21st century schools - Hirwaun Primary November 2019 - GDPR Approved-11

Mae Aelod o Gabinet y Cyngor wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Hirwaun er mwyn gweld y cynnydd sydd wedi mynd rhagddo ers mis Medi, wrth i'r Cyngor godi ysgol newydd gwerth £10.2 miliwn ar y safle. Mae disgwyl i'r cyfleusterau newydd fod yn barod erbyn 2021.

Ar 2 Medi 2019, dechreuodd Morgan Sindall, contractwr y Cyngor, ar y gwaith o godi cyfleuster Ysgolion yr 21ain Ganrif, a fydd yn disodli'r adeiladau sydd ar Stryd Glanant ar hyn o bryd. Bydd yr ysgol 3-11 oed yn cynnwys cyfleusterau o'r radd flaenaf, dwy ardal aml-ddefnydd ar gyfer chwaraeon (MUGAs), cyfleuster Dechrau'n Deg i'r blynyddoedd cynnar, maes parcio, ardal gynefin ecolegol, cae chwaraeon o laswellt a lleoedd i ddisgyblion ar y tu allan.

Cafodd y datblygiad ei gymeradwyo gan Aelodau'r Cabinet ym mis Medi 2018, a chafodd caniatâd cynllunio ei gadarnhau ym mis Awst 2019. Mae'r cynllun yn rhan o fuddsoddiad ehangach gwerth £23.9 miliwn mewn addysg yng Nghwm Cynon Uchaf, a gaiff ei gyflawni erbyn 2022.

Bydd cyllid gan #buddsoddiadRhCT a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru yn golygu y caiff gwelliannau sylweddol eu cyflawni yn Ysgol Gynradd Penderyn, YGG Aberdâr ac Ysgol Gyfun Rhydywaun hefyd.

Daeth y Cynghorydd Joy Rosser i ymweld ag Ysgol Gynradd Hirwaun ddydd Mercher 6 Tachwedd, a hynny i weld y cynnydd sy'n mynd rhagddo ar y safle. Hyd yma, mae'r contractwr wedi agor ei swyddfeydd ar y safle, adeiladu ffordd fynedfa a dymchwel hen adeilad y babanod.

Roedd hyn yn dilyn gosod pedair ystafell ddosbarth dros dro, lle mae'r babanod bellach yn cael eu haddysgu. Cafodd yr ysgol adborth da iawn gan rieni ynglŷn â'r dosbarthiadau dros dro yma mewn Noson Rieni ddiweddar.

Dros y misoedd nesaf, bydd y cwmni'n gwneud gwaith peilio a draenio, yn ogystal â gosod sylfeini concrid a strwythurau dur ar gyfer yr adeilad newydd.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Roeddwn i'n falch o ymweld ag Ysgol Gynradd Hirwaun, sydd eisoes wedi dechrau trawsnewid yn dilyn dymchwel yr adeilad i fabanod - cam cyntaf addawol ar gyfer y prosiect sylweddol yma. Bydd yr ysgol newydd yn disodli'r cyfleusterau cyfredol, sydd wedi heneiddio, erbyn 2021. Bydd yr ysgol yn darparu amgylchedd dysgu sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif er budd disgyblion Hirwaun, nawr ac yn y dyfodol.

"Mae gan y Cyngor hanes gwych o gyflawni prosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif dros y blynyddoedd diwethaf, gan gael budd o gyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â'n rhaglen fuddsoddiadau ein hunain - #buddsoddiadRhCT. Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyfraniad o 65% ar gyfer yr ysgol gynradd newydd yn Hirwaun.

"Mae'r prosiect yn Hirwaun, yn ogystal ag eraill ym Mhenderyn, Cwmdâr a Phen-y-waun a gaiff eu cyflawni erbyn 2022, yn dilyn nifer o brosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif llwyddiannus a gafodd eu cwblhau yn barod ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19. Cafodd ysgolion newydd sbon eu hagor yng Nghwmaman, Tonypandy, Tonyrefail a'r Porth, ac mae'r bobl ifainc yn y cymunedau yma bellach yn cael budd o brofiad dysgu trawsnewidiol a chyfleoedd gwell o ran eu haddysg.

"Rydw i'n edrych ymlaen at weld camau nesaf y prosiect yn Hirwaun, sy'n cynnwys paratoi'r safle ar gyfer gosod ffrâm ddur yr adeilad newydd."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.