aberdare bypass

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn cychwyn ymchwiliadau daear ar dir i'r dwyrain o Ben-y-waun a Hirwaun ar gyfer Porth Gogledd Cwm Cynon yr A465. Bydd y gwaith yma'n cael ei gwblhau yn ystod y Flwyddyn Newydd. 

Bydd yr ymchwiliadau daear yn cychwyn ddydd Llun, 2 Rhagfyr, ar hyd aliniad arfaethedig y ffordd osgoi. Quantum Geotechnical Ltd sydd wedi'i benodi i wneud y gwaith. Efallai y bydd y contractwr yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddio mesurau rheoli traffig ar yr A4059 ger Pen-y-waun er mwyn cwblhau elfennau o'r cynllun. Bydd y Cyngor yn rhoi rhybudd ymlaen llaw os bydd unrhyw anghyfleustra sylweddol. 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gyflawni Porth Gogledd Cwm Cynon yr A465, sef ffordd osgoi sy'n ymestyn yr A4059 a chreu cysylltiad newydd i'r A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd. 

Ym mis Hydref 2018, cefnogodd y Cabinet gynllun Llywodraeth Cymru i ddeuoli 17.7 cilomedr o’r A465, o Hirwaun i Ddowlais Top. Mae'r gwaith yn debygol o ddechrau ar y safle yn ystod 2020/21. Bydd y cynllun yma'n cynnwys cyffordd ychwanegol ar yr A465 yng Nghroesbychan - a bydd y gyffordd yma'n hwyluso cynllun y Cyngor i ymestyn y ffordd osgoi. 

Mae gan y cynllun yma botensial enfawr i ddod â buddion economaidd i Gwm Cynon, trwy wella hygyrchedd a chysylltedd, a darparu seilwaith i hyrwyddo gweithgaredd economaidd yng Nghwm Cynon. Bydd hefyd yn cynnwys mesurau i ddarparu a hyrwyddo Teithio Llesol. 

Yn ystod mis Gorffennaf 2019, bu'r Cyngor yn monitro traffig ar hyd yr A4059 a Ffordd Blaenau'r Cymoedd (A465), i greu braslun o batrymau'r traffig. 

Yn ystod yr ymchwiliadau daear bydd ffosydd/pyllau prawf a thyllau turio yn cael eu tyllu. Bydd y gweithgaredd yma'n casglu data geodechnegol perthnasol, sy'n ofynnol ar gyfer cam dylunio nesaf y cynllun. Dylai'r ymchwiliadau gael eu cwblhau yn ystod mis Chwefror 2020. 

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Bydd ymchwiliadau daear sylweddol yn cychwyn ddechrau mis Rhagfyr fel rhan bwysig o'r cam dylunio ar gyfer Porth Gogledd Cwm Cynon yr A465. Bydd y ffordd yn lleihau tagfeydd traffig yng ngogledd Cwm Cynon yn sylweddol ac mae ganddi'r potensial i ddod â buddion economaidd mawr i'r rhanbarth. 

“Mae gan y cynllun pwysig yma gefnogaeth Llywodraeth Cymru. Bydd yn cydfynd â chynllun y Llywodraeth i ddeuoli'r A465 o Hirwaun i Ddowlais Top a bydd hyn yn creu dolen allweddol i'r estyniad i'r ffordd osgoi yng Nghroesbychan. Mae'r Cyngor eisoes wedi cyhoeddi ei ymrwymiad llawn i gyflawni'r cynllun yma, a chytunodd Aelodau'r Cabinet i ddyrannu £1 miliwn i'r cynllun ym mis Hydref 2018. 

“Bydd y Cyngor yn gweithio’n agos gyda’i gontractwr i sicrhau bod y gwaith sydd ar ddod yn cael ei gwblhau yn y dull mwyaf effeithlon posib. Efallai bydd angen mesurau rheoli traffig ar yr A4059 drwy gydol y gwaith. Byddwn ni'n gweithio i sicrhau bod cyn lleied o anghyfleustra â phosibl. Hoffwn i ddiolch ymlaen llaw i breswylwyr a'r sawl sy'n defnyddio'r ffordd am eu cydweithrediad wrth i ni gwblhau'r gwaith yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 2nd Rhagfyr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.