Cardiff Road, Aberdare

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun gwella draenio'r priffyrdd ar ddwy stryd yn Aberdâr. Bydd y gwaith yn gofyn am oleuadau traffig dros dro ar ran o Heol Caerdydd am gyfnod byr er mwyn cyflawni'r gwaith. 

Bydd y gwaith ar Lôn Maes-y-ffynnon a Heol Caerdydd yn cychwyn ddydd Llun, 25 Tachwedd. Bydd y gwaith yn cynnwys gwaith trwsio'r cyrsiau dŵr cyffredin, a fydd yn cael ei gyflawni trwy leinio'r rhwydweithiau ac ailadeiladu twll archwilio yn y briffordd. Bydd y gwaith yma'n helpu i liniaru risg llifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm.

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid grant gwerth £85,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun £99,000 yma. Bydd gweddill yr arian yn dod o raglen #buddsoddiadRhCT.

Mae disgwyl y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn Rhagfyr 2019, a bydd angen gosod goleuadau traffig dros dro ar Heol Caerdydd am gyfnod bach o fewn y cynllun gwaith ehangach. Mae'r Cyngor wedi penodi Calibre Contracting Ltd yn gontractwr i gwblhau'r cynllun.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae'r gwaith yn Aberdâr yn cynrychioli'r cynllun wedi'i dargedu diweddaraf yr hydref yma a fydd yn helpu i liniaru perygl llifogydd o fewn cymunedau lleol. Dechreuodd gwaith trwsio ceuffosydd ar Faes Chwaraeon Hirwaun a Heol Pendarren, Y Rhigos yn ddiweddar a chafodd gwaith trwsio ei gynnal ar yr A4058, Heol y Cymer, yn ystod hanner tymor yr Hydref.

"Dechreuodd gwaith trwsio ceuffosydd ar Heol Caerdydd a Heol Dyffryn yn Rhydfelen yn gynharach yn y mis, yn ogystal â Duke Street a New Park Terrace yn Nhrefforest.

"Rydw i'n falch ein bod ni wedi sicrhau cyllid allanol pwysig ar gyfer y cynllun sydd ar y gweill yn Aberdâr, i gyd-fynd â'n cyllid sylweddol yn rhan o raglen #buddsoddiadRhCT - gan gynnwys buddsoddiad gwerth £550,000 ar gyfer Draenio Llifogydd a Rheoli Perygl Llifogydd wedi'i nodi yn rhan o'n Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20 gwerth £25.9miliwn. 

"Bydd y Cyngor yn gweithio’n agos gyda’i gontractwr i sicrhau bod y gwaith yn Aberdâr yn cael ei gwblhau cyn gynted ag y bo modd. Fydd dim aflonyddwch i breswylwyr neu ddefnyddwyr y ffordd ar gyfer y rhan fwyaf o'r cynllun, ond bydd angen gosod goleuadau traffig dros dro ar ran o Heol Caerdydd, ond am gyfnod byr."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.