Duke Street drainage - Copy

Bydd y Cyngor yn dechrau atgyweiriadau ar geuffos yn Nhrefforest wythnos nesaf i leddfu’r risg o lifogydd yn ystod glawiad trwm - gan ofyn am gyfnodau graddol o waith ar Stryd Duke a Theras New Park.

Bydd y gwaith yn cynnwys atgyweiriadau i'r rhwydwaith draenio priffyrdd ar y ddwy stryd yma ac sy'n gofyn am reoli traffig trwy gydol y cynllun. Bydd lleoliad y goleuadau'n newid fesul cam, er mwyn lleihau'r effaith ar fannau parcio preswylwyr.

Mae'r cynllun yn cychwyn ddydd Llun, 11 Tachwedd a bydd yn para am gyfnod o tua wythnos. Mae'r Cyngor wedi penodi Horan Construction Limited yn gontractwr sy'n gyfrifol am gyflawni'r cynllun.

Mae'r cynllun yn cael ei ariannu'n rhannol gan gyfraniad o £95,000 gan ddatblygwr lleol a'r gweddill gan #buddsoddiadRhCT - wrth i'r Cyngor barhau i ddarparu cyllid sylweddol i leddfu llifogydd mewn ardaloedd sy'n agored i niwed. Cafodd buddsoddiad o £550,000 ar gyfer Draenio a Pherygl Llifogydd ei ddyrannu yn Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd, gwerth £25.9 miliwn ar gyfer 2019/20.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Mae'r cynllun yma'n Nhrefforest yn enghraifft arall o ddarpariaeth y Cyngor a'i gyllid i amddiffyn cymunedau rhag risg llifogydd - gyda chynlluniau wedi'u targedu wedi'u nodi trwy ein Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Priffyrdd a Thrafnidiaeth.

“Cafodd pum prosiect atgyweirio ceuffos eu cyhoeddi ym mis Ebrill 2019 ar gyfer y Gilfach Goch, Treherbert, Cwmpennar, Hendreforgan ac Ynys-y-bŵl, ar ôl i'r Cyngor gyflawni cynlluniau yn Abercwmboi, Cwmparc ac Aberpennar. Yn ystod yr hydref, mae ceuffos yn cael ei ailosod ar Heol Pendarren yn y Rhigos a Maes Hamdden yn Hirwaun - tra bod atgyweiriadau wedi dechrau yn ddiweddar ar Heol y Cymer yn y Porth a Heol Caerdydd/Heol Dyffryn yn Rhydfelen.

“Bydd y gwaith sydd ar ddod yn Nhrefforest yn cael ei wneud fesul cam dros wyth wythnos, er mwyn lleihau'r effaith ar breswylwyr. Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid o £95,000 ar gyfer y cynllun yma ochr yn ochr â'n cyfraniad ni gan #buddsoddiadRhCT - a bydd Swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r contractwr i sicrhau bod cynnydd da yn cael ei wneud."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.