Coed Ely insutrial unit

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi penodiad contractwr i adeiladu uned fusnes fodern gwerth £3.93 miliwn yng Nghoed-elái. Bydd cam cyntaf y gwaith yn dechrau ar y safle yn ddiweddarach y mis yma.

Yn ystod mis Hydref, llwyddodd y Cyngor i gael cyllid gwerth £2.58 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru, ar gyfer y prosiect yma, a gafodd ei gyhoeddi gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, Jeremy Miles. Mae'n cyfrannu at fuddsoddiadau eraill o £675,000 gan Lywodraeth Cymru a'r Cyngor i wireddu'r prosiect yma. Yr Awdurdod Lleol sy'n arwain y gwaith o wireddu'r datblygiad yma.

Yn rhan o'r cynllun, bydd uned fusnes 30,000 troedfedd sgwâr yn cael ei hadeiladu ar blot 2.15 erw ar Lwyfan Canol safle glofa Coed-elái. Llywodraeth Cymru sydd berchen y tir, ac mae'n rhan o dir i'w ddatblygu dan y Cynllun Datblygu Lleol - gan fod yna botensial iddo ddod â hwb economaidd sylweddol i'r ardal leol.

Heddiw (5 Tachwedd) mae'r Cyngor wedi cyhoeddi mai John Weaver Contractors yw'r cwmni adeiladu sydd wedi'i benodi i gynnal y gwaith o lunio cynllun technegol yr uned fusnes fodern a'i hadeiladu.

Cllr Bevan at Coedy Ely - October 2019-1 Cynghorydd Robert Bevan

Bydd yr adeilad wedi'i gynllunio i fod yn adeilad carbon-isel a chynaliadwy, a fydd yn llwyddo i sgorio'n bositif yn unol â meini prawf Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEM). Bydd y contractwr yn dechrau ar y gwaith i'r safle i wireddu'r cynllun yn ystod Tachwedd 2019. Rydyn ni'n rhagweld y bydd y gwaith yn dod i ben ar ddiwedd hydref 2020.

Bydd y cynllun yn helpu i ddatblygu swyddfeydd busnes modern yng Nghoed-elái, i gydfynd â'r buddsoddiad parhaus yng nghoridor yr A4119 a Phorth Cwm Rhondda - wedi'i nodi gan Aelodau Cabinet RhCT fel Ardal Cyfleoedd Strategol gyda photensial mawr ar gyfer twf economaidd a datblygu.

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, Jeremy Miles, sy'n gyfrifol am gyllid UE yng Nghymru: "Rydw i wrth fy modd yn gweld John Weaver Contractors yn cael eu penodi i ddechrau ar wireddu'r datblygiad yma. Mae'r datblygiad yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn lle mwy llewyrchus a diogel i fyw a gweithio ynddo.

"Mae arian o'r UE yn gwneud gwahaniaeth aruthrol i fywydau pobl Cymru o ddydd i ddydd, a bydd y prosiect yma'n denu busnesau newydd i Rondda Cynon Taf, yn ogystal â gwaith hir-dymor a sefydlog. Bydd hefyd yn help i ddiogelu'r economi rhanbarthol."

Meddai'r Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters: "Mae gwella cyfleoedd gwaith yn nes at ble mae pobl yn y Cymoedd yn byw yn rhan hanfodol o waith Tasglu'r Cymoedd. Bydd y prosiect yma, sydd o fewn ardal y Tasglu, yn creu cyfleoedd newydd yn ogystal ag ysgogi newid economaidd pellgyrhaeddol a photensial gwirioneddol i gymunedau yn y rhanbarth.

"Bydd hefyd yn cyfrannu at wireddu nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol drwy ddatblygu'n gynaliadwy, ac rwy'n edrych ymlaen at weld y gwaith yn dod yn ei flaen."

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Rwy'n falch iawn bod y Cyngor wedi penodi John Weaver Contractors i wireddu'r gwaith pwysig yma yng Nghoed-elái, wedi i ni gadarnhau yn ystod mis Hydref 2019 ein bod yn derbyn cyllid ar gyfer y cynllun yma o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.

"Yn ddiweddar, fe es i'r safle, a oedd yn hen lofa slawer dydd, a gweld safle enfawr sydd bellach yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu, a bydd uned fusnes fodern y Cyngor yng nghalon y datblygiadau hynny.

"Dyma gyfle arbennig i'r Cyngor, gyda chyfraniadau sylweddol wrth yr UE a Llywodraeth Cymru, i roi bywyd newydd ar dir diffaith mewn lleoliad strategol - ac annog datblygiad busnesau a'r economi yn ardal Porth Cwm Rhondda. Mae modd cyrraedd y safle drwy'r A4119, ac mae'r rhan gyfagos o'r heol honno, o Goed-elái i Ynysmaerdy, yn cael ei deuoli yn ystod blwyddyn ariannol yn y dyfodol. Bydd yr ymrwymiad yma gan y Cyngor yn ei gwneud hi'n haws teithio o amgylch yr ardal ac yn lleddfu llif y traffig yn ystod yr amseroedd brig, yn enwedig a hithau'n ardal brysur i bobl sy'n teithio i'w gwaith.

"Rwy'n edrych ymlaen at weld y gwaith yn dechrau yn y dyfodol agos, gyda'r safle ar fin gael ei drawsnewid yn llwyr drwy gydol 2020, gyda'r bwriad o orffen y gwaith yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos iawn gyda'r contractwr sydd wedi'i benodi a Llywodraeth Cymru wrth arwain ar y prosiect hynod gyffrous yma dros y misoedd nesaf."

Ychwanegodd Terry Edwards, Rheolwr-Gyfarwyddwr John Weavers Contractors: "Rydyn ni wrth eu boddau i gael ein penodi i gynllunio ar adeiladu Datblygiad Coed-elái ac rydyn ni'n edrych ymlaen at barhau i adeiladu ar y berthynas waith gadarn gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, a'i bartner, Llywodraeth Cymru.

"Mae'n wych gweld yr hyder i fuddsoddi unwaith eto yng nghymoedd de Cymru, ac rydyn ni'n falch iawn o fod yn rhan o hynny."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.