lenwi'n barod. Mae'r cwrs yma wedi'i anelu at loywi sgiliau gyrru pobl dros 60 oed.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Rydw i'n falch fod y Cyngor unwaith eto'n cefnogi Wythnos Ddiogelwch y Ffyrdd elusen Brake fis Tachwedd yma. Rhaid i ni helpu gyrwyr a cherddwyr i gadw'n ddiogel. Bydd ein swyddogion diogelwch y ffyrdd yn cyd-weithio'n agos gyda thrigolion o bob oed, ledled y Fwrdeistref Sirol. Bydd hyn yn cynnwys cynnal hyfforddiant Rheolau'r Groes Werdd a seiclo mewn ysgolion, ynghyd â sesiynau arbennig i loywi sgiliau gyrru pobl dros 60 oed.

"Gweledigaeth thema Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2019 yw annog pobl i chwarae’u rhan wrth greu dyfodol lle mae modd i bawb deithio mewn ffordd iach a diogel bob dydd. Mae'r Cyngor yn gefnogol iawn i Deithio Llesol, ac mae wedi ymrwymo i gyflwyno rhagor o ddarpariaeth i gerddwyr a beicwyr mewn prif gynlluniau ar gyfer y Priffyrdd, ac wrth wneud gwelliannau yn y gymuned leol.

"Mae'r Cyngor wedi derbyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru'n ddiweddar am ei Fap Rhwydwaith Integredig. Mae'r map yn amlinellu'r ddarpariaeth teithio llesol rydyn ni'n gobeithio'i gyflwyno o fewn y 15 mlynedd nesaf. Bydd hyn ar gael i'w weld ar wefan y Cyngor.

"Rwy'n gobeithio bydd pawb sy'n cymryd rhan yn Wythnos Diogelwch y Ffyrdd yn Rhondda Cynon Taf eleni yn mwynhau'r gweithgareddau. Mae pob un o'r gweithgareddau wedi'u trefnu er mwyn helpu'r cyfranogwyr gadw'n ddiogel yn eu cymunedau lleol."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.