porth signals 2

Bydd y Cyngor yn treialu cynllun newydd i leihau traffig ar yr A4058 yn Y Porth. Y bwriad yw ymestyn amser y golau gwyrdd ar y goleuadau traffig ger y Gofeb Ryfel a gwahardd troi i'r dde i Ganol y Dref.

Bydd gwaith ar gyfer y trefniadau ffordd newydd yma yn cael eu cynnal dros nos (rhwng 8pm a 5am) o ddydd Sul 17 Tachwedd tan ddydd Gwener 22 Tachwedd i sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl. Bydd y trefniadau traffig newydd yn rhedeg o ddydd Mawrth 19 Tachwedd ymlaen.

O 19 Tachwedd ymlaen, bydd raid i yrwyr sy'n teithio i gyfeiriad y gogledd ac sy'n dymuno troi i'r dde i Ganol y Dref fynd yn syth ymlaen wrth gyrraedd y goleuadau traffig a theithio o amgylch y gylchfan i'r de o Bont Rheola (hynny yw, gwneud tro pedol) ac ail ymuno â'r A4058 i gyfeiriad y de, er mwyn troi i'r chwith i Ganol Tref Y Porth.

Ar hyn o bryd, mae cyfnodau yn ystod y dydd lle mae traffig yn casglu ar yr A4058 yn Y Porth. Mae meddalwedd traffig wedi dangos bod hyd y golau coch ynghynn ar y goleuadau traffig a'r lôn sy'n troi i'r dde yn unig yn cyfrannu at achosi tagfeydd.

Mae disgwyl gwella llif y traffig ar yr A4058 drwy wahardd troi i'r dde a throi'r ddwy lôn sy'n mynd i gyfeiriad y gogledd yn lonydd ar gyfer teithio'n syth ymlaen. Bydd hynny hefyd yn galluogi'r goleuadau traffig i gael eu rhaglenni gyda llai o gyfnodau o olau coch.

Bydd y newidiadau'n cael eu cyflwyno drwy Orchymyn Rheoli Traffig Arbrofol - sy'n golygu bod modd i'r Cyngor newid y trefniant newydd yn ôl i'r hen drefniant os bydd angen.

Bydd y gwaith arfaethedig, o 17 Tachwedd, yn cynnwys gosod marciau ffordd, goleuadau ac arwyddion newydd, a bydd yr ynys yng nghanol y ffordd yn cael ei hymestyn er mwyn atal pobl rhag troi i'r dde. Fydd y trefniant rheoli traffig yn ystod y gwaith yma ddim yn effeithio ar lif y traffig i yrwyr (ac eithrio gwaredu'r lôn sy'n troi i'r dde).

Mae'r Cyngor wedi penodi Calibre Contracting i gwblhau gwaith y cynllun yma, ac maen nhw wedi'u hariannu drwy #buddsoddiadRhCT.
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.