Corporate plan CYM - Copy

Bydd y Cabinet yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses o graffu Cynllun Corfforaethol 2020-2024 ('Gwneud Gwahaniaeth') a chynnal ymgynghoriad ar ei gyfer. Mae'r cynllun yn rhoi gweledigaeth ar gyfer Rhondda Cynon Taf dros y pedair blynedd nesaf.

Bydd adroddiad Swyddog i gyfarfod y Cabinet ddydd Iau, 17 Hydref, yn gofyn i'r Aelodau ystyried a herio'r Cynllun Corfforaethol drafft a'r blaenoriaethau strategol sydd wedi'u hamlinellu. Mae'n dilyn ystyriaeth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu o'r Cynllun drafft ym mis Medi 2019, pan gwnaeth yr aelodau nifer o welliannau ac argymhellion i'r Cabinet eu hystyried.

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn gosod cyfeiriad cyffredinol y Cyngor yn y blynyddoedd i ddod - gan ddisgrifio ei weledigaeth, ei bwrpas a'i uchelgais. Dyma'r weledigaeth arfaethedig:

“I fod y lle gorau yng Nghymru i fyw, gweithio a chwarae, lle mae pobl a busnesau yn annibynnol, yn iach ac yn llewyrchus.”

Mae'r Cynllun drafft yn cynnig bod y Cyngor, rhwng 2020 a 2024, yn canolbwyntio ar dri phrif faes blaenoriaeth. Mae'r rhain yn ymwneud â Phobl, Lle a Ffyniant:

Sicrhau bod Pobl: yn annibynnol, yn iach ac yn llwyddiannus.”

Creu Lleoedd: creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw.”

Galluogi Ffyniant: creu'r cyfle i bobl a busnesau fod yn arloesol, yn entrepreneuraidd ac i gyflawni eu potensial a ffynnu."

Mae'r adroddiad yn nodi bod y Cynllun drafft yn ystyried yr her economaidd sylweddol barhaus sy'n wynebu'r sector cyhoeddus ehangach. Serch hynny, mae hefyd yn dweud bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn un o'r ardaloedd sy'n tyfu gyflymaf yn y DU. Yn Rhondda Cynon Taf, mae hyn wedi arwain at leihad yn y nifer o bobl sydd allan o waith, lleihad yn nifer y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, a mwy o bobl ar fudd-daliadau yn dechrau gweithio.

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bydd Metro De Cymru yn cael ei gwblhau erbyn 2023. Bydd hyn yn cael effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol a chadarnhaol ar gymunedau.

Bydd y camau sy'n cael eu cynnwys yn y Cynllun Corfforaethol drafft yn cyfrannu at ymrwymiad ehangach y Cyngor i gyflawni'r targedau Carbon Sero Net, fel mae'r Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd wedi nodi.

Yng nghyfarfod dydd Iau,bydd modd i'r Cabinet ddewis defnyddio'r Cynllun drafft fel agwedd allweddol o ymgynghoriad Cyllideb blynyddol y Cyngor, y bwriedir ei gynnal yn ddiweddarach eleni. Byddai'r Cabinet yn cael adborth ym mis Mawrth 2020. 

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Bydd Aelodau’r Cabinet yr wythnos nesaf yn ystyried Cynllun Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2020-2024, sy’n ddogfen bwysig sy’n nodi cyfeiriad yr Awdurdod Lleol. Dros y pedair blynedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn cyflawni nodau 'Y Ffordd Ymlaen', sef Cynllun Corfforaethol cyntaf y Cyngor sy’n cwmpasu’r cyfnod 2016-2020.

"Ers 2016, mae bron i £400 miliwn wedi cael ei fuddsoddi yn y meysydd sy'n flaenoriaethau i'r Cyngor. Mae'r rhain yn cynnwys £170 miliwn ar gyfer Ysgolion y 21ain Ganrif, £85 miliwn ar gyfer Priffyrdd a Chludiant, £95 miliwn ar adfywio Canol Trefi ac asedau cymunedol, a £15 miliwn ar barciau, ardaloedd chwarae, canolfannau hamdden a chyfleusterau chwaraeon awyr agored.

“Nod yr ail Gynllun Corfforaethol yw adeiladu ar yr hyn yr ydyn ni wedi'i gyflawni hyd yn hyn, gan groesawu byd sy'n newid yn gyflym a bod yn arloesol wrth ddarparu gwasanaethau. Byddwn ni'n anelu at barhau â'n hanes o lwyddiant wrth gynllunio'n ariannol yn ofalus ar gyfer y tymor hir, o gofio'r heriau ariannol anodd sy'n ein hwynebu o hyd. Er gwaethaf yr her yma, mae Rhondda Cynon Taf wedi cael y cynnydd cronnus isaf yn Nhreth y Cyngor ledled Cymru dros y pedair blynedd diwethaf.

“Mae'r Cynllun drafft yn uchelgeisiol ac yn gadarnhaol unwaith eto, gan ganolbwyntio ar Bobl, Lleoedd a Ffyniant. Mae cael amgylchedd glân a dymunol yn parhau i fod yn un o'n blaenoriaethau uchaf, ochr yn ochr â lleihau ein hôl troed carbon, ymateb i leihad yn yr adnoddau ariannol, wrth barhau i ddarparu'r gallu i fuddsoddi mewn seilwaith allweddol, yn enwedig y seilwaith sy'n cefnogi creu cyfleoedd datblygu economaidd.  Bydd y gallu i gael mynediad at addysg dda a chreu cyfleoedd cyflogaeth yn parhau i fod yn allweddol nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

“Ddydd Iau, bydd y Cabinet yn trafod adroddiad y Swyddog a bydd modd iddo ddewis ymgynghori â thrigolion ar y Cynllun drafft ochr yn ochr â’i ymgynghoriad blynyddol ar y Gyllideb.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 10th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.