Extra Care Facility - Pontypridd - Nov 2019 - Progress-7 - Copy

Mae'r Cyngor wedi rhoi gwybod i bawb am gynnydd diweddaraf y cynllun Gofal Ychwanegol yn Y Graig ym Mhontypridd. Mae'r gwaith o baratoi'r tir wedi hen ddechrau a bydd codi'r prif adeilad yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd.

Ar y cyd â Linc Cymru, mae'r Cyngor yn adeiladu cyfleuster Gofal Ychwanegol â 60 gwely ar hen safle Llys Ynadon Pontypridd. Cafodd y cynllun ganiatâd cynllunio ym mis Chwefror 2019, a dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mehefin.

Mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori â thrigolion ynglŷn â'i ddewis gorau ar gyfer gwasanaethau gofal preswyl yn y dyfodol. Byddai'r dewis yma'n golygu bod y Cyngor yn parhau i arwain ar ddarparu gofal yn lleol. Y bwriad yw cadw saith cartref sydd dan ofal y Cyngor ar agor er mwyn canolbwyntio ar ofal cymhleth, a hynny mewn lleoliadau sy'n diwallu anghenion y gymuned leol. Mae'r Cyngor hefyd yn bwriadu darparu pum cyfleuster Gofal Ychwanegol.

Mae'r ymgynghoriad yn dod i ben ar 20 Rhagfyr, ac mae modd i'r cyhoedd weld dogfennau'r ymgynghoriad ar-lein. Mae modd iddyn nhw hefyd lenwi arolwg a mynychu'r achlysuron i'r cyhoedd yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant a Chanolfan Hamdden Sobell, Aberdâr (19 a 21 Tachwedd). Mae'r manylion i gyd i'w gweld yma: www.rctcbc.gov.uk/ymgynghori.

Hyd yma, mae'r gwaith ar safle Gofal Ychwanegol Pontypridd wedi canolbwyntio ar baratoi'r tir ar gyfer y cynllun. Mae'r cynllun gwyro dŵr storm bron wedi'i gwblhau, yn ogystal â'r gwaith draenio cyrsiau dŵr cyffredin.

Mae wal gynnal dros dro wedi'i hadeiladu, ac mae gwaith adeiladu wal gynnal newydd wedi dechrau. Mae seiliau'r adeilad a gwaith draenio tanddaearol wedi dechrau, a bydd y gwaith hwnnw'n cael ei gwblhau yn ystod Rhagfyr 2019. Yn dilyn hynny, bydd gwaith codi ffrâm goncrid yr adeilad. Mae codi'r ffrâm ddur wedi'i amserlenni ar gyfer y flwyddyn newydd.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau i Oedolion: "Ar hyn o bryd, rydyn ni'n trafod cynigion am ddyfodol gwasanaethau gofal preswyl lleol. Mae Gofal Ychwanegol yn rhan bwysig o'n cynlluniau i foderneiddio, er mwyn i ni fodloni disgwyliadau pobl hŷn yn well. Rydw i'n annog trigolion i ddweud eu dweud yn y cyfnod ymgynghori drwy fynd at yr wybodaeth ar wefan y Cyngor, cwblhau arolwg ar-lein a mynd i un o'r achlysuron 'galw heibio' cyhoeddus.

"Bydd cyfleusterau newydd yn Nhreorci, Pontypridd, Aberaman, Aberpennar a'r Porth - i gyd-fynd â'r cyfleuster Tŷ Heulog sy'n Tonysguboriau yn barod - yn codi'r nifer o welyau Gofal Ychwanegol yn Rhondda Cynon Taf i 300.

"Mae Gofal Ychwanegol yn creu cymuned o fewn pob adeilad. Mae'r trigolion yn cael cymorth i fyw'n annibynnol cyn hired ag sy'n bosibl, gyda chefnogaeth 24/7 ar y safle ar gyfer anghenion unigol pob un ohonyn nhw. Bydd y cynllun ym Mhontypridd yn cynnwys nifer o gyfleusterau ar y safle, gan gynnwys gerddi, ystafelloedd bwyta, cegin i'w rhannu, ystafelloedd eistedd a salon gwallt.

"Dechreuodd gwaith ar y safle ym Mhontypridd dros yr haf, ac mae cynnydd pwysig wedi'i wneud gyda pharatoi'r tir a gwaith draenio, a hynny er mwyn gallu dechrau ar godi'r prif adeilad yn y flwyddyn newydd. Rydw i'n edrych ymlaen at weld cynnydd pellach ar y cynllun yma yn ystod yr wythnosau a'r misoedd sydd i ddod."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.