dare valley

Safle llogi beiciau a'r ardal chwarae newydd arfaethedig

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei weledigaeth ar gyfer Parc Gwledig Cwm Dâr. Y bwriad yw ehangu'r arlwy mae'r lleoliad poblogaidd yn ei gynnig, gan ddefnyddio cyllid gwerth £900,000 oddi wrth Dasglu'r Cymoedd, drwy'r fenter Parc Rhanbarthol y Cymoedd, a chyllid ychwanegol o £500,000 o raglen gyfalaf #buddsoddiadRhCT y Cyngor.

Bydd yr arian yn mynd tuag at waith i gynyddu potensial Cwm Dâr, gan wneud gwelliannau economaidd, amgylcheddol a diwylliannol.

Bwriad y Cyngor yw cadw'r man hardd, gwledig yma'n fan i ymweld ag e fel y mae, ond gan annog trigolion lleol a thrigolion i brofi atyniadau eraill gerllaw – gan gynnwys y prosiect posibl i ddod â Zip World i Gwm Cynon Uchaf yn y dyfodol. Bydd y gwelliannau hefyd yn rhan o waith annog a chefnogi ffyrdd o fyw iach, gan gyfrannu at wella lles ac iechyd ymwelwyr.

Mae'r gwelliannau i Gwm Dâr yn cynnwys codi adeiladau newydd a chyflwyno cyfleusterau newydd a gweithgareddau yn ogystal ag adnewyddu, ehangu a gwella'r cyfleusterau sydd yno'n barod. Mae'r cynlluniau'n cynnwys:

  • Cynnig rhagor o ddarpariaeth chwarae, yn dilyn adolygiad o'r cyfleusterau presennol. Bydd yn cynnwys offer newydd ar gyfer plant ag anghenion symudedd neu synhwyraidd arbenigol. Bydd y gwelliannau yn cyflwyno chwarae sy'n briodol i oedrannau a galluoedd plant, gyda chyfarpar newydd yn adlewyrchu harddwch y parc ac yn cynnig her gorfforol. Bydd yn gwneud hi'n haws i rieni gadw llygaid ar eu plant ac yn lleihau'r perygl o ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Gwasanaeth llogi beiciau, wedi'i leoli gyferbyn â'r prif faes parcio i ymwelwyr. Y bwriad yw defnyddio hen gynwysyddion cludo sydd wedi'u cynllunio i adlewyrchu harddwch naturiol y parc, a bydd nifer o fframiau dal beiciau yn annog pobl i logi beic a chynnig lle diogel i ymwelwyr gadw eu beiciau eu hunain. Bydd lôn feicio a llwybr troed arbennig yn cael eu rhoi rhwng y prif faes parcio a'r orsaf logi.
  • Nifer o lwybrau beicio i'r teulu, er mwyn ehangu'r cynigion gan ddarparwyr eraill, fel Bike Park Wales. Bydd y llwybrau yn addas ar gyfer teuluoedd ac yn cael eu nodi dan gategori 'gwyrdd' (lefel mynediad). Bydd y llwybrau ar lethr Mynydd Penrhiwllech, tua'r gogledd, gyferbyn â'r Ganolfan Ymwelwyr. Bydd modd mynd at y llwybr ar lifft a fydd yn rhoi'r seiclwyr ar bwynt uchaf (100m) y llwybrau, a fydd wedi'i leoli ger yr orsaf logi beiciau. Gerllaw, bydd maes parcio bws mini. Y bwriad hefyd yw ymestyn a rhoi arwyneb newydd i'r llwybr presennol i gerbydau sy'n mynd i fyny'r llethr ogleddol. Yn ogystal, bydd y llwybrau'n cael eu hehangu yn y dyfodol ar gyfer beicwyr mwy profiadol.
  • Pedwar trac ar gyfer beiciau pwmp, â phob un â'i gynllun unigryw ac wedi'i leoli mewn mannau ar hyd y llwybr. Bydd ganddyn nhw amrywiaeth o arwynebau gwahanol, gan gynnwys un ag arwyneb asphalt ar gyfer byrddau sglefrio ac ati.
  • Adnewyddu Dare Valley Hotel. Bydd y gwesty, sy'n cael ei redeg yn annibynnol, yn elwa o waith adnewyddu sylweddol – y bwriad yw gwella'r ystafelloedd ymolchi (toiledau, sinciau a chawodydd newydd a gwaith atgyweirio i'r system dŵr cynnes) ac ail-addurno'r ystafelloedd gwely yn unol â brand newydd Cwm Dâr.
  • Cynnwys rhagor o feysydd parcio carafanau er mwyn ateb y galw. Yn rhan o'r cynlluniau arfaethedig, y bwriad yw creu seiliau a chysylltiadau i ynni ynghyd ag ailwampio ac ehangu'r bloc cawodydd. Y cynnig yw y bydd dwy ystafell newid ychwanegol yn cael eu hadeiladu ar gyfer teuluoedd (ar wahân i floc y menywod a bloc y dynion). Bydd modd mynd â chadeiriau gwthio, cadeiriau olwyn a bygis i mewn i'r rhain. Bydd nodweddion hygyrch yn cael eu rhoi yn un o'r ystafelloedd newid i deuluoedd, a fydd yn cynnwys teclyn codi a bwrdd newid ar gyfer oedolyn. Bydd toiledau, basnau, a chawodydd newydd yn cael eu gosod. Bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar y lloriau a bydd y nenfydau yn cael eu hadnewyddu.
  • Gwell cyfleusterau cawod. Mae'r haen wersylla isaf ar ochr ogleddol y safle yn cael ei hailddatblygu i gynnal yr orsaf logi beiciau a'r trac ar gyfer beiciau pwmp. Bydd gwelliannau i safon yr haen wersylla uchaf hefyd, er mwyn ei wneud cystal â'r haen wersylla ganol bresennol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Bydd y rhaglen yma o welliannau yn arwain at welliannau sylweddol i Barc Gwledig Cwm Dâr, a bydd yn bendant yn cynyddu apêl y lleoliad i drigolion ac ymwelwyr.

“Mae'r gwaith yma'n bosibl o ganlyniad i gyfanswm o £1.4 miliwn sydd wedi'i briodoli i'r safle trwy raglen gyfalaf #buddsoddiadRhCT y Cyngor a Thasglu'r Cymoedd – gyda Pharc Gwledig Cwm Dâr yn un o'r safleoedd Porth Darganfod a fydd yn rhan o Barc Rhanbarthol y Cymoedd.

“Mae ein bwriad i adeiladu ar lwyddiant y Parc Gwledig yn glir, ac rwy’n hyderus bydd y pecyn buddsoddi sylweddol yma'n arwain at fwy o ddefnydd o'r parc ac yn annog rhagor o bobl i archwilio ein tirlun naturiol, hardd.

“Mae disgwyl i'r gwaith i wella mynediad i'r Parc ddechrau cyn bo hir, gyda chynllun i wella'r llwybrau troed ac ail-wynebu'r ffyrdd”.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.