Ferndale 1 (2)

Mae'r Cabinet wedi cytuno gydag argymhellion Swyddogion y Cyngor i gynnal adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol (2020 i 2030). Y camau nesaf yn y broses yma bydd i ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol.

Cafodd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) cyfredol, sy'n cynnwys y cyfnod rhwng 2006-2021, ei fabwysiadu ym Mawrth 2011 ac mae'n cael ei fonitro'n gyson. Bwriad y CDLl yw gosod y nodau, y gweledigaethau a'r amcanion ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, gan weithredu strategaeth ddatblygu a fframwaith o ddefnydd tir - ac felly mae'n sail i benderfyniadau ar ddatblygiadau newydd yn Rhondda Cynon Taf.

Yn ei gyfarfod ddydd Iau, 17 Hydref, aeth Aelodau'r Cabinet ati i drafod dau adroddiad am y CDLl - Adroddiad Adolygu a Chytundeb Cyflenwi Drafft.

Mae'r Adroddiad Adolygu yn dadansoddi'r dystiolaeth sydd wedi'i chasglu trwy fonitro'r CDLl, ac yn tynnu sylw at faterion allweddol sydd wedi'u cynnwys yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol diweddaraf.

Er enghraifft, mae'r adroddiad yn nodi dydy'r rhagamcanion a thueddiadau y mae'r ffigurau o ran gofynion tai wedi'u seilio arnyn nhw ddim wedi dod i'r fei - felly mae angen ailedrych ar yr amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd yma a nodi gofyniad mwy addas ar gyfer tai newydd. Mae anghenion tai hefyd wedi newid dros gyfnod y cynllun, ac felly mae angen ail-werthuso polisïau tai hefyd.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi fod deddfwriaeth genedlaethol a newidiadau polisi wedi’u gwneud ers i’r CDLl gael ei fabwysiadu, gyda phwyslais yn cael ei roi ar faterion fel newid yn yr hinsawdd a’r economi carbon isel, seilwaith gwyrdd ac ystyriaethau Lles Cenedlaethau’r Dyfodol eraill - y mae angen ailedrych arnyn nhw hefyd.

Mae'r adroddiad yn argymell adolygiad llawn o'r CDLl yn Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghoriad helaeth gyda'r holl randdeiliaid allweddol.

Mae'r Cytundeb Cyflenwi Drafft yn cynnwys dwy ran - amserlen gyflawni hyd at fabwysiadu'r CDLl ym mis Tachwedd 2023, a Chynllun Cynnwys Cymunedau i sicrhau cyswllt llawn gyda rhanddeiliaid wrth baratoi'r CDLl.

Ddydd Iau, cytunodd y Cabinet i gymeradwyo'r Adroddiad Adolygu a'r Cytundeb Cyflenwi Drafft, gan gefnogi eu casgliadau. Byddan nhw'n cael eu hanfon at randdeiliaid allweddol, gyda'r cyfle i wneud diwygiadau pellach cyn i'r adroddiadau gael eu trafod gan y cyfarfod llawn o'r Cyngor yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Yn ystod 2019, cytunodd y Cabinet i adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol, ac mae Adroddiad Adolygu bellach wedi cael ei ysgrifennu gan Swyddogion wedi'i seilio ar y trefniadau CDLl cyffredin sydd wedi cael eu cynnal ers 2011. Roedd yr adroddiad, a gafodd ei ystyried gan Aelodau'r Cabinet ddydd Iau, wedi nodi bod angen adolygiad llawn o'r CDLl.

"Cafodd yr Adroddiad Adolygu ei gyhoeddi ar y cyd â Chytundeb Cyflenwi Drafft, a oedd yn amlinellu amserlen ddrafft ynghylch cyflawni'r CDLl - hyd at ei ddyddiad mabwysiadu arfaethedig ym mis Tachwedd 2023. Cytunodd Aelodau'r Cabinet gyda chasgliadau'r ddau adroddiad, a bydd proses yr adroddiad adolygu yn cychwyn trwy ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru, fel rhanddeiliaid allweddol.

"Y CDLl yw un o'r strategaethau pwysicaf rydyn ni'n eu hystyried, gan ei fod yn effeithio ar waith cynllunio a datblygu yn y Fwrdeistref Sirol ar gyfer cyfnod o amser sylweddol - gyda chynigion newydd ar gyfer cyfnod 2020 i 2030. Mae'r ffaith bod 13,000 eiddo wedi cael caniatâd cynllunio yng nghyfnod y cynllun cyfredol hefyd yn tynnu sylw at hyn - ac felly bydd angen adolygiad llawn ac addas dros y tair blynedd a hanner nesaf er mwyn i'r broses yma fod yn gywir.

"Yn dilyn ymgysylltu â rhanddeiliaid, mae'r Cabinet wedi rhoi caniatâd i ddiwygiadau pellach gael eu gwneud yn rhan o, broses Penderfyniadau wedi'u Dirprwyo, cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Aelodau Etholedig yn rhan o gyfarfod llawn o'r Cyngor yn y dyfodol."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 17th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.