Alisha-9 web

Mae merch leol wedi cael swydd o ganlyniad i'w phrentisaeth gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf.

Ymunodd Alisha Davies, 19 oed o'r Porth, gyda Charfan Gorfodi Gofal y Strydoedd fel prentis ym mis Hydref 2017 ar Gynllun Prentisiaeth y Cyngor. O ganlyniad i'w hymroddiad a'i gwaith caled, mae hi bellach yn aelod parhaol a phwysig o'r garfan. 

Ers 2017, mae dros 120 o brentisiaid a graddedigion wedi cael eu penodi gan y Cyngor, o ganlyniad i gynllun sy'n cynnig cyfleoedd hanfodol am gyflogaeth i drigolion yr ardal. 

Cafodd Alisha, sydd â diddordeb brwd mewn materion amgylcheddol, ei denu i'r rôl am ei bod yn awyddus i wneud gwahaniaeth yn lleol, yn y Fwrdeistref Sirol lle cafodd ei magu a lle mae hi'n dal i fyw. Er nad yw bod yn Swyddog Gorfodi yn swydd hawdd, mae'n bendant yn swydd lle mae modd i chi fynd i'r afael â materion amgylcheddol a dwyn y rhai sy'n gyfrifol i gyfrif. A hithau'n berchennog cyfrifol ar ei chi ei hun, un o gas bethau Alisha yw cŵn yn baeddu.

Mae Carfan Gorfodi ymroddedig y Cyngor yn mynd allan bob dydd i sicrhau bod pobl yn dilyn rheolau'r Cyngor ar faterion amgylcheddol, gan gynnwys taflu sbwriel, baeddu cŵn, postio anghyfreithlon, tipio anghyfreithlon, graffiti, gwastraff sigarennau a materion gwastraff cyffredinol ledled y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod Rhondda Cynon Taf yn gymuned sy'n fwy glân, gwyrdd a diogel i bawb fyw, gweithio ac ymweld â hi. Mae'r garfan hefyd yn codi ymwybyddiaeth o faterion allweddol ac yn gweithio gyda thrigolion lleol i sicrhau bod ganddyn nhw'r holl offer sydd eu hangen arnyn nhw i ailgylchu.

Yn ddiweddar, bu Alisha yn gweithio gyda myfyrwyr Prifysgol De Cymru ar gampws Trefforest, er mwyn eu haddysgu am bwysigrwydd ailgylchu yn RhCT a sicrhau eu bod yn gwybod be yn union i wneud wrth ailgylchu a bod ganddyn nhw'r cyfan sydd eu hangen arnyn nhw i wneud hynny.

Mae Alisha yn mynd o amgylch ardal Trefforest yn ddyddiol, gan gnocio drysau a siarad â thrigolion am eu gwastraff, gan sicrhau eu bod yn gwybod pryd mae eu diwrnodau casglu a sôn am beth i roi a beth i beidio â rhoi yn y bag ailgylchu. Mae trigolion hefyd yn derbyn calendrau defnyddiol sy'n nodi eu diwrnod casglu, bagiau ailgylchu a thaflenni gwybodaeth am ailgylchu.

Mae Alisha hefyd yn ymweld â neuaddau preswyl y brifysgol i siarad â myfyrwyr am eu gwastraff, gan gynnig cymorth os ydyn nhw'n gwneud rhywbeth o'i le a sôn am sut i wella. Mae pob myfyriwr yn derbyn pob dim sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn ailgylchu, ac yn dysgu rhagor am ailgylchu er mwyn gwybod sut mae pethau'n gweithio pan fyddwn nhw'n gadael y neuaddau preswyl a mynd i fyw yng nghymuned Trefforest. 

Dywedodd Alisha: "Rwy'n ddiolchgar iawn fy mod i wedi cael cyfle i ymuno â'r garfan yn barhaol. Roedd fy nghyfnod fel prentis yn amhrisiadwy ac rydw i wedi dysgu nifer o sgiliau allweddol ac wedi ennill NVQ Lefel 2 mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid. Rydw i nawr wrthi'n dilyn cwrs Rheoli Gwastraff er mwyn ehangu fy ngwybodaeth.

"Rydw i wrth fy modd gyda'r ffaith fod pob diwrnod yn wahanol a bod hefyd modd i fi wneud gwahaniaeth. Mis yma, er mwyn dathlu'r swydd newydd, fe wnes i dalu am drip gyda'r merched - mae gwaith caled yn talu'i ffordd mewn sawl ffordd!"

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Llongyfarchiadau i Alisha am ei swydd barhaol gyda Charfan Gorfodi'r Cyngor. Mae'n wych gweld y Cynllun Prentisiaeth yn helpu pobl ifanc lleol gael gwaith parhaol.

"Mae gan y Garfan Gorfodi Gofal y Strydoedd enw da yn barod, ac rwy'n sicr bydd Alisha'n parhau i fod yn ychwanegiad pwysig i'w carfan ymroddedig nhw.

"Mae'r garfan yn helpu i ddelio'n effeithiol gyda throseddau amgylcheddol sy'n staen ar ein mannau agored, prydferth.

"Maen nhw'n mynd o amgylch y Fwrdeistref Sirol ar droed ac mewn cerbydau er mwyn delio â materion wrth iddyn nhw godi - pethau megis taflu sbwriel, baw cŵn a thipio anghyfreithlon.

"Mae'r garfan hefyd yn ymweld ag ysgolion, grwpiau cymunedol a thrigolion er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol pwysig ac i gynnig help a chyngor ar drefnu casgliadau sbwriel, ailgylchu a llawer yn rhagor."

Ychwanegodd y Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac aelod Cabinet ar gyfer busnes y Cyngor: "Mae ein cynlluniau prentisiaeth a graddedigion wedi ennill gwobrau ac yn parhau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl ifanc ledled y Fwrdeistref Sirol.

"Ers dechrau'r tymor yma o'r Cyngor, mae 30 prentis a 15 o raddedigion wedi elwa'n barod o'u rhaglenni dwy flynedd cyflogedig. Ar y cyfan, mae 217 prentis a 58 o raddedigion wedi cael eu cyflogi gan y Cyngor ers 2012.

"Hoffwn longyfarch Alisha a phob un o'n gweithwyr llwyddiannus ar sicrhau cyflogaeth bellach, barhaol o fewn y Cyngor. Rydw i'n sicr wedi derbyn adborth anhygoel oddi wrth y meysydd Gwasanaeth ac rydw i'n edrych ymlaen at eich gweld chi'n parhau i wneud gwahaniaeth a darparu'r wybodaeth mae modd i'n preswylwyr elwa ohono."

Mae gan y Cyngor nifer o Swyddogion Gorfodi sydd allan ar hyd y Fwrdeistref Sirol bob dydd yn ymchwilio i faterion amgylcheddol ac yn barod i herio'r rhai sy'n dwyno ein pentrefi a threfi hardd drwy ollwg gwastraff, tipio'n anghyfreithlon a gadael i'w cŵn faeddu mewn llefydd cyhoeddus. Os byddwch chi'n cael eich dal, bydd y Cyngor yn gweithredu a bydd modd i chi wynebu dirwy o leiaf £100 (Hysbysiad Cosb Benodedig) ac mewn ambell achos, cofnod troseddol.

Mae'r holl arian sy'n cael ei dderbyn yn sgil yr hysbysiadau cosb benodedig yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau rheng flaen er mwyn gwella ein Bwrdeistref Sirol ac ymateb i'r materion sy'n flaenoriaeth i'n trigolion.

I gael rhagor o wybodaeth neu i roi gwybod i ni am fater amgylcheddol, ewch i https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/StreetCareandCleaning/StreetCareandCleaning.aspx

I gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Prentisiaeth a Graddedigion y Cyngor, ewch i https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/JobsandTraining/EetVideos/ApprenticeshipandGraduatescheme.aspx 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.