Fireworks

Wrth nesáu at Noson Tân Gwyllt, mae'n bryd i ni gofio am y rheiny yn ein plith sy'n byw gydag Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD). 

Er bod sawl un yn edrych ymlaen at fynd i wylio sioeau tân gwyllt, mae modd i'r noson beri pryder i nifer o bobl hefyd. 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio'n agos gyda chymuned y Lluoedd Arfog, ac eleni byddwn ni'n agor drysau Theatr y Parc a'r Dâr er mwyn cynnig lloches ddiogel i'r rheiny sy'n byw â PTSD. 

Bydd modd gwylio'r ffilm boblogaidd Zulu, a gafodd ei rhyddhau yn 1964 ac sy'n cynnwys perfformiadau gan Stanley Baker a Michael Caine, AM DDIM yn Theatr y Parc a'r Dâr ddydd Mawrth 5 Tachwedd. Cafodd y ffilm yma ei dewis gan grwpiau 'Valley Veterans' lleol. 

Meddai Dirprwy Arweinydd y Cyngor, Maureen Webber, sydd hefyd yn Eiriolwyr Lluoedd Arfog y Cyngor: "Mae nifer o bobl yn ein cymunedau lleol sy'n byw gyda PTSD, ac a fydd, o bosibl, yn goddef o ganlyniad i'r dathliadau Tân Gwyllt yn ein Bwrdeistref Sirol. 

"Mae hi'n hyfryd gweld cynifer o bobl o bob oed yn mwynhau ar 5 Tachwedd. Serch hynny, mae'r Cyngor hefyd yn awyddus i gofio am eraill sy'n cael trafferth ymdopi â'r adeg yma o'r flwyddyn. 

"Mae modd i dân gwyllt, goleuadau llachar a synau uchel annisgwyl atgoffa dioddefwyr PTSD o'u trawma personol. 

"Gobeithio y bydd ein hachlysur am ddim i gymuned y Lluoedd Arfog yn helpu i dawelu meddyliau'r dioddefwyr, wrth iddyn nhw fwynhau noson gyda phobl debyg iddyn nhw, a hynny mewn amgylchedd cynnes a diogel. 

"Mae'r Cyngor hefyd yn awyddus i'r cyhoedd fwynhau Noson Tân Gwyllt mewn modd diogel gyda'u teulu a'u ffrindiau. Cofiwch am eich cymdogion, a rhowch ddigon o rybudd iddyn nhw os ydych chi'n bwriadu cynnau tân gwyllt neu goelcerth, neu'n ystyried cael parti.

"Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl sydd â PTSD i baratoi'u hunain, ac ymdopi'n well ag unrhyw symptomau sy'n codi. Mae'n bwysig eich bod chi'n mwynhau Noson Tân Gwyllt, ond cofiwch ystyried y rheiny sydd o'ch cwmpas hefyd".

Mae PTSD hefyd yn effeithio ar nifer o bobl sydd ddim yn ymwneud â'r Lluoedd Arfog. 

Mae'n well gan rai ohonyn nhw aros yn y tŷ pan fydd pobl yn cynnau tân gwyllt ac yn dathlu. PTSD yw'r enw a gaiff ei roi ar nifer o symptomau y mae pobl yn dechrau'u cael ar ôl profi digwyddiad trawmatig iawn. Mae'n aml yn effeithio ar y rheiny sydd wedi bod yn rhan o'r Lluoedd Arfog. 

Gallai'r digwyddiad trawmatig fod yn ddigwyddiad untro neu'n gyfres o ddigwyddiadau dros nifer o fisoedd neu flynyddoedd. Mae dioddefwyr PTSD yn wynebu symptomau fel atgofion ailadroddus ac ymwthiol o'r digwyddiad(au), yn aml ar ffurf ôl-fflachiau neu hunllefau, yn ogystal â'r teimlad eu bod nhw'n ail-fyw'r profiad.

Mae symptomau cyffredin eraill, yn arbennig ymhlith cynfilwyr, yn cynnwys Hyperacusis a Phonophobia. Ystyr Hyperacusis yw nam ar y ffordd rydych chi'n goddef synau uchel, ac mae Phonophobia yn anhawster gorbryder sy'n golygu eich bod chi'n ofni sŵn.

Mae llawer o aelodau'r gymuned Lluoedd Arfog sydd â PTSD yn ofni synau fel ergydion gwn a ffrwydradau - sy'n debyg i sŵn tân gwyllt.

Rhifau Ffôn Defnyddiol:

Combat Stress - 0800 138 1619

Anxiety UK - 0344 477 5774

GIG Cymru i Gyn-filwyr - 0800 132 737

Y Lleng Prydeinig Brenhinol - 0808 802 8080

PTSD UK - 01223 755130

  • I gael tocynnau AM DDIM i wylio ‘Zulu’, cysylltwch â'r Gwasanaeth i Gynfilwyr: Rhif Ffôn: 07747485619 neu e-bost: GwasanaethiGynfilwyr@rctcbc.gov.uk
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.