Ferndale 1 (2)

Bydd y Cabinet yn ystyried dau adroddiad mewn perthynas â strategaeth ddrafft ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) rhwng 2020 a 2030 - sy'n nodi cynigion sy'n ymwneud â'r adolygiad gofynnol ac amserlenni ar gyfer ei gyflawni.

Ddydd Iau, 17 Hydref, bydd y Cabinet yn trafod Adroddiad Adolygu'r CDLl, ac adroddiad dilynol yn amlinellu Cytundeb Cyflenwi Drafft. Cafodd y CDLl cyfredol ei fabwysiadu ym mis Mawrth 2011. Mae'n cwpasu'r cyfnod o 2006 i 2021 ac mae'n cael ei fonitro'n rheolaidd.

Bwriad y CDLl yw gosod y nodau, y gweledigaethau a'r amcanion ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, gan weithredu strategaeth ddatblygu a fframwaith o ddefnydd tir - felly'n sail i benderfyniadau ar ddatblygiadau newydd yn Rhondda Cynon Taf.

Mae'r Adroddiad Adolygu yn dadansoddi'r dystiolaeth sydd wedi'i chasglu trwy fonitro'r CDLl, ac yn tynnu sylw at faterion allweddol sydd wedi'u cynnwys yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol diweddaraf.

Er enghraifft, mae'r adroddiad yn nodi dydy'r rhagamcanion a thueddiadau y mae'r ffigurau o ran gofynion tai wedi'u seilio arnyn nhw ddim wedi dod i'r fei - felly mae angen ailedrych ar yr amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd yma a nodi gofyniad mwy addas ar gyfer tai newydd. Mae anghenion tai hefyd wedi newid dros gyfnod y cynllun, ac felly mae angen ail-werthuso polisïau tai hefyd.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi fod deddfwriaeth genedlaethol a newidiadau polisi wedi’u gwneud ers i’r CDLl gael ei fabwysiadu, gyda phwyslais yn cael ei roi ar faterion fel newid yn yr hinsawdd a’r economi carbon isel, seilwaith gwyrdd ac ystyriaethau Lles Cenedlaethau’r Dyfodol eraill - felly y mae angen ailedrych arnyn nhw hefyd.

Mae'r adroddiad yn argymell adolygiad llawn o'r CDLl yn Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghoriad helaeth gyda'r holl randdeiliaid allweddol.

Mae'r Cytundeb Cyflenwi Drafft yn cynnwys dwy ran - amserlen gyflawni hyd at fabwysiadu'r CDLl ym mis Tachwedd 2023, a Chynllun Cynnwys Cymunedau i sicrhau cyswllt llawn gyda rhanddeiliaid wrth baratoi'r CDLl.

Ddydd Iau, bydd modd i'r Cabinet gytuno i gymeradwyo'r Adroddiad Adolygu a'r Cytundeb Cyflenwi Drafft, gan gefnogi eu casgliadau. Mae modd i'r aelodau gytuno hefyd i'r adroddiadau yma gael eu hanfon at randdeiliaid allweddol a, thrwy benderfyniad dirprwyedig sy'n cael ei awdurdodi gan yr Aelod Cabinet perthnasol, dylid gwneud newidiadau i'r ddwy ddogfen cyn iddyn nhw gael eu hystyried gan y Cyngor Llawn maes o law.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: “Ym mis Mehefin 2019, cytunodd Aelodau’r Cabinet i gynnal adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer Rhondda Cynon Taf - ac ers hynny mae swyddogion wedi gweithio'n frwd er mwyn cyhoeddi Adroddiad Adolygu yn seiliedig ar fonitro’r CDLl dros yr wyth mlynedd diwethaf. Ar sail sawl ffactor, canlyniad yr adroddiad yw bod rhaid ymgymryd ag adolygiad llawn o'r CDLl.

“Cafodd yr Adroddiad Adolygu ei gyhoeddi ochr yn ochr â'r Cytundeb Cyflenwi Drafft, sy’n nodi nifer o gerrig milltir allweddol ar gyfer cyflwyno’r CDLl arfaethedig dros y tair blynedd a hanner nesaf. Byddai hyn yn dechrau trwy rannu'r ddwy ddogfen â rhanddeiliaid allweddol fel Cyfoeth Naturiol Cymru ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru. Mae hefyd yn nodi dull ymgysylltu ac ymgynghori arfaethedig ynghylch y strategaeth ddrafft yma.

“Mae'r CDLl yn broses mor bwysig, gan y bydd yn effeithio ar union siâp y Fwrdeistref Sirol am y 10 mlynedd nesaf a thu hwnt. Mae mwy na 6,000 o dai wedi'u hadeiladu o fewn cyfnod presennol y CDLl, yn ogystal â chynnig caniatâd cynllunio i 13,000 o gartrefi yn ystod y cyfnod yma. Mae hyn yn dangos pwysigrwydd adolygiad trylwyr a phriodol o'r CDLl.

“Ddydd Iau, bydd y Cabinet yn ystyried y ddau adroddiad, ac mae modd cytuno i'r ddau gael eu hanfon at randdeiliaid allweddol fel cam cyntaf proses cyflawni'r CDLl.”

“Wrth i’r broses fynd yn ei blaen, bydd y Cabinet yn awyddus i sicrhau bod y cyfle gorau posibl gan gymunedau i rannu eu barn wrth ddatblygu’r cynllun yma ar gyfer y dyfodol.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 10th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.