Public-consultation-events-v2-WELSH - Copy

Mae'r Cyngor yn atgoffa preswylwyr am y tri achlysur cyhoeddus sy'n cael eu cynnal y mis hwn, fel y gall pobl leol gael dweud eu dweud ar yr ymgynghoriad gofal preswyl parhaus - gyda'r achlysur cyntaf yng Nghanolfan Chwaraeon Rhondda ar 7 Tachwedd.

Yn dilyn cytundeb Aelodau o'r Cabinet ym mis Medi 2019, mae'r Cyngor yn ymgynghori ymhellach â thrigolion ynghylch cynigion i foderneiddio gwasanaethau preswyl i bobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf. Rhwng Ionawr ac Ebrill 2019, y ffefryn ymhlith yr opsiynau gafodd eu trafod yn rhan o ymgynghoriad cychwynnol oedd cadw'r prif gartrefi gofal sydd dan ofal y Cyngor a buddsoddi ynddyn nhw er mwyn canolbwyntio ar anghenion gofal cymhleth a gofal seibiant.

Ar ôl ystyried yr adborth a ddaeth i law - yn ogystal â'r argymhellion a amlinellwyd mewn adroddiad gan Swyddog a oedd hefyd yn amlinellu'r broses Craffu barhaus - cytunodd y Cabinet i ymgynghori ymhellach â thrigolion ar opsiwn penodol. Dechreuodd y broses yma ar 30 Medi, a bydd yn rhedeg hyd at 20 Rhagfyr, 2019.

Y bwriad yw cadw saith cartref sydd dan ofal y Cyngor ar agor, a hynny mewn lleoliadau sy'n diwallu anghenion y gymuned leol. Mae'r Cyngor hefyd yn bwriadu darparu pum cyfleuster Gofal Ychwanegol. Byddai'r cynnig, a amlinellir yn llawn isod, yn golygu dadgomisiynu pedwar cartref gofal presennol. Byddai'r cynnig yn arwain at gynnydd yn nifer y gwelyau ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos yn ôl eu hasesiad.

Yn ystod yr ymgynghoriad, mae'r Cyngor yn darparu gwybodaeth am y cynnig i bobl sy'n byw yn ei gartrefi gofal ar hyn o bryd, gyda chefnogaeth gan eiriolwr lle bo angen. Ysgrifennwyd at berthnasau a rhanddeiliaid allweddol hefyd, ac mae sesiynau ymgysylltu mewnol yn cael eu cynnal gyda staff, preswylwyr a chynhalwyr/gofalwyr - mae'r sesiynau'n cael eu goruchwylio gan wasanaeth ymgynghori annibynnol.

Mae aelodau o'r cyhoedd hefyd yn cael eu hannog i gael dweud eu dweud. I wneud hynny, mae mae modd cael gwybodaeth a rhannu barn am y cynnig trwy arolwg, a thrwy ymweld â'r dudalen ymgynghori bwrpasol ar wefan y Cyngor, sef www.rctcbc.gov.uk/Ymgynghori. Mae'r Cyngor hefyd yn defnyddio ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Dyma fanylion y 3 achlysur ymgynghori cyhoeddus:

 • Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, Ystrad – 7 Tachwedd 2019 (4pm - 8pm).
 • Canolfan Hamdden Llantrisant - 19 Tachwedd 2019 (4pm - 8pm).
 • Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr - 21 Tachwedd 2019 (4pm - 8pm).

Gall preswylwyr ddarganfod mwy a dweud eu dweud yn bersonol ym mhob un o'r digwyddiadau hyn, ac mae croeso i bawb 'alw heibio' rhwng 4pm a 8pm.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau i Oedolion: “Mae hi'n bum wythnos bellach ers i'r Cyngor ddechrau'i ymgynghoriad helaeth ar opsiwn ffafredig, a gyflwynwyd gan Swyddogion, ar gyfer dyfodol gwasanaethau gofal preswyl yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r broses yn cynnwys trafod parhaus â'r rhai sy'n byw yn un o'n cartrefi gofal preswyl ar hyn o bryd, ynghyd â'u perthnasau, staff a chynhalwyr/gofalwyr.

“Mae'r broses hon yn ymwneud â moderneiddio'r ddarpariaeth ofal i ddiwallu anghenion a disgwyliadau newidiol pobl hŷn, nawr ac ar gyfer y dyfodol. Byddai'r cynnig yn cadw saith cartref gofal a reolir gan y Cyngor i ganolbwyntio ar ofal cymhleth, ynghyd â darparu cyfleusterau Gofal Ychwanegol newydd sbon yn Aberaman, Y Porth, Treorci, Pontypridd ac Aberpennar. Byddai hyn yn darparu mwy o ddewis nag sydd ar gael ar hyn o bryd, ac yn sicrhau bod y Cyngor yn cadw cyfran sylweddol o'r farchnad.

“Rwy’n annog preswylwyr i fynnu rhagor o wybodaeth am y cynigion gan ddefnyddio tudalen yr ymgynghoriad ar wefan y Cyngor, ac i fynychu un o’n tri Achlysur 'galw heibio’ cyhoeddus a gynhelir yn Ystrad Rhondda, Llantrisant ac Aberdâr yn ystod mis Tachwedd. Bydd yr adborth a dderbynnir gan Swyddogion yn chwarae rhan bwysig iawn wrth i'r Cabinet wneud unrhyw benderfyniad terfynol ar y cynnig hwn yn y dyfodol.”

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn ymgynghori â thrigolion ar y cynnig canlynol:

CARTREFI GOFAL I'W CADW

 • Cartref Gofal Preswyl Cwrt Clydach, Trealaw.
 • Cartref Gofal Preswyl Tŷ Glynrhedynog, Glynrhedynog.
 • Cartref Gofal Preswyl Tŷ Pentre, Pentre.
 • Cartref Gofal Preswyl Tegfan, Trecynon.
 • Cartref Gofal Preswyl Troed-y-rhiw, Aberpennar.
 • Cartref Gofal Preswyl Cae Glas, y Ddraenen Wen.
 • Cartref Gofal Preswyl Parc Newydd, Tonysguboriau.

CARTREFI GOFAL SYDD WEDI CAEL EU CYNNIG AR GYFER DADGOMISIYNU

 • Cartref Gofal Preswyl Bronllwyn, Y Gelli.
 • Cartref Gofal Preswyl Ystrad Fechan, Treorci.
 • Cartref Gofal Preswyl Dan-y-Mynydd, y Porth.
 • Cartref Gofal Preswyl Garth Olwg, Pentre'r Eglwys.
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.