Invict

Mae dau athletwr o Rondda Cynon Taf ymhlith wyth o ddynion a menywod o Gymru i gael eu dewis fel rhan o'r tîm o 65 i gynrychioli'r DU yng Ngemau Invictus 2020. 

Mae Kelly Leonard, 41, o Aberdâr, hefyd wedi'i dewis yn Is-Gapten Tîm y DU. Bydd Nathan Huddy, 39, o Lanilltud Faerdref yn ymuno â hi yn y tîm. 

Mae'r ddau'n falch o fod yn rhan o Dîm y DU, sy'n cynnwys personél milwrol a chyn-filwyr sydd wedi cael eu hanafu neu sy'n sâl.

Cyhoeddodd Ei Fawrhydi, Dug Sussex, Noddwr Sefydliad Gemau Invictus, ddydd Mawrth (28 Hydref) y byddai'r pumed gemau Invictus yn cael eu cynnal 9-16 Mai, 2020 yn yr Hague, yn yr Iseldiroedd.

Meddai Dirprwy Arweinydd y Cyngor, Maureen Webber, sydd hefyd yn Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Cyngor: “Hoffwn longyfarch Nathan a Kelly ar eu cyflawniadau a’u dewis i Gemau Invictus 2020. 

Bydd athletwyr Tîm y DU nawr yn mynychu gwersylloedd hyfforddi dan arweiniad Help for Heroes i sicrhau eu bod yn paratoi i safon uchel ar gyfer y gystadleuaeth chwaraeon rhyngwladol y flwyddyn nesaf. Dydy 89 y cant o athletwyr Tîm y DU erioed wedi cymryd rhan yn y Gemau Invictus o'r blaen." 

Cafodd Kelly Leonard, sy'n gyn-Hyfforddwr Hyfforddiant Corfforol yn yr Awyrlu Brenhinol, a bellach yn Ffisiotherapydd Paediatreg Cymunedol ar gyfer y GIG, ddamwain beic modur a arweiniodd bron at gael torri ei throed i ffwrdd.

Meddai: "Cefais fy llorio gan y
ddamwain. Dysgais gerdded eto a dysgais i fyw'r gorau gallwn o fewn fy nghyfyngiadau. Rhoddais gynnig ar nifer o chwaraeon unigol a chwaraeon tîm ond methais â llenwi'r gwagle gan doedd dim modd i mi gymryd rhan o dan yr un amodau â'r chwaraewyr eraill.

“Collais ffocws ar chwaraeon ac o ganlyniad dioddefodd fy adferiad corfforol a meddyliol. Collais hyder a hunan-gred."

Mae Kelly wedi darganfod bod hyfforddiant ar gyfer y Gemau Invictus wedi ei galluogi i ddod o hyd i chwaraeon mae hi'n gallu cystadlu ynddyn nhw ar lefel uchel, gan ddefnyddio galluoedd doedd hi ddim yn credu oedd ganddi bellach.

Mae Nathan Huddy yn gyn gynnwr gyda Chatrawd yr Awyrlu Brenhinol (RAF). Cafodd ei droed ei anafu'n ddifrifol gan ffrwydryn tir (landmine) wrth wasanaethu yn Irac yn 2003. Dioddefodd glwyfau shrapnel difrifol hefyd.

Roedd Nathan ar gyrch rhagchwilio pan drawodd un o gerbydau ei batrôl ffrwydryn gwrth-danc wedi iddyn nhw fynd i mewn i faes ffrwydron byddin Irac trwy gamgymeriad. Yn ogystal â'i anafiadau corfforol, parhaodd Nathan i ddioddef iselder a dicter nes i'w ferch gael ei geni yn 2013. 

Serch hynny, cyn pen naw mis, bu’n rhaid iddi gael llawdriniaeth ar ei chalon ddwywaith a chafodd ddiagnosis o gorachedd ac awtistiaeth. Arweiniodd hyn at straen ar ei briodas ac yn y pen draw fe chwalodd.

Aeth pethau o ddrwg i waeth yn 2017. Cafodd strôc ac arweiniodd hyn at iselder ysbryd. Doedd ddim yn gallu cael cawod, bwydo na chau carrai ei esgidiau ar ei ben ei hun.

Wrth wylio Gemau Invictus 2018, cafodd ei ysbrydoli i gysylltu â Help for Heroes a dywedodd ei fod fel “swits yn cael ei droi y tu mewn i’w ben.”

Meddai: “Ers cychwyn fy nhaith, rydw i wedi bod yn fwy agored gyda fy mhartner a fy nheulu. Mae hyn wedi helpu’n aruthrol ac rydw i'n teimlo’n llai dig a rhwystredig.

“O fynychu fy ngwersyll hyfforddi cyntaf hyd at dreialon Tîm y DU, roedd yr ysbryd tîm, y gefnogaeth a'r anogaeth bron yn drech na mi.

"Roedd y ffaith bod pawb yn cefnogi'i gilydd ac yn annog ei gilydd i wneud eu gorau wedi gwneud argraff fawr arna i. Roeddwn i'n caru'r cyfeillgarwch yma pan oeddwn i yn y lluoedd arfog ac roeddwn i wedi'i golli ers hynny.

“Mae Heroes a Thîm y DU wedi rhoi hynny yn ôl i mi. Rydw i'n hapusach nag ydw i wedi bod ers blynyddoedd ac rydw i'n credu bod cychwyn y siwrnai yma wedi arbed fy mherthynas a fy mywyd yn y pen draw. ”

Bydd Tîm y DU yn cystadlu mewn naw camp - athletau, saethyddiaeth; pêl-fasged cadair olwyn, beicio, codi pwysau, rhwyfo dan do, rygbi cadair olwyn, nofio a phêl foli ar eich eistedd.

Byddan nhw'n parhau i hyfforddi o nawr tan fis Mai mewn gwahanol leoliadau ledled y wlad.

Cafodd Ei Fawrhydi Dug Sussex ei ysbrydoli i sefydlu'r gystadleuaeth fyd-eang ar ôl mynd i'r Warrior Games yng Ngholorado yn 2013. Yno gwelodd bod personél milwrol oedd wedi'u hanafu yn ffynnu o ganlyniad i'r sialens o gymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol a bod hyn o gymorth iddyn nhw i wella.

Aeth ymlaen i gynnal y gemau agoriadol ym Mharc Olympaidd Llundain yn 2014. Cafodd gemau diweddarach eu cynnal yn Orlando yn 2016, Toronto yn 2017 a Sydney yn 2018. Mae'r Hague wedi'i ddewis ar gyfer gemau 2020 lle bydd 500 o gystadleuwyr yn cymryd rhan mewn 10 camp ymaddasol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.