PRP - November 10 2019-15

Mae Cyngor Taf Rhondda Cynon wedi parhau i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog gyda Gŵyl Goffa a Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio ym Mhontypridd.

Cafodd y ddau achlysur eu cynnal yn y sir ym mis Tachwedd ac roedd yna groeso i bawb - o blant ifainc i'r rhai a wasanaethodd yn y Lluoedd Arfog.

Cafodd yr achlysuron eu trefnu i alluogi pobl i ddod ynghyd i ddangos eu cefnogaeth a'u parch at ddynion a menywod sydd wedi gwasanaethu neu sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, gan gynnwys y rhai a wnaeth yr aberth eithaf, wrth frwydro gartref a thramor.

Cafodd yr Ŵyl Goffa ei chynnal yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ddydd Sul, 3 Tachwedd.

Glawiodd pabïau o do'r theatr i nodi diwedd y gyngerdd a’r gwasanaeth, gyda pherfformiadau gan Gôr Meibion Morlais a Band Catrawd y Cymry Brenhinol a chefnogaeth gan y Lleng Brydeinig Frenhinol a chymuned ehangach y Lluoedd Arfog. 

Cafodd Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd eu cynnal y dydd Sul wedyn ar 10 Tachwedd.

Dechreuodd y bore gyda gwasanaeth yn Eglwys y Santes Catrin ac yna bu gorymdaith i Barc Coffa Ynysangharad, lle cafodd gwasanaeth ei chynnal wrth y gofeb ryfel a rhestr enwau, ynghanol pabïau cerameg a wnaed â llaw gan drigolion a grwpiau cymunedol.

Cafodd gwasanaethau cofio eu cynnal yn Aberdâr, lle mae Gardd Goffa Cwm Cynon wedi'i hailgysegru yn ddiweddar, yn Nhreorci, ym Mhontypridd, yn ogystal ag yn y trefi a'r pentrefi niferus sy'n ffurfio cymuned Rhondda Cynon Taf. Roedd eleni'n nodi 100 mlynedd o gofio yn y Deyrnas Unedig. 

Y Cynghorydd Maureen Webber yw Dirprwy Arweinydd a Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Cyngor.

Meddai: "Daw'r Ŵyl Goffa ar 3 Tachwedd a Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd ar 10 Tachwedd â rhaglen achlysuron y Cyngor ar gyfer y Lluoedd Arfog i ben eleni. Roedd Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gynharach eleni hefyd yn rhan o'r arlwy yma.

"Mae'r achlysuron yma'n ffordd bwysig i ni ddod â'n sefydliadau a thrigolion ynghyd er mwyn i ni allu dangos ein cefnogaeth a'n parch tuag at y rhai sydd wedi'n gwasanaethu ac i'r rhai fu farw.

"Mae achlysuron fel hyn yn rhan o ymrwymiad ehangach sydd gyda ni fel Cyngor, yn unol â'r hyn sydd wedi'i nodi yn y Cyfamod Cymunedol. Ni oedd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i arwyddo cyfamod i ofalu am filwyr sy'n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw i ddod o hyd i ryw le i fyw, i dderbyn addysg, i ail-sefydlu ac o ran eu hiechyd.

"Er bod 2019 wedi bod yn flwyddyn brysur i ni o ran cefnogi'r Lluoedd Arfog, bydd 2020 yn flwyddyn brysurach fyth, wrth i ni nodi 75 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop ac 80 mlynedd ers Brwydr Prydain.

"Rydw i'n ystyried fy rôl yn Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Cyngor yn fraint. Mae cofio yn rhywbeth pwysig iawn i fi – yn bersonol ac yn broffesiynol.

"Bydd 2020 yn flwyddyn bwysig, ac rydyn ni'n annog pobl i gefnogi'r hyn fydd yn rhaglen o achlysuron teimladwy."

Mae'r achlysuron canlynol wedi'u cadarnhau ar gyfer 2020

  • Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop yn 75 oed – 8 Mai, 2020
  • Diwrnod Milwyr wrth Gefn – 24 Mehefin, 2020
  • Diwrnod y Lluoedd Arfog – 27 Mehefin, 2020
  • Brwydr Prydain yn 80 oed – Medi, 2020
  • Gŵyl Goffa – 1 Tachwedd, 2020
  • Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd – 8 Tachwedd, 2020

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.rctcbc.gov.uk/achlysuron

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.