Llantrisantbullring

Roedd y Cyngor wedi derbyn nifer fawr o ymatebion yn rhan o'i ymgynghoriad cychwynnol gyda phreswylwyr ynghylch cynllun rheoli traffig posibl ar gyfer hen dref Llantrisant - gyda dros 200 o bobl yn mynychu'r achlysuron cyhoeddus a gafodd eu cynnal fis diwethaf.

Roedd yr ymgynghoriad yn cyflwyno cynigion traffig drafft, yn rhan o ymdrech i ddod o hyd i ddatrysiad ar gyfer pryderon a gafodd eu codi gan y gymuned. Roedd y broses yn cynnwys dwy sesiwn arddangosfa yng Nghlwb Gweithwyr Llantrisant, ddydd Iau, 24 Hydref, ac roedd modd gweld y cynlluniau yma: www.rctcbc.gov.uk/traffig. Roedd modd i breswylwyr ddweud eu dweud wyneb yn wyneb neu drwy e-bostio gwasanaethautraffig@rhondda-cynon-taf.gov.uk.

Yn ogystal â'r 200 o bobl a fynychodd y ddwy sesiwn i'r cyhoedd, roedd y Cyngor hefyd wedi derbyn dros 100 o ymatebion ysgrifenedig - a gafodd eu cyflwyno yn ystod yr achlysuron cyhoeddus neu drwy e-bost.

Ar y cyfan, roedd yr ymateb gan y cyhoedd yn gadarnhaol. Mae Swyddogion yn effro i'r ffaith bod y cynigion, fel y maen nhw ar hyn o bryd, ddim yn mynd i'r afael â'r holl faterion a gafodd eu codi gan y gymuned - yn enwedig mewn perthynas â llwybrau cerdded y dref. Bydd Swyddogion nawr yn mynd ati i ddarllen y sylwadau a gafodd eu cyflwyno er mwyn datblygu'r cynigion ymhellach, ac i fynd i'r afael â chynifer o'r pryderon a gafodd eu codi ag sy'n bosibl.

Bydd modd edrych ar y cynigion ar wefan y Cyngor o hyd, ac mae Swyddogion yn parhau i groesawu adborth gan aelodau o'r cyhoedd trwy e-bost. Fydd Swyddogion ddim yn ymateb i sylwadau unigol ar y cam yma yn y broses, oni bai bod yr unigolyn wedi gofyn am ymateb.

Bydd unrhyw waith posibl sy'n gysylltiedig â'r cynllun yma'n cael ei gyflawni yn ystod haf 2020. Bydd y Cyngor yn ymgynghori eto gyda phreswylwyr ar y cynigion wedi'u diwygio - a sut bydd y cynllun terfynol efallai'n edrych - cyn hynny.

Mae'r cynllun hefyd yn dibynnu ar lwyddiant y Cyngor wrth geisio am gyfraniad cyllid allanol. Bydd unrhyw gyfleoedd i wneud cais am gyllid yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21 yn cael eu harchwilio gan Swyddogion pan fyddan nhw'n codi.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i breswylwyr am eu cyfraniad hyd yn hyn, sy'n helpu llywio'r cynllun rheoli traffig pwysig yma.
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.