CFW+ - Celebration Event - Ynysangharad Park - October 2019-11

Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r Awdurdod Lleol cyntaf yng Nghymru i helpu 2,000 o bobl i ddod o hyd i waith drwy raglenni Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a Mwy. 

Debra Norman, 54 oed o Ben-y-graig, yw'r 2,000fed person i gael gwaith o ganlyniad i'r fenter, ar ôl iddi fod yn gaeth i'w chartref am 20 mis wedi iddi dorri ei phelfis. 

Ar ôl iddi wella, ymunodd Mrs Norman â phrosiect Cymunedau am Waith pan gafodd ei hatgyfeirio gan y Ganolfan Byd Gwaith. Daeth o hyd i waith eto ar ôl bod yn ddi-waith am bron i ddwy flynedd. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Mae'r Cyngor yn falch iawn o lwyddiannau'r Rhaglen Cymunedau am Waith ac rydyn ni'n falch iawn o allu dathlu bod y fenter wedi helpu 2,000 o bobl i ddod o hyd i waith. 

"Mae ein staff yn barod i wneud eu gorau glas i gefnogi pawb sy'n byw ledled y Fwrdeistref Sirol i ddod o hyd i waith.  Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau i helpu pobl i fagu hyder ac i wneud newidiadau positif yn eu bywydau. 

"Er mwyn sicrhau bod y cynllun yn llwyddiant, rydyn ni'n gweithio gyda nifer o bartneriaid - yn eu plith mae'r sector wirfoddol, y Ganolfan Byd Gwaith a Llywodraeth Cymru, sy'n ariannu'r cynllun. 

Fe wnaeth y Cyngor hefyd helpu Mrs Norman ddiweddaru ei CV, ei helpu chwilio am waith a hefyd ei harwain drwy'r broses gyfweld. O ganlyniad, cafodd waith o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

Dywedodd Mrs Norman: "Doeddwn i ddim yn gallu dod o hyd i waith, ac fe wnaeth hynny effeithio ar fy hyder, yn ogystal â'm hiechyd. Ond alla' i ddim diolch digon i'r Cyngor am ei gefnogaeth wrth fy helpu i bob cam o'r ffordd. 

"Mae hyn wedi bod yn hwb aruthrol i'm hyder a'm hunan barch. Fe wnaeth y Cyngor hefyd fy helpu i gael cerdyn bws a fy helpu a fy nghefnogi drwy'r broses gyfweld. 

"Fydden i ddim wedi gallu dychwelyd i'r byd gwaith na chwaith dychwelyd i gynnal fy hun yn ariannol heb gefnogaeth y Cyngor." 

Mae Mrs Norman wedi derbyn tystysgrif arbennig i nodi'r garreg filltir. 

Daw'r 2,000 llwyddiant o ganlyniad i raglenni Cymunedau am Waith (sydd wedi'i hariannu gan Ewrop) a Chymunedau am Waith a Mwy (wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru), sydd wedi'u darparu ar y cyd rhwng Cyngor Rhondda Cynon Taf a'r Adran Gwaith a Phensiynau. 

Mae'r rhaglen Cymunedau am Waith, sy'n rhedeg ledled Cymru, ar y cyd â chymunedau lleol a'r Ganolfan Byd Gwaith, yn cael ei chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Ei diben yw darparu gwasanaethau cymorth cyflogaeth i bob un o'r 52 o glystyrau Cymunedau yn Gyntaf Cymru. 

Mae Cymunedau am Waith yn darparu mentora un-i-un, mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant ar gyfer cymwysterau penodol a sgiliau gwaith i bobl o bob oed. 

Mae'r rhaglen hefyd yn helpu unigolion i ddiweddaru eu CV, i fagu hyder a darparu cyngor a chymorth am drafnidiaeth, gofal plant a chyfrifoldebau gofalu. Yn ogystal, mae'r rhaglen yn rhoi mynediad at gyfrifiaduron i bobl allu chwilio am swyddi a gwneud ceisiadau. 

Mae mentoriaid cyflogaeth, ymgynghorwyr a gweithwyr ymgysylltu'r Cyngor yn cefnogi unigolion ar eu taith, gan ddarparu anogaeth ac arweiniad.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.