road surfacing

Mae'r Cabinet wedi derbyn adroddiad cynnydd mewn perthynas â'r cynlluniau gwella'r priffyrdd a gafodd eu cyflawni gan y Cyngor ers mis Ebrill – mae 98 o gynlluniau wedi cael eu cwblhau, gwerth cyfanswm o £6.3miliwn. Bydd 84 o gynlluniau pellach yn cael eu cyflawni erbyn Mawrth 2020.

Mae adroddiad gan swyddog a gafodd ei gyflwyno i'r Cabinet ddydd Iau, 17 Hydref, yn amlinellu'r cynnydd sydd wedi cael ei wneud ers i'r pecyn 3 blynedd gwerth £23.5miliwn ar gyfer Cynnal y Priffyrdd ddechrau ar 1 Ebrill, 2019. Mae'r pecyn yn cynnwys y cyfnod o 2019/20 i 2021/22.

Cafodd y rhaglen gyfalaf ei chytuno gan y cyfarfod llawn o'r Cyngor ym Mawrth 2019 – gan sicrhau bod rhwydwaith y priffyrdd yn cael ei ddiogelu. Mae'r buddsoddiad gwella yma'n ddull rhagweithiol sy'n ceisio osgoi gwaith trwsio drud pan fydd ffyrdd yn cael eu gadael i gyrraedd diwedd eu hoes dylunio. Felly, dyma opsiwn cost effeithiol yn yr hir dymor, gan sicrhau bod cymunedau'n elwa o ffyrdd a llwybrau troed gwell.

Mae cyfanswm o 77 o gynlluniau cynnal y ffordd gerbydau a 21 o gynlluniau llwybr troed wedi cael eu cwblhau ers 1 Ebrill – gwerth cyfanswm o £6.3miliwn.

Mae'r Cabinet hefyd wedi tynnu sylw at 84 o gynlluniau pellach a fydd yn cael eu cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol yma, oherwydd y cynnydd arbennig sydd wedi cael ei wneud hyd yn hyn. Mae'r cynlluniau yma gwerth cyfanswm o £5.84miliwn, ac yn amrywio o welliannau traddodiadol i wyneb y ffordd i drin y briffordd a gwaith ar lwybrau troed. Mae'r rhestr lawn wedi'i nodi yn yr Adroddiad Cabinet, ac mae modd ei gweld ar-lein.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod canran ffyrdd y Fwrdeistref Sirol y mae angen gwneud gwaith atgyweirio arnyn nhw wedi gostwng yn sylweddol o ganlyniad i fuddsoddiad parhaus y Cyngor dros yr 8 blynedd diwethaf. Yn achos ffyrdd dosbarth A, mae'r ffigwr wedi gostwng o 16.2% i 4.9% ers 2010/11, ac mae patrwm tebyg wedi cael ei weld ar gyfer pob ffordd, gan arwain at y ffigwr cyffredinol yn gostwng o 15.7% i 4.8% yn ystod y cyfnod yma.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Roedd yr Adroddiad a gafodd ei gyflwyno i'r Aelodau'r Cabinet ddydd Iau yn dangos y cynnydd da sydd wedi cael ei wneud wrth gyflawni buddsoddiad i waith Cynnal a Chadw'r Priffyrdd ar gyfer hanner cyntaf y flwyddyn yma. Cyfanswm y buddsoddiad tair blynedd yw £23.5miliwn, ac mae bron i 100 cynllun wedi cael eu cwblhau ers Ebrill 2019, gwerth cyfanswm o £6.3miliwn.

"Bydd y lefel uwch o fuddsoddiad yn gwella ffyrdd cerbydau a llwybrau troed er budd defnyddwyr y ffordd a cherddwyr yn ogystal â bod yn ddull rhagweithiol a chost effeithiol. Mae'n cymryd i ystyriaeth y nifer llai o waith trwsio a hawliau yn erbyn y Cyngor sy'n cael eu rhagweld yn rhan o'r cynlluniau gwella yma.

"Mae'r buddsoddiad i waith cynnal a chadw'r priffyrdd yn cael ei gyflawni ar y cyd â Rhaglen Gyfalaf ehangach gwerth £25.9miliwn ar gyfer cynlluniau'r Priffyrdd a Thrafnidiaeth yn 2019/20 – yn dilyn buddsoddiad gwerth £23.6miliwn i'r gwasanaeth y llynedd.

"Mae adroddiad ddydd Iau hefyd yn nodi manylion cynlluniau gwerth £5.84miliwn a fydd yn cael eu cwblhau yn 2019/20. Mae'r lefel yma o waith cynnal a chadw yn uchel iawn o'i gymharu â'r mwyafrif o gynghorau eraill yng Nghymru gan ein bod ni'n bwriadu parhau i leihau dangosyddion sy'n ymwneud â chanran y ffyrdd lleol y mae angen gwneud gwaith cynnal a chadw arnyn nhw."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.