Llys Cadwyn - September 20 2019-10

Bydd contractwr y Cyngor ar gyfer datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn cychwyn gwaith gwella'r llwybr troed o gwmpas Stryd y Bont yr wythnos yma. Bydd angen trefniadau amgen i gerddwyr i wneud hyn.

Mae Willmott Dixon yn parhau i wneud cynnydd arbennig ar y datblygiad aml-ddefnydd ar gyfer swydd ar hen safle Dyffryn Taf, sydd â'r potensial i ddod â channoedd o swyddi i ganol tref Pontypridd. Mae llwybr troed sy'n cysylltu Llys Cadwyn â Pharc Coffa Ynysangharad hefyd yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd.

Bydd y cwmni sy'n gyfrifol am Fetro De Cymru, Trafnidiaeth Cymru, wedi'i leoli yn Rhif 1 Llys Cadwyn (ger Maes Parcio Gas Road). Bydd Llys Cadwyn Rhif 2 (canol) yn cynnwys gofod swyddfa Gradd A ac uned bwyd/diod, tra bydd Llys Cadwyn Rhif 3 (sydd agosaf at Stryd y Bont) yn cynnwys Llyfrgell yr 21ain Ganrif, pwynt cyswllt cwsmeriaid y Cyngor a chanolfan hamdden/ffitrwydd o'r radd flaenaf. 

Ddydd Mercher, 9 Hydref, bydd Willmott Dixon yn cychwyn cynllun gwella llwybr troed i osod pafin newydd ar Stryd y Bont – a fydd yn gofyn am gau'r llwybr troed ar un ochr o'r ffordd. Bydd hyn rhwng y groesfan i gerddwyr ger Amgueddfa Pontypridd a'r fynedfa i Barc Ynysangharad.

Dylai cerddwyr ddefnyddio ochr arall y ffordd (bellach i ffwrdd o ddatblygiad Llys Cadwyn), gan y bydd y ddwy groesfan yn cael eu defnyddio o hyd.

Bydd y cynllun gosod llwybr troed newydd yn cael ei gynnal ochr yn ochr â gwaith gosod seilwaith BT hanfodol – ac mae disgwyl y bydd yr holl waith llwybr troed a gwaith cyfleustodau yn cael ei gwblhau yn Rhagfyr 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Mae hwn yn parhau i fod yn gyfnod cyffrous iawn ar gyfer Pontypridd, wrth i ni weld Llys Cadwyn yn datblygu bob dydd. Mae'r tri adeilad yn gwneud cynnydd gweladwy, ac mae disgwyl i'r adeilad porth gael ei drosglwyddo i'r Cyngor ym mis Chwefror 2020.

"Mae gwaith wedi dechrau i adeiladu pont rhwng datblygiad Llys Cadwyn a Pharc Coffa Ynysangharad – a fydd yn gysylltiad pwysig i gerddwyr er mwyn cynyddu mynediad rhwng Canol y Dref a'r parc, sydd hefyd yn gartref i Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru.

"Mae'r datblygiad mewn lleoliad gwych i fanteisio ar fuddion Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a Metro De Cymru – a fydd yn darparu seilwaith y rheilffyrdd, trenau mwy modern a gwasanaethau mwy cyson erbyn 2023. Yn dilyn cadarnhau Trafnidiaeth Cymru fel tenant Llys Cadwyn, bydd y datblygiad yn dod â channoedd o swyddi i Bontypridd – ac yn rhoi hwb economaidd sylweddol i ganol y dref a'i busnesau.

"Yn rhan o'r datblygiad, bydd ein contractwr yn cyflawni gwelliannau priffordd pwysig – a gosod llwybr troed newydd, yn ogystal â gwaith cyfleustodau, ar Stryd y Bont dros yr wythnosau nesaf. Bydd llwybr amgen ar gael i gerddwyr a hoffwn i ddiolch preswylwyr lleol ac ymwelwyr i ganol tref Pontypridd ymlaen llaw am eu cydweithrediad yn ystod y cynllun."

Bydd gwelliannau pellach i'r briffordd yn cael eu cynnal ar Stryd Taf a Stryd Crossbrook yn dilyn y cynllun llwybr troed yma ar Stryd y Bont, yn rhan o ddatblygiad Llys Cadwyn – bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn y man.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 8th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.