Ribbon Cabinet

Council Cabinet

Mae'r Cyngor wedi cefnogi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod - diwrnod y Rhuban Gwyn -  a'r 16 Diwrnod o Weithredu i ddod. 

Eleni, mae hi'n bum mlynedd ers i'r awdurdod gael ei gydnabod gan ymgyrch y Rhuban Gwyn am ei waith i ddod â thrais yn erbyn menywod i ben. Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i gael cydnabyddiaeth o'r fath. 

Diolch i ymrwymiad rhwng y Cyngor a'i bartneriaid, gan gynnwys Heddlu De Cymru, Cymorth i Fenywod RhCT a darparwyr tai, mae llawer o waith wedi cael ei wneud i roi cymorth i ddioddefwyr trais yn y cartref.

Mae aelodau Cabinet y Cyngor unwaith eto wedi llofnodi Llw y Rhuban Gwyn yn ffurfiol ac wedi addo helpu i ddileu trais yn erbyn menywod.

Mae Ymgyrch y Rhuban Gwyn 2019 yn annog dynion ledled y byd i gydnabod yr angen iddyn nhw gymryd cyfrifoldeb a gweithio tuag at ddyfodol heb drais yn erbyn menywod.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch i gefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn ac mae’r Cabinet, Cynghorwyr, Swyddogion a Staff yn gwisgo eu rhubanau gwyn, gan addo na fydden nhw byth yn cyflawni, esgusodi nac aros yn dawel am drais dynion yn erbyn menywod.

Mae'r Cyngor hefyd yn rhoi cymorth i blant sy'n cael eu heffeithio gan drais yn y cartref, mae'n gweithio gyda throseddwyr i fynd i'r afael a'u hymddygiad ac, yn fwyaf pwysig, cadw dioddefwyr yn ddiogel - un ai yn eu cartrefi eu hunain neu mewn lloches.

"Mae trais yn y cartref yn rhywbeth a all effeithio ar unrhyw un yn Rhondda Cynon Taf, waeth beth yw eu hoedran, eu hil, eu crefydd neu eu rhyw.

"Mae'n fater o flaenoriaeth i ni ac rydyn ni'n falch o fod yn rhan o ymdrech partneriaeth ehangach i sicrhau ein bod ni'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr ac i'r rhai sydd wedi troseddu, neu sydd mewn perygl o droseddu, fel bod modd i ni newid yr ymddygiad niweidiol.

“Mae angen i ni i gyd gymryd munud i feddwl am yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig.”

Mae'r cyhoedd yn cael eu hannog i ddilyn esiampl Cyngor Rhondda Cynon Taf a llofnodi Llw y Rhuban Gwyn, sy'n addo peidio esgusodi na derbyn trais yn erbyn menywod.

Ymgyrch y Rhuban Gwyn 2019: 16 Diwrnod o Weithredu yn rhedeg tan Ddiwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol, Dydd Mawrth, 10 Rhagfyr. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.whiteribbon.org.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 28th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.