Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd Melyn am law trwm a gwyntoedd cryfion ar draws Rhondda Cynon Taf dros y penwythnos (o dydd Gwener, Hydref 25, 2019).

Mae'r Cyngor wedi sicrhau bod rhagor o weithwyr ac adnoddau ar gael. Hefyd, bydd yn cymryd nifer o gamau i leihau'r perygl o lifogydd drwy glirio cwteri, casglu dail sydd wedi cwympo o ddraeniau a gwirio'r ceuffosydd sydd wedi cael eu blaenoriaethu drwy gydol y sir.

Ffoniwch 01443 425011 i roi gwybod am unrhyw achosion o lifogydd dros y penwythnos.

Mae carfan Gofal y Strydoedd y Cyngor yn clirio dail yn ddyddiol, yn archwilio dros 960 o geuffosydd yn rheolaidd ac yn glanhau dros 90,000 o gwteri er mwyn cadw lefel y llifogydd mor isel â phosibl.

Mae'r Cyngor hefyd yn gofyn i drigolion chwarae rhan, pan mae'n bosib gwneud hyn mewn modd diogel, er mwyn helpu i leddfu perygl llifogydd. Mae modd gwneud sawl cam syml a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr:

Clirio dail a sbwriel o ddraeniau ac eiddo preifat, gan mai'r rhain yn aml yw prif achos llifogydd gan eu bod nhw'n rhwystro llif dŵr i ddraeniau.

  • Gwirio draeniad ar eiddo preifat a chlirio ceuffosydd yn y stryd pan mae'n bosib gwneud hyn mewn modd diogel.
  • Gosod bagiau tywod lle mae angen, ac ar eiddo sy'n dueddol o gael eu heffeithio gan lifogydd.
  • Dyma gynghorion iechyd a diogelwch eraill i drigolion:
  • Gwirio bod cymdogion sy'n hen neu'n agored i niwed yn ddiogel.
  • Gyrru'n synhwyrol yn unol ag amodau'r tywydd a'r ffordd, ac osgoi gyrru mewn amodau tywydd gwael iawn.

I adrodd am argyfwng llifogydd, ffoniwch 01443 425001. Mewn achos argyfwng llifogydd y Tu Allan i Oriau swyddfa, ffoniwch yr un rhif. 

Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf mewn achos o argyfwng llifogydd ar gael drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor @CyngorRhCT ar Twitter a 'Rhondda Cynon Taf Council' ar Facebook.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.