Treorchy-3

Cyn bo hir bydd y Cabinet yn ystyried Cynllun Gostwng Ardrethi Busnes, a fydd yn helpu hyd at 500 o fusnesau Canol Tref a busnesau adwerthu ar hyd a lled y sir gan gynnig cymorth ariannol er mwyn talu'u hardrethi busnes yn 2020/21.

Ym mis Tachwedd 2019, bydd y Cabinet yn trafod y mesur arfaethedig diweddaraf i helpu busnesau lleol, yn rhan o ystod o weithredoedd ehangach i gefnogi'r Stryd Fawr. Cafodd Aelodau wybod am y mesur yma am y tro cyntaf ym mis Mai 2019. Bwriad y gweithredoedd yma yw cyflawni ymrwymiad parhaus y Cyngor i gefnogi gwaith adfywio Canol Trefi ac annog buddsoddiad o fewn economi'r Stryd Fawr.

Meddai'r Cynghorydd A Morgan – Arweinydd y Cyngor: "Bydd y Cabinet yn ystyried mesurau rhagweithiol pellach i gefnogi ein busnesau canol tref a busnesau adwerthu ar draws Rhondda Cynon Taf cyn bo hir.

"Bydd Aelodau'r Cabinet yn ystyried Cynllun Gostwng Ardrethi Busnes newydd fel modd o ddarparu cymorth gwerthfawr ychwanegol - ar ben cymorth Llywodraeth Cymru a gafodd ei gynyddu'n sylweddol yn gynharach eleni.

"Byddai'r Cynllun Gostwng Ardrethi Busnes yn darparu rhyddhad ardrethol ychwanegol o hyd at £300 i bron i 500 o fusnesau yma yn Rhondda Cynon Taf. Mae rhyddhad yn ôl disgresiwn eisoes wedi cael ei ddarparu gan y Cyngor, ac mae hyn yn cefnogi dros 1,500 o fusnesau yn y Fwrdeistref Sirol.

"Mae gwella ein Canol Trefi yn flaenoriaeth ar gyfer y Cyngor yma. Yn ystod y cyfnod yma, mae'r Cyngor wedi cyflawni nifer o welliannau sylweddol i'n safleoedd adwerthu - gan gynnwys cyflwyno costau parcio is yn Aberdâr a Phontypridd a chael gwared ar gostau parcio yn Nhonypandy, Aberpennar ac Y Porth i ddenu rhagor o ymwelwyr.

"Mae'r Grant Cynnal Canol y Dref - sy'n darparu cymorth pellach i helpu masnachwyr a landlordiaid i wella blaenau'u heiddo - wedi cymeradwyo 129 cynllun yn Y Porth, Tonypandy, Glynrhedynog, Aberpennar, Aberdâr a Threorci, gyda dros £120,000 yn cael ei ddarparu hyd yn hyn.

"Rydyn ni hefyd yn y broses o gyflwyno cyfleuster Wi-Fi am ddim i'r cyhoedd yn ein Canol Trefi. Aberdâr oedd y dref gyntaf i elwa o'r cyfleuster yma yn Hydref 2019.

"Bwriad yr holl fesurau yma yw helpu busnesau lleol mewn cyfnod lle mae tueddiadau siopa'n newid - mae siopa ar-lein yn cael effaith ar elw'r Stryd Fawr ar hyd a lled y wlad.

"Bydd y Cabinet yn trafod y cynllun cyn bo hir a bydd modd iddo ddewis ei gynnwys yn rhan o'r ymgynghoriad ar Gyllideb y Cyngor - cyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud yn gynnar yn 2020, gan ystyried yr adborth sydd wedi cael ei dderbyn gan breswylwyr."

Yn Ebrill 2019, ehangodd Llywodraeth Cymru ei Gynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes a'r Stryd Fawr ar gyfer 2019/20. Cafodd y cymorth ariannol yn rhan o'r cynllun yma'i gynyddu i £2,500 - er mwyn helpu'r holl eiddo masnachol sydd â gwerth ardrethol o £50,000 neu lai. Mae tua 1,200 o fusnesau bellach yn elwa o gymorth gwerth cyfanswm o £1.8miliwn trwy'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes a'r Stryd Fawr. Mae hyn yn gynnydd sylweddol gan ystyried y 504 busnes a dderbyniodd gyfanswm o £137,000 yn 2018/19. 

Er mwyn cefnogi busnesau Canol Tref yn Rhondda Cynon Taf yn 2020/21, mae adroddiad Swyddog i'r Cabinet yn cynnig bod rhyddhad yn ôl disgresiwn pellach yn cael ei ddarparu - yn ogystal â chymorth Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn gweld pob busnes cymwys yn derbyn £300 ychwanegol, gan ddefnyddio meini prawf Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr. Rydym yn rhagweld y bydd 485 busnes yn elwa o'r cymorth pellach yma.

Mae'r adroddiad yn nodi y byddai'r cynllun yn cael ei gynnwys yn Ymgynghoriad Blynyddol ar y Gyllideb y Cyngor a fydd yn cael ei gynnal dros y gaeaf. Byddai Aelodau'r Cabinet yna'n ystyried a ddylai Aelodau gymeradwyo'r cynllun yma, gan ystyried yr adborth sydd wedi cael ei dderbyn yn ystod yr ymgynghoriad.
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.