cross inn road

Bydd y Cyngor yn cychwyn ar gynllun i osod pont newydd yn Heol Cross Inn yn rhan o'r gwaith parhaus o adeiladu Cam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant - sy'n gofyn am gau ffordd leol a bydd newidiadau dros dro i drefniadau bysiau.

Ym mis Medi, dechreuodd y Cyngor greu llwybr cerdded a beicio ar hyd ochr yr hen reilffordd ar draws Cross Inn - o Gwrt Westfield yn y gorllewin, hyd at Main Road yn y dwyrain. Bydd y llwybr yma'n cysylltu Llwybr Cymunedol Llantrisant presennol â Llwybr Cymunedol Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys, ac yn mynd o Don-teg i Donysguboriau.

Mae Cam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant yn gynllun gwerth £748,000 sy'n cael ei ariannu'n llwyr gan Grant Teithio Llesol Lywodraeth Cymru.

Mae'r gwaith yn cael ei wneud heb achosi fawr o aflonyddwch ond bydd rhaid cau'r ffordd i osod pont newydd ar Heol Cross Inn. Mae angen ailosod y bont oherwydd does dim modd i'r strwythur presennol gynnal llwybr cymunedol sy'n addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Bydd y gwaith yn dechrau Ddydd Llun, 21 Hydref, a bydd yn para am gyfnod o tua wyth wythnos. Penodwyd Alun Griffiths (Contractors) Ltd yn gontractwr er mwyn cwblhau'r cynllun.

Rhaid cau'r ffordd yn yr ardal ger y bont ar Heol Cross Inn - o'i chyffordd â Main Road, tuag at gyfeiriad y gogledd-orllewin am bellter o 30 metr. Mae llwybr amgen ar gael ar gyfer gyrrwyr trwy ddilyn Heol Cross Inn, Heol Talbot, yr A4119, yr A473 a Main Road - neu'r llwybr yma am yn ôl.

Mae'r contractwr wedi rhoi gwybod na fydd mynediad ar gael i'r gwasanaethau brys, ond bydd mynediad i gerddwyr yn parhau trwy'r danffordd gyfagos. Bydd cyfyngiad hefyd ar yrwyr sy'n aros mewn ardaloedd penodol yn Nghwrt Westfield, a bydd rhain yn cael eu nodi'n glir.

Cafodd arwyddion eu gosod ar y safle ar 14 Hydref a bydd y Cyngor hefyd yn ysgrifennu at drigolion lleol i'w hysbysu am natur y gwaith sydd ar ddod.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr bws, byddwch yn ymwybodol bydd bws 124 sy'n teithio rhwng y Maerdy a Chaerdydd, yn newid ei lwybr, rhwng Hydref 21 a Rhagfyr 13, oherwydd bydd rhan o'r ffordd wedi'i chau. Fydd dim modd i'r bws wasanaethu'r Ganolfan Hamdden, Southgate a Garej Cross Inn.

Yn lle hynny, bydd yn teithio ar hyd yr A4119 a'r A473, ac yn troi o gwmpas wrth y gylchfan fach ar Main Road, cyn parhau ar ei lwybr arferol. Rydyn ni'n cynghori cwsmeriaid sydd fel arfer yn teithio i'r tair arhosfan yma ddod oddi ar y bws wrth arhosfan yr Orsaf Fysiau a'r rhai yn Cross Inn, nes y bydd y ffyrdd yn ailagor.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Mae ail gam Llwybr Cymunedol Llantrisant bellach yn cael ei adeiladu, a fydd yn gwella’r ddarpariaeth Teithio Llesol yn aruthrol yn Cross Inn - ac yn sicrhau bod llwybr cerdded a beicio cyson ar gael o Don-teg i Donysguboriau, gan gysylltu’r llwybrau cymunedol presennol.

“Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wella ei ddarpariaeth Teithio Llesol, ac yn ddiweddar mae ei Gynllun Rhwydwaith Integredig wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn amlinellu'r llwybrau cerdded a beicio y mae'r Cyngor am eu creu dros y pymtheg mlynedd nesaf, ac mae modd gweld y cynllun ar wefan y Cyngor. Bydd cyfleoedd i archwilio'r darpariaeth Teithio Llesol wrth ystyried pob cynllun i wella priffyrdd o hyn ymlaen trwy #buddsoddiadRhCT.

“Mae Llwybr Cymunedol presennol Llantrisant wedi profi’n hynod boblogaidd gyda thrigolion lleol ers iddo agor ym mis Rhagfyr 2017 - rydyn ni'n gobeithio fydd hyn yn cael ei ailadrodd yn Cross Inn. Bydd y llwybr newydd yn cael ei adeiladu dros y briffordd gyda phont ar Heol Cross Inn - ond dydy'r strwythur presennol ddim yn addas a bydd angen ei ailosod a chau ffyrdd lleol.

“Bydd y Cyngor yn gweithio gyda'i gontractwr i sicrhau bod y cynllun yn cael ei gwblhau cyn gynted â phosibl, cyn i'r llwybr cymunedol agor yn ddiweddarach eleni. Hoffwn i ddiolch i breswylwyr a defnyddwyr y ffyrdd ymlaen llaw am eu cydweithrediad, ynghyd â defnyddwyr bysiau lleol a fydd yn profi newid i drefniadau arferol Gwasanaeth 124."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.