Help for Heroes 40,000-12

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi ymgyrch 40,000 Strong Help for Heroes ar gyfer 2019, gan gofio am gymunedau'r Lluoedd Arfog ar yr adeg yma o'r flwyddyn. 

Mae'r Cynghorydd Maureen Webber, sef Dirprwy Arweinydd a Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Cyngor, wedi ymweld â phencadlys Help for Heroes yn Nhrefforest yn rhan o ymrwymiad parhaus i gefnogi aelodau cyfredol o'r Lluoedd Arfog a chyn-aelodau. 

Cymerodd hi ran mewn gweithdy creu modelau yn rhan o'r ymgyrch, sy'n tynnu sylw at nifer y bobl y mae disgwyl eu bod nhw wedi cael eu rhyddhau o'r Lluoedd Arfog o ganlyniad i anaf dros yr 20 mlynedd diwethaf. 

Mae Help for Heroes wedi lansio ymgyrch codi arian ddigidol sy'n cynnig ffigur bach o gyn-filwr sydd wedi'i anafu i bawb sy'n rhoi arian ar-lein.

Yn rhan o'r ymgyrch, caiff 40,000 o ffigurau o gyn-filwyr eu gosod yng Nghanolfan Arndale, Manceinion, cyn iddyn nhw fynd ar daith genedlaethol.

Yn ogystal â hynny, mae'r elusen wedi creu ffigurau llai, a gaiff eu rhoi i bobl sy'n rhoi arian ar-lein.

Newidiodd bywyd Dave Watson am byth pan safodd e ar fom oedd wedi'i chuddio yn Afghanistan yn 2010. Collodd e'i ddwy goes ac un fraich. Mae'n dal i gofio'r diwrnod erchyll hwnnw.

Meddai:  "Roeddwn i ar batrôl cerdded yn Nhalaith Helmand, ac fe gerddon ni drwy nant. Llithrodd fy ffrind y tu ôl i mi, ac wrth i mi droi i'w helpu, fe gamais i ar rywbeth.

"Clywais sŵn clicio, a'r peth nesaf rwy'n ei gofio yw cael fy llusgo i ffwrdd a chlywed y bechgyn yn dweud wrtha i beidio ag edrych i lawr."

Roedd y bom y safodd Dave arno wedi rhwygo ei ddwy goes a'i fraich i ffwrdd o'i gorff.

Yn dilyn triniaeth sylweddol yn yr ysbyty a chymorth adferiad, cafodd ei ryddhau o'r Fyddin o ganlyniad i'w anaf yn 2014. O fewn ychydig wythnosau ar ôl y ffrwydrad, roedd Dave yn dysgu cerdded eto.

Mae 40,000 o storïau tebyg iawn i un Dave. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Help for Heroes yn ei ymgyrch i fod yn gefn i bob cyn-filwr sydd wedi'i anafu.

Meddai Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Maureen Webber: "Mae'r Cyngor yn falch iawn o gefnogi gwaith arbennig Help for Heroes a'i holl wirfoddolwyr. 

"Mae ymgyrch 40,000 Strong yn tynnu sylw at y darlun llawn mewn perthynas â'r rheiny sydd wedi peryglu'u bywydau ar ein rhan ni. Mae lle mawr gyda ni i ddiolch iddyn nhw. 

"Gyda chymorth y cyhoedd, mae modd i Help for Heroes frwydro i lenwi'r bylchau a gwella'r gwaith pontio ar gyfer cyn-filwyr sydd a gaiff eu hanafu, yn ogystal â chynnig cymorth allweddol i'r rheiny sydd wedi'u hanafu eisoes." 

"Hoffwn ddymuno'n dda i ymgyrch 40,000 Strong wrth i Ddiwrnod y Cadoediad agosáu." 

Meddai Shelley Elgin, rheolwr adfer Help for Heroes ar gyfer Cymru a Swydd Henffordd: "Ar gyfartaledd, mae saith o bobl wedi'u rhyddhau o'r fyddin ganlyniad i anaf ers i'r fyddin adael Iraq.

"Mae miloedd o'r rheiny sydd wedi'u rhyddhau yn cwympo drwy'r bylchau yng nghymorth Y Weinyddiaeth Amddiffyn, a dywedodd 70% o'r rheiny a oedd yn rhan o'n harolwg fod y cyfnod pontio wedi bod yn un anodd.

"Dyma pam ein bod ni wedi creu ein llu o 40,000 o fodelau o filwyr, er mwyn ceisio dangos yn union faint o bobl sydd wedi'u hanafu wrth eu gwaith yn y Lluoedd Arfog.

Mae Help for Heroes o'r farn y dylai'r rheiny sydd wedi ymladd dros eu gwlad gael cymorth os ydyn nhw'n cael eu hanafu. Mae rhaid i saith o bobl y dydd adael y Lluoedd Arfog o ganlyniad i niwed corfforol neu seicolegol - ac mae bywydau'r bobl yma'n newid am byth.

Mae Help for Heroes yn eu helpu nhw, yn ogystal â'r rheiny sydd dal yn rhan o'r Lluoedd Arfog, i wella a symud ymlaen. Mae'r sefydliad yn darparu cymorth corfforol, seicolegol ac ariannol, yn ogystal â chymorth o ran gyrfaoedd a llesiant, am gyn hired ag y bo'r unigolion ei angen.  Mae e hefyd yn cefnogi eu teuluoedd a'u hanwyliaid. 

#40ThousandStrong

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.