Active travel

Mae cyllid ychwanegol o £1.18 miliwn wedi'i ddyrannu i’r Cyngor ar gyfer 2019/20 trwy Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, ar gyfer nifer o gynlluniau wedi’u targedu ledled y Fwrdeistref Sirol.

Mae'r cyllid ychwanegol, a gadarnhawyd i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru ddydd Iau, 7 Tachwedd, yn dod â chyfanswm dyraniad y Cyngor o'r Gronfa Teithio Llesol yn y flwyddyn ariannol yma i £2.78 miliwn.

Mae cyllid ychwanegol wedi cael ei ddyrannu i adeiladu pont droed newydd ar Stryd y Nant yn Ystrad Rhondda yn lle'r un presennol, ynghyd â phrosiectau posib ar gyfer y dyfodol yng nghanol trefi Abercynon a Llantrisant. Yn ddiweddar, cwblhaodd y Cyngor ymarferion ymgynghori lleol yn y cymunedau yma, ac mae wedi derbyn adborth cychwynnol ar bob cynnig.

Mae cyllid newydd hefyd wedi'i ddyrannu er mwyn gwella'r ddarpariaeth Teithio Llesol ar Lwybr Taith Cynon (gwelliannau i ffensys ac i'r llwybr), Llwybr Taith Taf (gwelliannau), Llwybr i'r Gymuned Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys (gwelliannau i ffensys), ym Mharc Gelligaled (gwelliannau i'r llwybr) ac o Donysguboriau i Lanharan (cynllun manwl).

Mae'r buddsoddiad ychwanegol hefyd yn cynnwys adeiladau croesfannau newydd i gerddwyr ac uwchraddio croesfannau presennol mewn pedwar lleoliad - yr A4059 yn Aberpennar, y B4275 ym Mhenrhiw-ceiber, y B4278 Heol Brithweunydd yn Nhrealaw ac yn Stryd y Celyn yn  Rhydfelen.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Rydw i'n falch iawn bod y Cyngor wedi derbyn £1.18 miliwn yn ychwanegol drwy’r Gronfa Teithio Llesol eleni. Mae sicrhau cyllid allanol fel hyn - i gynyddu a gwella'r ddarpariaeth ar gyfer cerddwyr a beicwyr mewn cymunedau lleol - yn bwysig iawn, er mwyn ategu buddsoddiad sylweddol y Cyngor trwy #buddsoddiadRhCT.

“Mae'r Cyngor yn gwbl gefnogol i Deithio Llesol ac mae ei gynllun 15 mlynedd, sy'n cael ei amlinellu yn ei Fap Rhwydwaith Integredig, wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wneud y mwyaf o'r ddarpariaeth i gerddwyr a beicwyr ar draws ei holl brosiectau mawr, wrth ymgymryd â chynlluniau gwella cymunedol pwysig gyda'r nod o hyrwyddo gweithgaredd cerdded a beicio.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.